Miyambo 17:1-28

17  Kukhala ndi mkate wouma pali bata,+ kuli bwino kuposa nyumba yodzaza ndi nyama yansembe pali mkangano.+  Wantchito wochita zinthu mozindikira, adzalamulira mwana wa mbuye wake amene amachita zinthu zochititsa manyazi,+ ndipo adzalandira nawo cholowa pamodzi ndi ana a mbuye wake.+  Siliva amamuyengera m’mbiya yoyengera ndipo golide amamuyengera m’ng’anjo,+ koma Yehova ndiye amene amayesa mitima.+  Wochita zoipa amamvetsera mlomo wolankhula zopweteka ena.+ Wonama amamvetsera lilime loyambitsa mavuto.+  Wonyoza munthu wosauka amanyoza amene anam’panga.+ Amene amasangalala ndi tsoka la wina sadzalephera kulangidwa.+  Chisoti chaulemu cha anthu okalamba ndicho zidzukulu zawo,+ ndipo ana amalemekezeka ndi bambo awo.+  Munthu aliyense wopusa, mlomo wowongoka sumuyenera.+ Ndiye kuli bwanji mlomo wachinyengo kwa munthu wolemekezeka?+  Mphatso ndiyo mwala wamtengo wapatali m’maso mwa mwiniwake wolemekezeka.+ Kulikonse kumene amapita zinthu zimamuyendera bwino.+  Wophimba machimo akufunafuna chikondi,+ ndipo amene amangokhalira kulankhula za nkhani inayake amalekanitsa mabwenzi apamtima.+ 10  Kudzudzula kumam’fika pamtima munthu womvetsa zinthu,+ kuposa kukwapula munthu wopusa zikwapu 100.+ 11  Woipa amangofunafuna kupanduka,+ ndipo munthu amene watumidwa kuti akamulange sam’chitira chifundo.+ 12  Ndi bwino kukumana ndi chimbalangondo chimene ana ake asowa,+ kusiyana ndi kukumana ndi chitsiru chochita zopusa.+ 13  Aliyense wobwezera zoipa pa zabwino,+ zoipa sizidzachoka panyumba pake.+ 14  Chiyambi cha mkangano chili ngati kuboola damu kuti madzi atulukemo.+ Choncho mkangano usanabuke, chokapo.+ 15  Aliyense wonena kuti munthu woipa ndi wolungama+ ndiponso aliyense wonena kuti munthu wolungama ndi woipa,+ onsewa ndi onyansa kwa Yehova.+ 16  N’chifukwa chiyani munthu wopusa ali ndi njira yopezera nzeru,+ chonsecho alibe zolinga zabwino?*+ 17  Bwenzi lenileni limakukonda nthawi zonse,+ ndipo bwenzilo ndi m’bale amene anabadwira kuti akuthandize pakagwa mavuto.+ 18  Munthu wopanda nzeru mumtima mwake amagwirana chanza ndi munthu wina,+ ndipo amalonjeza pamaso pa mnzake kuti iye akhala chikole.+ 19  Aliyense wokonda machimo akukonda kulimbana.+ Aliyense wotalikitsa khomo lake akufunafuna kuwonongedwa.+ 20  Wa mtima wopotoka sadzapeza zabwino,+ ndipo wa lilime lokhota adzagwera m’tsoka.+ 21  Bambo wa mwana wopusa amamva chisoni,+ ndipo bambo wa mwana wopanda nzeru sasangalala.+ 22  Mtima wosangalala ndiwo mankhwala ochiritsa,+ koma mtima wosweka umaumitsa mafupa.+ 23  Woipa amatenga chiphuphu mobisa,+ kuti akhotetse njira za chiweruzo.+ 24  Nzeru zimakhala pamaso pa munthu womvetsa zinthu,+ koma maso a munthu wopusa ali kumalekezero a dziko lapansi.+ 25  Mwana wopusa amakhumudwitsa bambo ake,+ ndipo amamvetsa chisoni mayi ake amene anam’bereka.+ 26  Komanso, kulipiritsa munthu wolungama si bwino.+ Kumenya anthu olemekezeka n’kosayenera.+ 27  Aliyense wosalankhulapo mawu ake ndi wodziwa zinthu,+ ndipo munthu wozindikira amakhala wofatsa.+ 28  Ngakhale munthu wopusa akakhala chete amaoneka ngati wanzeru,+ ndipo wotseka pakamwa pake amaoneka ngati womvetsa zinthu.

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “alibe mtima.”