Miyambo 10:1-32

10  Miyambi ya Solomo.+ Mwana wanzeru amakondweretsa bambo ake,+ koma mwana wopusa amamvetsa chisoni mayi ake.+  Chuma cha anthu oipa chidzakhala chopanda phindu,+ koma chilungamo n’chimene chidzapulumutse munthu ku imfa.+  Yehova sadzachititsa munthu wolungama kukhala ndi njala,+ koma zolakalaka za anthu oipa adzazikankhira kumbali.+  Wogwira ntchito ndi dzanja laulesi adzakhala wosauka,+ koma dzanja la munthu wakhama ndi limene limalemeretsa.+  Mwana wozindikira amatuta m’chilimwe. Mwana wochititsa manyazi amakhala ali m’tulo tofa nato pa nthawi yokolola.+  Madalitso amapita pamutu pa wolungama,+ koma pakamwa pa anthu oipa pamabisa zachiwawa.+  Anthu akamakumbukira zabwino zimene munthu wolungama anali kuchita, amam’dalitsa,+ koma dzina la anthu oipa lidzawola.+  Munthu wanzeru mumtima mwake amamvera malamulo,+ koma wamilomo yopusa amaponderezedwa.+  Woyenda ndi mtima wosagawanika adzayenda popanda chomuopseza,+ koma wokhotetsa njira zake adzadziwika.+ 10  Wotsinzinira ena ndi diso lake adzamvetsa ena ululu,+ ndipo wamilomo yopusa adzaponderezedwa.+ 11  Pakamwa pa wolungama m’pamene pamachokera moyo,+ koma pakamwa pa anthu oipa pamabisa zachiwawa.+ 12  Chidani n’chimene chimayambitsa mikangano,+ koma chikondi chimaphimba machimo onse.+ 13  Pamilomo ya munthu womvetsa zinthu pamapezeka nzeru,+ koma ndodo amakwapulira msana wa munthu wopanda nzeru mumtima mwake.+ 14  Anzeru ndiwo amapitiriza kuphunzira zinthu zamtengo wapatali,+ koma pakamwa pa wopusa patsala pang’ono kuwonongeka.+ 15  Zinthu zamtengo wapatali za munthu wachuma zili ngati mudzi wake wolimba.+ Chiwonongeko cha onyozeka ndicho umphawi wawo.+ 16  Zochita za wolungama zimabweretsa moyo.+ Zokolola za woipa zimabweretsa tchimo.+ 17  Amene wagwira malangizo* mwamphamvu ndiye njira ya kumoyo,+ koma wosiya chidzudzulo amasocheretsa anthu.+ 18  Pamene pali munthu wobisa chidani pamakhala milomo yonyenga,+ ndipo wobweretsa uthenga woipa ndi wopusa.+ 19  Pakachuluka mawu sipalephera kukhala zolakwa,+ koma wodziwa kulamulira milomo yake amachita zinthu mwanzeru.+ 20  Lilime la wolungama ndilo siliva wabwino kwambiri.+ Mtima wa woipa ndi wopanda phindu.+ 21  Milomo ya wolungama imaweta anthu ambiri,+ koma zitsiru zimafa chifukwa chopanda nzeru mumtima.+ 22  Madalitso a Yehova ndi amene amalemeretsa,+ ndipo sawonjezerapo ululu.+ 23  Kwa wopusa, kusonyeza khalidwe lotayirira kuli ngati masewera,+ koma nzeru zimakhala ndi munthu wozindikira.+ 24  Chinthu choopsa kwa woipa n’chimene chidzamubwerere,+ koma anthu olungama adzapatsidwa zimene amalakalaka.+ 25  Woipa amatha ngati momwe zimakhalira pakawomba mphepo yamkuntho,+ koma wolungama ndiye maziko mpaka kalekale.*+ 26  Monga mmene amakhalira vinyo wowawasa m’mano ndiponso utsi m’maso, ndi mmenenso amakhalira munthu waulesi kwa amene am’tuma.+ 27  Kuopa Yehova kudzawonjezera masiku,+ koma zaka za anthu oipa zidzafupikitsidwa.+ 28  Zoyembekezera za olungama zimasangalatsa,+ koma chiyembekezo cha oipa chidzawonongeka.+ 29  Njira ya Yehova ndiyo malo achitetezo kwa munthu wopanda cholakwa,+ koma anthu ochita zopweteka ena adzawonongedwa.+ 30  Wolungama sadzagwedezedwa mpaka kalekale,+ koma anthu oipa sadzapitiriza kukhala padziko lapansi.+ 31  Pakamwa pa wolungama pamabala zipatso za nzeru,+ koma lilime lonena zopotoka lidzadulidwa.+ 32  Milomo ya wolungama imavomerezedwa ndi Mulungu,*+ koma pakamwa pa anthu oipa m’popotoka.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Miy 1:2.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Zingatanthauzenso kuvomerezedwa ndi anthu.