Miyambo 4:1-27

4  Ananu, mverani malangizo* a bambo anu.+ Mvetserani kuti mupeze luso lomvetsa zinthu.+  Pakuti ndithu ndidzakupatsani malangizo abwino.+ Musasiye lamulo langa.+  Pakuti ine ndinali mwana wabwino kwa bambo anga.+ Ndinali wokondedwa kwambiri ndiponso mmodzi yekhayo pamaso pa mayi anga.+  Bambo anga anali kundilangiza+ kuti: “Mtima wako+ ugwire mwamphamvu mawu anga.+ Sunga malamulo anga kuti upitirize kukhala ndi moyo.+  Upeze nzeru,+ upezenso luso lomvetsa zinthu.+ Usaiwale ndipo usapatuke pa mawu a m’kamwa mwanga.+  Nzeruzo usazisiye ndipo zidzakusunga. Uzikonde ndipo zidzakuteteza.  Nzeru ndiyo chinthu chofunika kwambiri.+ Peza nzeru, ndipo pa zinthu zonse zimene upeze, upezenso luso lomvetsa zinthu.+  Uzilemekeze kwambiri ndipo zidzakukweza.+ Zidzakulemekeza chifukwa chakuti wazikumbatira.+  Zidzaika nkhata yamaluwa yokongola kumutu kwako.+ Zidzakuveka chisoti chachifumu chokongola.”+ 10  Tamvera mwana wanga, ndipo utsatire mawu anga.+ Ukatero zaka za moyo wako zidzachuluka.+ 11  Ndidzakutsogolera m’njira ya nzeru.+ Ndidzakuchititsa kuyenda m’njira zowongoka.+ 12  Ukamayenda, sudzayenda mopanikizika+ ndipo ngati ukuthamanga sudzapunthwa.+ 13  Gwira malangizo,+ usawataye.+ Uwasunge bwino chifukwa iwo ndiwo moyo wako.+ 14  Usalowe panjira ya oipa,+ ndipo usalunjike kunjira ya ochita zoipa.+ 15  Uipewe,+ uilambalale.+ Upatukepo, n’kupitirira.+ 16  Pakuti iwo sagona kufikira atachita zoipa.+ Tulo sitiwabwerera mpaka atakhumudwitsa wina.+ 17  Pakuti amadya mkate wa zoipa+ ndipo amamwa vinyo wachiwawa.+ 18  Koma njira ya olungama ili ngati kuwala kwamphamvu kumene kumamka kuwonjezereka mpaka tsiku litakhazikika.+ 19  Njira ya oipa ili ngati mdima.+ Iwo sadziwa chimene chimawapunthwitsa.+ 20  Mwana wanga, mvetsera mawu anga.+ Tchera khutu lako ku zonena zanga.+ 21  Zisachoke pamaso pako.+ Uzisunge mkati mwa mtima wako.+ 22  Pakuti izo ndi moyo kwa amene amazipeza+ ndiponso ndi thanzi labwino kwa thupi lawo lonse.+ 23  Uteteze mtima wako kuposa zonse zimene ziyenera kutetezedwa,+ pakuti mumtimamo ndiye muli akasupe a moyo.+ 24  Chotsa mawu opotoka pakamwa pako,+ ndipo milomo yachinyengo uiike kutali ndi iwe.+ 25  Maso ako aziyang’ana patsogolo.+ Maso ako owala aziyang’anitsitsa patsogolo pako.+ 26  Salaza njira ya phazi lako,+ ndipo njira zako zonse zikhazikike.+ 27  Usakhotere kudzanja lamanja kapena lamanzere.+ Chotsa phazi lako pa zoipa.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Miy 1:2.