Miyambo 30:1-33

30  Nawa mawu a Aguri mwana wa Yake, mwamuna wamphamvu. Mawuwa anali uthenga wamphamvu+ womwe iye analankhula ndi Itiyeli, ndi Itiyeli ndiponso Ukali, kuti:  Ine ndine wopanda nzeru kuposa munthu wina aliyense,+ ndipo sindimvetsa zinthu monga mmene anthu onse amamvetsetsera.+  Inetu ndilibe nzeru,+ ndipo sindidziwa nzeru zimene zili ndi Woyera Koposa.+  Ndani amene anakwerapo kumwamba n’kubwerako?+ Ndani anasonkhanitsapo mphepo m’manja mwake?+ Ndani anamangapo madzi munsalu?+ Ndani anaika malekezero onse a dziko lapansi?+ Dzina lake ndani?+ Nanga mwana wake dzina lake ndani? Ndiuzeni ngati mukudziwa.+  Mawu alionse a Mulungu ndi oyera.+ Iye ndi chishango kwa onse othawira kwa iye.+  Usawonjezere kanthu pa mawu ake+ kuti angakudzudzule ndiponso kuti ungakhale wabodza.+  Ndikukupemphani zinthu ziwiri.+ Musandikanize ndisanafe.+  Zachinyengo ndi mawu onama muwaike kutali ndi ine.+ Musandipatse umphawi kapena chuma.+ Ndidye chakudya chimene ndikufunika kudya,+  kuti ndisakhute kwambiri n’kukukanani+ kuti: “Kodi Yehova ndani?”+ ndiponso kuti ndisasauke n’kukaba ndi kunyozetsa dzina la Mulungu wanga.+ 10  Usanenere wantchito zoipa kwa mbuye wake,+ kuti angakutemberere ndiponso kuti ungakhale ndi mlandu.+ 11  Pali m’badwo umene umatemberera ngakhale abambo awo ndiponso umene sudalitsa ngakhale amayi awo.+ 12  Pali m’badwo umene umadziona kuti ndi woyera,+ koma sunasambe kuti uchotse ndowe zake.+ 13  Pali m’badwo umene maso ake ali pamwamba kwambiri, ndiponso umene maso ake owala ali odzikweza.+ 14  Pali m’badwo umene mano ake ali ngati malupanga ndiponso umene nsagwada zake zili ngati mipeni yophera nyama,+ kuti m’badwowo udye osautsidwa onse a padziko lapansi ndiponso anthu osauka pakati pa anthu.+ 15  Misundu* ili ndi ana aakazi awiri amene amafuula kuti: “Tipatseni! Tipatseni!” Pali zinthu zitatu zimene sizikhuta ndiponso zinthu zinayi zimene sizinena kuti: “Ndakhuta!” Zinthuzo ndi izi: 16  Manda,+ mimba yosabereka,+ nthaka imene sikhuta madzi,+ ndiponso moto+ umene sunena kuti: “Ndakhuta!”+ 17  Diso limene limanyoza bambo ake ndiponso limene silimvera mayi ake,+ akhwangwala a kuchigwa* adzalikolowola ndipo ana a chiwombankhanga adzalidya. 18  Pali zinthu zitatu zimene n’zodabwitsa kwambiri kwa ine, ndiponso zinthu zinayi zimene sindizimvetsa. Zinthuzo ndi izi: 19  Njira ya chiwombankhanga m’mlengalenga, njira ya njoka pamwala, njira ya ngalawa pakatikati pa nyanja,+ ndiponso njira ya mwamuna ndi mtsikana.+ 20  Nayi njira ya mkazi wachigololo: Iye amadya n’kupukuta pakamwa pake ndipo amanena kuti: “Sindinachite cholakwa chilichonse.”+ 21  Pali zinthu zitatu zimene zimagwedeza dziko lapansi ndiponso zinthu zinayi zimene dziko lapansi silitha kuzipirira. Zinthuzo ndi izi: 22  Kapolo akamalamulira monga mfumu,+ munthu wopusa akakhuta,+ 23  mkazi wodedwa akakwatiwa,+ ndiponso mtsikana wantchito akatenga malo a mbuye wake wamkazi.+ 24  Pali zinthu zinayi zomwe ndi zing’onozing’ono kwambiri padziko lapansi koma n’zanzeru mwachibadwa:+ 25  Nyerere si zamphamvu,+ koma zimasonkhanitsa chakudya chawo m’chilimwe.+ 26  Mbira+ si nyama zamphamvu koma zimamanga nyumba zawo pathanthwe.+ 27  Dzombe+ lilibe mfumu koma limauluka lonse litagawikana m’magulumagulu.+ 28  Nalimata*+ amagwira zinthu ndi manja ake ndipo amapezeka m’nyumba yaikulu yachifumu. 29  Pali zinthu zitatu zimene zimayenda molemekezeka ndiponso zinthu zinayi zimene zimayenda monyadira. Zinthuzo ndi izi: 30  Mkango, umene ndi wamphamvu kwambiri panyama zonse zakutchire ndiponso umene suopa chilichonse n’kubwerera m’mbuyo,+ 31  galu wosaka kapena mbuzi yamphongo, ndiponso mfumu imene ikutsogolera asilikali ake.+ 32  Ngati wachita zinthu zopusa n’kudzikweza,+ ndiponso ngati watsimikiza mtima wako kuti uchite zimenezo, gwira pakamwa pako.+ 33  Pakuti mkaka ukaukhutchumula umatulutsa mafuta, mphuno ukaifinya imatulutsa magazi, ndipo kutulutsa mkwiyo kumayambitsa mkangano.+

Mawu a M'munsi

“Msundu” ndi mtundu wa nyongolotsi zimene zimakhala m’madzi ndipo zimaluma anthu kapena zinyama n’kumayamwa magazi.
Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.
“Nalimata” ndi kabuluzi kakang’ono komwe kamakonda kukhala m’nyumba, koonekera matumbo.