Miyambo 23:1-35

23  Ukakhala pansi kuti udye ndi mfumu, uzionetsetsa zimene zili pamaso pako,+  ndipo uzidziletsa* ngati uli wadyera.+  Usasonyeze kuti ukulakalaka zakudya zake zokoma, chifukwa ndi zakudya zachinyengo.+  Usamadzitopetse ndi ntchito kuti upeze chuma.+ Leka kudzidalira kuti ndiwe womvetsa zinthu.+  Kodi maso ako amayang’anitsitsa chuma, pomwe icho sichichedwa kuchoka?+ Chifukwa ndithu chimadzipangira mapiko ngati a chiwombankhanga n’kuulukira kumwamba.+  Usamadye chakudya cha aliyense womana,+ kapena kusonyeza kuti ukulakalaka zakudya zake zokoma.+  Pakuti iye ali ngati munthu amene wawerengetsera bwino zinthu mumtima mwake. Amakuuza kuti:+ “Idya, imwa,” koma salankhula ndi mtima wonse.+  Nthongo imene wadya udzaisanza, ndipo mawu ako abwino adzakhala atapita pachabe.+  Usalankhule m’makutu mwa munthu wopusa,+ chifukwa iye adzanyoza mawu ako anzeru.+ 10  Usasunthire kumbuyo malire akalekale,+ ndipo usalowe m’munda mwa ana amasiye.*+ 11  Pakuti Wowawombola ndi wamphamvu, ndipo adzawateteza pa mlandu wawo ndi iwe.+ 12  Bweretsa mtima wako kuti umve malangizo, ndi khutu lako kuti limve mawu a munthu wodziwa zinthu.+ 13  Usam’mane chilango* mwana.+ Ngakhale utam’kwapula ndi chikwapu, sangafe ayi. 14  Um’kwapule ndi chikwapu, kuti upulumutse moyo wake ku Manda.+ 15  Mwana wanga, mtima wako ukakhala wanzeru,+ ndithu mtima wanga udzasangalala.+ 16  Impso zanga zidzasangalala milomo yako ikamalankhula zowongoka.+ 17  Mtima wako usamasirire anthu ochimwa,+ koma iwe uziopa Yehova tsiku lonse.+ 18  Chifukwa ukatero udzakhala ndi tsogolo labwino,+ ndipo chiyembekezo chako sichidzawonongedwa.+ 19  Iwe mwana wanga, mvera ndi kukhala wanzeru, ndipo tsogolera mtima wako panjira yabwino.+ 20  Usakhale pakati pa anthu omwa vinyo kwambiri,+ ndiponso pakati pa anthu odya nyama mosusuka.+ 21  Chifukwa chidakwa ndiponso munthu wosusuka adzasauka,+ ndipo kuwodzera kudzaveka munthu nsanza.+ 22  Mvera bambo ako amene anakubereka,+ ndipo usanyoze mayi ako chifukwa chakuti akalamba.+ 23  Gula choonadi+ ndipo usachigulitse. Gula nzeru, malangizo ndi kumvetsa zinthu.+ 24  Bambo wa munthu wolungama ndithu adzasangalala.+ Bambo wobereka mwana wanzeru adzakondwera naye.+ 25  Bambo ako ndi mayi ako adzakondwera, ndipo mayi amene anakubereka adzasangalala.+ 26  Mwana wanga, ndipatse mtima wako, ndipo maso ako asangalale ndi njira zanga.+ 27  Pakuti hule lili ngati dzenje lakuya,+ ndipo mkazi wachilendo ali ngati chitsime chopapatiza. 28  Ndithudi iye mofanana ndi wachifwamba,+ amabisalira anthu panjira, ndipo amachulukitsa amuna achinyengo.+ 29  Ndani ali ndi tsoka? Ndani sakhazikika maganizo? Ndani ali pa mikangano?+ Ndani ali ndi nkhawa? Ndani ali ndi zilonda popanda chifukwa? Ndani ali ndi maso ofiira? 30  Ndi anthu amene amakhala nthawi yaitali akumwa vinyo,+ amene amabwera kudzafunafuna vinyo wosakaniza.+ 31  Usayang’ane vinyo akamaoneka wofiira, akamanyezimira m’kapu, akamatsetserekera kukhosi mwamyaa! 32  Kumapeto kwake amaluma ngati njoka,+ ndipo amatulutsa poizoni ngati mphiri.+ 33  Maso ako adzaona zinthu zachilendo, ndipo mtima wako udzalankhula zinthu zokhota.+ 34  Ndithu udzakhala ngati munthu amene wagona pakatikati pa nyanja, komanso ngati munthu amene wagona pamwamba pa mlongoti wa ngalawa.+ 35  Udzati: “Andimenya koma sindinavulale, andikuntha koma sindinadziwe. Kodi ndidzuka nthawi yanji+ kuti ndikamwenso wina?”+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “uziika mpeni pakhosi pako.”
Mawu ake enieni, “ana aamuna opanda bambo.”
Onani mawu a m’munsi pa Miy 1:2.