Miyambo 20:1-30

20  Vinyo ndi wonyoza.+ Chakumwa choledzeretsa chimasokosera+ ndipo aliyense wosochera nacho alibe nzeru.+  Kuopsa kwa mfumu kuli ngati kubangula kwa mkango wamphamvu.+ Aliyense woputa mkwiyo wake akuchimwira moyo wake womwe.+  Kuleka kukangana kumabweretsa ulemerero kwa munthu,+ koma aliyense wopusa amafulumira kuyambitsa mkangano.+  Chifukwa cha kuzizira, waulesi salima.+ Iye azidzapemphapempha nthawi yokolola koma sadzapatsidwa kanthu.+  Maganizo a mumtima mwa munthu ali ngati madzi akuya,+ koma munthu wozindikira ndi amene amawatunga.+  Pakati pa anthu ambiri, aliyense amanena za kukoma mtima kwake kosatha,+ koma munthu wokhulupirika ndani angam’peze?+  Munthu wolungama amayenda ndi mtima wosagawanika,+ ndipo ana ake amakhala odala.+  Mfumu imakhala pampando wachiweruzo+ n’kubalalitsa zoipa zonse ndi maso ake.+  Ndani anganene kuti: “Ndayeretsa mtima wanga,+ ndadziyeretsa ku tchimo langa”?+ 10  Miyezo iwiri yosiyana yoyezera kulemera kwa chinthu ndiponso miyezo iwiri yosiyana ya efa,*+ zonsezi n’zonyansa kwa Yehova.+ 11  Ngakhale mnyamata amadziwika ndi ntchito zake, ngati zochita zake zili zoyera ndiponso zowongoka.+ 12  Khutu lakumva ndiponso diso loona, zonsezi anazipanga ndi Yehova.+ 13  Usamakonde tulo kuti ungasauke.+ Tsegula maso ako kuti ukhale ndi zakudya zambiri.+ 14  Wogula amati, “Chinthu ichi n’choipa. N’choipa ichi!” Akatero amachoka.+ Kenako amakadzitama.+ 15  Pali golide komanso miyala yamtengo wapatali ya korali yambirimbiri, koma milomo yodziwa zinthu ndiyo ziwiya zamtengo wapatali.+ 16  Ngati munthu walonjeza kuti akhala chikole kwa mlendo,+ umulande chovala chake. Ndiponso wochita zoipa ndi mkazi wachilendo umulande chikole.+ 17  Munthu amasangalala ndi chakudya chimene wachipeza mwachinyengo,+ koma pambuyo pake, m’kamwa mwake mumadzaza miyala.+ 18  Zolinga zimakhazikika anthu akakambirana,+ ndipo uzitsatira malangizo anzeru pomenya nkhondo yako.+ 19  Woyenda uku ndi uku n’kumanena zoipa za anthu ena amaulula zinsinsi,+ ndipo usamagwirizane ndi munthu wotengeka ndi milomo yake.+ 20  Aliyense wotemberera bambo ake ndi mayi ake,+ nyale yake idzazimitsidwa kukagwa mdima.+ 21  Cholowa chopezedwa mwadyera poyamba,+ tsogolo lake silidzadalitsidwa.+ 22  Usanene kuti: “Ndidzabwezera choipa.”+ Khulupirira Yehova+ ndipo iye adzakupulumutsa.+ 23  Miyezo iwiri yosiyana yoyezera kulemera kwa chinthu ndi yonyansa kwa Yehova,+ ndipo sikelo yachinyengo si yabwino.+ 24  Mayendedwe a mwamuna wamphamvu amachokera kwa Yehova,+ koma kodi munthu wochokera kufumbi angazindikire bwanji njira yake?+ 25  Umakhala msampha munthu wochokera kufumbi akathamangira kufuula kuti, “N’zoyera!”+ koma pambuyo polonjeza+ n’kumafuna kuganiziranso bwino.+ 26  Mfumu yanzeru imabalalitsa anthu oipa,+ ndipo imawaponda ndi wilo lopunthira.+ 27  Mpweya+ wa munthu wochokera kufumbi ndiwo nyale ya Yehova. Imafufuza mosamala mkatikati monse mwa mimba.+ 28  Kukoma mtima kosatha ndiponso choonadi zimateteza mfumu,+ ndipo chifukwa cha kukoma mtima kosatha kumeneko mfumu imakhazikitsa mpando wake wachifumu.+ 29  Kukongola kwa anyamata ndiko mphamvu zawo,+ ndipo ulemerero wa anthu okalamba ndiwo imvi zawo.+ 30  Zilonda zobwera chifukwa chomenyedwa zimachotsa zoipa,+ ndipo zikwapu zimafika mpaka mkatikati mwa mimba.+

Mawu a M'munsi

Muyezo umodzi wa efa ndi wofanana ndi chitini cha malita 22.