Miyambo 25:1-28

25  Miyambi ina ya Solomo+ imene atumiki a Hezekiya mfumu ya Yuda+ anakopa, ndi iyi:  Ulemerero wa Mulungu ndiwo kusunga chinsinsi,+ ndipo ulemerero wa mafumu ndiwo kufufuza bwino nkhani.+  Kutalika kwa kumwamba,+ kuzama kwa dziko lapansi,+ ndiponso mtima wa mafumu, zonsezi n’zosatheka kuzifufuza.+  Siliva akachotsedwa zotsalira pomuyenga, yense adzatuluka woyengeka bwino.+  Woipa akachotsedwa pamaso pa mfumu,+ mpando wake wachifumu udzakhazikitsidwa ndi chilungamo.+  Usadzilemekeze wekha pamaso pa mfumu,+ ndipo usaime pamalo a anthu olemekezeka,+  pakuti ndi bwino kuti mfumuyo ikuuze kuti: “Bwera pamwamba pano,”+ kusiyana n’kuti ikutsitse pamaso pa munthu wolemekezeka amene wamuona ndi maso ako.+  Usamapite kukazenga mlandu mofulumira, pakuti udzachita chiyani pamapeto pake mnzakoyo akakuchititsa manyazi?+  Kambirana mlandu wako ndi mnzako,+ ndipo usaulule chinsinsi cha munthu wina,+ 10  kuti amene akumvetsera angakuchititse manyazi ndiponso kuti nkhani yoipa imene iwe wanena ingavute kuiiwala. 11  Mawu olankhulidwa pa nthawi yoyenera ali ngati zipatso za maapozi agolide m’mbale zasiliva.+ 12  Munthu wanzeru akamadzudzula munthu wa khutu lomvetsera, amakhala ngati ndolo* yagolide, ndiponso ngati chokongoletsera chagolide wapadera.+ 13  Nthumwi yokhulupirika kwa anthu amene aituma ili ngati kuzizira kwa chipale chofewa+ pa tsiku lokolola, chifukwa imatsitsimula moyo wa ambuye ake.+ 14  Munthu wodzitama kuti wapereka mphatso koma sanapereke, ali ngati mitambo ndi mphepo yopanda mvula.+ 15  Kuleza mtima kumanyengerera mtsogoleri wa asilikali, ndipo lilime lofatsa likhoza kuthyola fupa.+ 16  Ukapeza uchi udye wokukwanira,+ kuti usadye wambiri n’kuusanza.+ 17  Phazi lako lisamapitepite kunyumba kwa mnzako, kuti angatope nawe n’kuyamba kudana nawe. 18  Munthu wonenera mnzake umboni wonama ali ngati chibonga cha kunkhondo, lupanga, ndi muvi wakuthwa.+ 19  Kudalira munthu amene amachita zachinyengo pa tsiku la masautso kuli ngati dzino lothyoka ndi phazi lotsimphina.+ 20  Wovula malaya pa tsiku lozizira ali ngati vinyo wowawasa wothiridwa mu soda, ndiponso ngati woimbira nyimbo munthu wa mtima wachisoni.+ 21  Ngati munthu wodana nawe ali ndi njala, um’patse chakudya. Ngati ali ndi ludzu, um’patse madzi akumwa,+ 22  pakuti ukumuunjikira makala amoto pamutu pake,+ ndipo Yehova adzakupatsa mphoto.+ 23  Mphepo yochokera kumpoto imabweretsa mvula yambiri. Imakhala ngati kuti yabereka mvulayo ndi ululu wa pobereka.+ Chotero munthu wa lilime loulula chinsinsi amakhala ndi nkhope yonyozedwa.+ 24  Kuli bwino kukhala pakona ya denga la nyumba, kusiyana ndi kukhala m’nyumba limodzi ndi mkazi wolongolola.+ 25  Nkhani yabwino yochokera kudziko lakutali+ ili ngati madzi ozizira kwa munthu wotopa.+ 26  Munthu wolungama akamanjenjemera pamaso pa munthu woipa, amakhala ngati kasupe woipitsidwa ndiponso chitsime chowonongedwa.+ 27  Kudya uchi wambiri si bwino,+ ndipo anthu akamafunafuna okha ulemerero, kodi umenewo ndi ulemererodi?+ 28  Munthu wosaugwira mtima ali ngati mzinda umene mpanda wake wagumulidwa, n’kuusiya wopanda mpanda.+

Mawu a M'munsi

Ena amati “masikiyo.”