Yesaya 2:1-22

2  Zinthu zimene Yesaya mwana wa Amozi anaona zokhudza Yuda ndi Yerusalemu:+  M’masiku otsiriza,+ phiri la nyumba+ ya Yehova lidzakhazikika pamwamba pa nsonga za mapiri,+ ndipo lidzakwezedwa pamwamba pa mapiri ang’onoang’ono.+ Mitundu yonse idzakhamukira kumeneko.+  Anthu ochokera m’mitundu yosiyanasiyana adzabwera n’kunena kuti: “Bwerani+ anthu inu. Tiyeni tipite kukakwera phiri la Yehova. Tipite kunyumba ya Mulungu wa Yakobo. Iye akatiphunzitsa njira zake, ndipo ife tidzayenda m’njira zakezo.”+ Pakuti mu Ziyoni mudzatuluka malamulo ndipo mawu a Yehova adzatuluka mu Yerusalemu.+  Mulungu adzakhala woweruza pakati pa mitundu+ ndipo adzakonza zinthu+ zokhudza mitundu yambiri ya anthu.+ Iwo adzasula malupanga awo kuti akhale makasu a pulawo, ndi mikondo yawo kuti ikhale zida zosadzira mitengo.+ Mtundu wa anthu sudzanyamula lupanga kuti umenyane ndi mtundu unzake, ndipo anthuwo sadzaphunziranso nkhondo.+  Inu amuna a m’nyumba ya Yakobo, bwerani tidzayende m’kuwala kwa Yehova.+  Pakuti mwawanyanyala anthu anu, nyumba ya Yakobo.+ Iwo adzaza ndi zinthu zochokera Kum’mawa.+ Akuchita zamatsenga+ ngati Afilisiti ndiponso ali ndi ana ambiri a alendo.+  Dziko lawo ladzaza ndi siliva ndi golide, ndipo ali ndi chuma chopanda malire.+ Dziko lawo ladzaza ndi mahatchi,* ndipo ali ndi magaleta* osawerengeka.+  Dziko lawo ladzaza ndi milungu yopanda phindu.+ Iwo amagwadira ntchito ya manja awo. Amagwadira chinthu chimene zala zawo zapanga.+  Anthu ochokera kufumbi anyozeka. Iwo atsika ndipo simungathe kuwakhululukira.+ 10  Lowani muthanthwe ndipo dzibiseni m’fumbi chifukwa cha kuopsa kwa Yehova, ndiponso chifukwa cha ulemerero ndi ukulu wake.+ 11  Maso odzikuza a munthu wochokera kufumbi adzatsika, ndipo anthu odzikweza adzawerama.+ Yehova yekha ndi amene adzakwezedwe pamwamba m’tsiku limenelo.+ 12  Pakuti ilo ndi tsiku la Yehova wa makamu.+ Tsikulo lidzafikira aliyense wodzitukumula ndi wodzikweza. Lidzafikiranso aliyense wokwezeka kapena wotsika.+ 13  Lidzafikira mikungudza yonse ya ku Lebanoni+ yodzikweza ndi yokwezeka. Lidzafikiranso mitengo yonse ikuluikulu ya ku Basana.+ 14  Lidzafikira mapiri onse akuluakulu odzikweza ndi mapiri onse ang’onoang’ono okwezeka.+ 15  Lidzafikiranso nsanja iliyonse yaitali ndi khoma* lililonse lolimba kwambiri.+ 16  Lidzafikira zombo zonse za ku Tarisi,+ ndi ngalawa zonse zabwinozabwino. 17  Munthu wodzikuza wochokera kufumbi adzawerama ndipo anthu odzikweza adzatsitsidwa.+ Yehova yekha ndi amene adzakwezedwe pamwamba m’tsiku limenelo.+ 18  Milungu yopanda phindu idzatheratu.+ 19  Mulungu akadzaimirira kuti dziko lapansi linjenjemere, anthu adzalowa m’mapanga a m’matanthwe ndi m’mayenje a m’nthaka chifukwa cha kuopsa kwa Yehova,+ ndiponso chifukwa cha ulemerero ndi ukulu wake.+ 20  M’tsiku limenelo, munthu wochokera kufumbi adzataya milungu yake yasiliva yopanda pake ndi milungu yake yagolide yopanda phindu, imene anthu anamupangira kuti aziigwadira. Adzaitayira kumene kumakhala aswiswiri* ndi mileme,+ 21  kuti iye abisale m’mayenje a m’matanthwe ndi m’ming’alu ya m’miyala ikuluikulu. Adzachita zimenezi chifukwa cha kuopsa kwa Yehova, ndiponso chifukwa cha ulemerero ndi ukulu wake,+ Mulunguyo akadzaimirira kuti dziko lapansi linjenjemere. 22  Kuti zinthu zikuyendereni bwino, musadalire munthu wochokera kufumbi amene mpweya wake uli m’mphuno mwake,+ pakuti palibe chifukwa choti mum’ganizire iyeyo.+

Mawu a M'munsi

Ena amati “mahosi,” kapena “akavalo.”
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Ena amati “chipupa,” kapena “chikupa.”
Ena amati “akasusum’njira.”