Yesaya 23:1-18

23  Uthenga wokhudza Turo:+ Lirani mofuula inu zombo za ku Tarisi,+ chifukwa chakuti mzindawo wasakazidwa ndipo sulinso doko. Sulinso malo oti mungafikepo.+ Anthu amva zimenezi ali kudziko la Kitimu.+  Khalani chete inu anthu okhala m’mphepete mwa nyanja. Amalonda a ku Sidoni,+ amene amawoloka nyanja, akulemeretsani.  Mbewu za ku Sihori+ ndi zokolola za kumtsinje wa Nailo, zimene zinali kuyenda pamadzi ambiri ndiponso zimene zinali kukubweretserani ndalama, zakhala phindu la mitundu ina ya anthu.+  Chita manyazi iwe Sidoni,+ ndiponso iwe malo achitetezo a m’mbali mwa nyanja, chifukwa nyanja yanena kuti: “Sindinamvepo zowawa za pobereka, ndipo sindinaberekepo. Sindinalerepo anyamata kapena anamwali.”+  Anthu adzamva chisoni chachikulu akadzamva za Turo,+ ngati mmene anamvera chisoni atamva za Iguputo.+  Wolokerani ku Tarisi. Lirani mofuula, inu anthu okhala m’mphepete mwa nyanja.  Kodi uwu ndi mzinda wanu uja, umene unali wosangalala kuyambira kalekale, kuyambira pa chiyambi pake? Mapazi ake anali kuutengera kutali kuti ukakhale ngati mlendo.  Ndani wapereka chigamulo+ chotsutsana ndi Turo, mzinda umene unali kuveka anthu zisoti zachifumu, umene amalonda ake anali akalonga, ndiponso umene ochita malonda ake anali anthu olemekezeka a padziko lapansi?+  Yehova wa makamu ndi amene wapereka chigamulo chimenechi,+ kuti anyansitse kukongola kwa mzindawo ndi kuchotsa kunyada kwake,+ ndiponso kuti anyoze anthu onse olemekezeka a padziko lapansi.+ 10  Iwe mwana wamkazi wa Tarisi,+ sefukira m’dziko lako ngati kusefukira kwa mtsinje wa Nailo. Kulibenso doko la zombo zapanyanja.+ 11  Mulungu watambasulira dzanja lake panyanja. Wagwedeza maufumu.+ Yehova walamula kuti malo achitetezo a ku Foinike awonongedwe.+ 12  Iye wati: “Usadzakondwerenso+ namwaliwe, mwana wamkazi wa Sidoni+ woponderezedwa. Nyamuka, wolokera ku Kitimu.+ Koma ngakhale kumeneko, sukapezako mpumulo.” 13  Taonani dziko la Akasidi.+ Anthu awa, osati Asuri,+ ndi amene anapanga mzindawo kuti ukhale malo okhala nyama zam’chipululu.+ Amanga nsanja zawo zomenyerapo nkhondo.+ Agumula nyumba zake zachifumu.+ Iwo asandutsa mzindawo bwinja logumukagumuka.+ 14  Inu zombo za ku Tarisi, lirani mofuula chifukwa malo anu achitetezo asakazidwa.+ 15  M’tsiku limenelo, Turo adzaiwalidwa kwa zaka 70.+ Zimenezi ndi zaka za ulamuliro wa mfumu imodzi. Pamapeto pa zaka 70 zimenezo, Turo adzakhala ngati hule wa m’nyimbo yakuti: 16  “Iwe hule amene unaiwalidwa, tenga zeze n’kumazungulira mumzinda.+ Yesetsa kuimba zezeyo mwaluso. Imba nyimbo zambiri kuti ukumbukiridwe.” 17  Pamapeto pa zaka 70, Yehova adzakumbukira Turo. Mzindawo udzayambiranso kulandira malipiro+ ndipo udzachita uhule ndi maufumu onse a padziko lapansi.+ 18  Phindu lake ndi malipiro ake+ zidzakhala zopatulika kwa Yehova. Phindu lakelo silidzasungidwa kapena kukundikidwa chifukwa malipiro ake adzakhala a anthu okhala pamaso pa Yehova,+ kuti anthuwo azidya mpaka kukhuta ndiponso kuti azivala zovala zokongola.+

Mawu a M'munsi