Yesaya 54:1-17

54  “Iwe mkazi wosabereka amene sunaberekepo mwana,+ fuula mokondwa!+ Iwe amene sunamvepo zowawa za pobereka,+ kondwera! Fuula mokondwa! Kuwa ndi chisangalalo, pakuti ana a mkazi wosiyidwa ndi ambiri kuposa ana a mkazi yemwe ali ndi mwamuna,”+ watero Yehova.  “Kulitsa hema wako.+ Nsalu za hema wako wamkulu zitambasulidwe. Usaumire pochita zimenezi. Talikitsa zingwe za hema wako ndipo ulimbitse zikhomo zake.+  Pakuti iwe udzafutukukira mbali ya kudzanja lamanja ndi kumanzere, ndipo ana ako+ adzalanda ngakhale mitundu ya anthu.+ Iwo adzakhala m’mizinda imene inasiyidwa yabwinja.+  Usachite mantha,+ pakuti sudzachititsidwa manyazi.+ Usachite manyazi, pakuti sudzakhumudwitsidwa.+ Iwe udzaiwala ngakhale manyazi a paubwana wako,+ ndipo sudzakumbukiranso kunyozeka kwa paumasiye wako wa nthawi yaitali.”  “Pakuti Wokupanga Wamkulu+ ndiye mwamuna wako.+ Dzina lake ndi Yehova wa makamu,+ ndipo Woyera wa Isiraeli ndiye Wokuwombola.+ Iye adzatchedwa Mulungu wa dziko lonse lapansi.+  Yehova anakuitana ngati kuti unali mkazi wosiyidwa mpaka kalekale ndi wopwetekedwa mumtima,+ ndiponso ngati mkazi wa paunyamata+ amene kenako anadzasiyidwa,”+ watero Mulungu wako.  “Kwa kanthawi kochepa ndinakusiyiratu,+ koma ndidzakusonkhanitsa pamodzi mwachifundo chachikulu.+  Ndi mkwiyo waukulu ndinakubisira nkhope yanga kwa kanthawi,+ koma ndidzakuchitira chifundo+ ndiponso ndidzakusonyeza kukoma mtima kosatha mpaka kalekale,” watero Yehova, Wokuwombola.+  “Kwa ine, zimenezi zili ngati masiku a Nowa.+ Monga mmene ndinalumbirira kuti madzi a Nowa sadzadutsanso padziko lapansi,+ momwemonso ndalumbira kuti sindidzakukwiyira kapena kukudzudzula.+ 10  Pakuti mapiri akhoza kuchotsedwa, ndipo zitunda zikhoza kugwedezeka,+ koma kukoma mtima kwanga kosatha sikudzachotsedwa kwa iwe,+ ndipo pangano langa la mtendere silidzagwedezeka,”+ watero Yehova, amene akukuchitira chifundo.+ 11  “Iwe mkazi wosautsidwa,+ wokankhidwakankhidwa ndi mphepo yamkuntho,+ ndiponso wosatonthozedwa,+ ine ndikumanga miyala yako ndi simenti yolimba,+ ndipo ndidzayala maziko ako+ ndi miyala ya safiro.+ 12  Nsanja za pamakoma ako ndidzazimanga ndi miyala ya rube, ndipo zipata zako ndidzazimanga ndi miyala yofiira ngati moto.+ Zizindikiro za m’malire ako onse ndidzazimanga ndi miyala yamtengo wapatali. 13  Ana ako onse+ adzakhala anthu ophunzitsidwa ndi Yehova,+ ndipo mtendere wa ana ako udzakhala wochuluka.+ 14  Iwe udzakhazikika m’chilungamo.+ Kuponderezedwa udzatalikirana nako,+ ndipo sudzaopa aliyense. Chilichonse choopsa udzatalikirana nacho, pakuti sichidzakuyandikira.+ 15  Ngati aliyense atakuukira, sadzakhala atatumidwa ndi ine.+ Aliyense wokuukira adzagwa chifukwa cha iwe.”+ 16  “Inetu ndi amene ndinalenga mmisiri, amene amauzira+ moto wamakala+ n’kupanga chida chankhondo ndi luso lake. Inenso ndi amene ndinalenga munthu wowononga,+ amene amagwira ntchito yowononga ena. 17  Chida chilichonse chimene chidzapangidwe kuti chikuvulaze sichidzapambana,+ ndipo lilime lililonse limene lidzalimbane nawe pamlandu udzalitsutsa.+ Ichi ndi cholowa cha atumiki a Yehova,+ ndipo chilungamo chawo n’chochokera kwa ine,” akutero Yehova.+

Mawu a M'munsi