Machitidwe 22:1-30

22  “Amuna inu, abale anga+ ndi abambo anga, tsopano mvetserani mawu anga odziteteza+ pamaso panu.”  (Atamva kuti akulankhula nawo m’Chiheberi,+ onse anangoti zii osanena kanthu, ndipo iye anati:)  “Inetu ndine Myuda,+ wobadwira ku Tariso wa ku Kilikiya,+ koma ndinaphunzitsidwa ndi Gamaliyeli+ mumzinda womwe uno. Anandiphunzitsa kutsatira Chilamulo cha makolo athu mokhwimitsa zinthu kwambiri.+ Ndipo ndinali wodzipereka+ potumikira Mulungu monga mmene nonsenu mulili lero.  Ndinazunza otsatira Njira imeneyi mpaka imfa.+ Ndinali kumanga amuna ndi akazi ndi kuwapereka kundende.+  Ndipotu mkulu wa ansembe ndi bungwe lonse la akulu+ angandichitire umboni. Kwa amenewa n’kumene ndinapezanso makalata+ opita kwa abale ku Damasiko. Ndinanyamuka kuti ndikagwire okhala kumeneko ndi kuwabweretsa ku Yerusalemu ali omangidwa kuti adzapatsidwe chilango.  “Koma ndili m’njira, ndikuyandikira ku Damasiko, dzuwa lili pamutu, mwadzidzidzi kuwala kwakukulu kochokera kumwamba kunangoti ngwee! kuzungulira pamene ine ndinali.+  Ndinagwa pansi ndi kumva mawu akuti, ‘Saulo, Saulo, n’chifukwa chiyani ukundizunza?’+  Ine ndinayankha kuti, ‘Ndinu ndani, Mbuyanga?’ Ndipo anandiuza kuti, ‘Ndine Yesu Mnazareti, amene iwe ukumuzunza.’+  Amuna amene anali nane+ anaonadi kuwalako, koma sanamve mawu a amene anali kulankhula ndi ine.+ 10  Pamenepo ndinati, ‘Ndichite chiyani,+ Ambuye?’ Ambuyewo anandiuza kuti, ‘Imirira, pita ukalowe mu Damasiko, ndipo kumeneko ukauzidwa zonse zimene zakonzedwa kuti uchite.’+ 11  Koma popeza sindinali kuona chilichonse chifukwa cha ulemerero wa kuwalako, amuna amene ndinali nawo limodzi aja, anandigwira dzanja mpaka kukafika ku Damasiko.+ 12  “Tsopano Hananiya, munthu woopa Mulungu malinga ndi Chilamulo, amene anali ndi mbiri yabwino+ pakati pa Ayuda onse okhala kumeneko, 13  anabwera kwa ine. Ataima pafupi nane, anati, ‘M’bale wanga Saulo, yambanso kuona!’+ Nthawi yomweyo ndinakweza maso anga kumuyang’ana. 14  Ndiyeno iye anati, ‘Mulungu wa makolo athu+ wakusankha+ kuti udziwe chifuniro chake, ndi kuti uone+ Wolungamayo+ ndi kumva mawu a pakamwa pake.+ 15  Pakuti udzakhala mboni yake kwa anthu onse pa zinthu zimene waona ndi kumva.+ 16  Nanga ukuchedweranji? Nyamuka, ubatizidwe+ ndi kusamba+ kuti uchotse machimo ako mwa kuitana pa dzina lake.’+ 17  “Koma nditabwerera ku Yerusalemu,+ ndipo pamene ndinali kupemphera m’kachisi, ndinayamba kuona masomphenya.+ 18  M’masomphenyawo ndinaona Ambuye akundiuza kuti, ‘Fulumira, tuluka mu Yerusalemu msanga, chifukwa iwo sadzavomereza+ umboni wako wonena za ine.’ 19  Ndipo ine ndinanena kuti, ‘Ambuye, iwowo akudziwa bwino kwambiri kuti anthu amene anali kukukhulupirirani ndinali kuwaponya m’ndende+ ndi kuwakwapula m’sunagoge ndi sunagoge.+ 20  Komanso pamene magazi a Sitefano+ mboni yanu anali kukhetsedwa, ine ndinali kuonerera ndi kuvomereza zimenezo.+ Ndinenso amene ndinali kuyang’anira malaya akunja a anthu amene anali kumuphawo.’ 21  Koma anandiuzabe kuti, ‘Nyamuka, chifukwa ndidzakutumiza kutali kwa anthu a mitundu ina.’”+ 22  Iwo anali kumumvetsera mpaka pa mawu amenewa. Kenako anafuula kuti: “Munthu ameneyu asapezekenso padziko lapansi, chifukwa sakuyenera kukhala ndi moyo!”+ 23  Koma popeza anali kufuula ndi kuponya malaya awo akunja komanso fumbi m’mwamba,+ 24  mkulu wa asilikali analamula kuti alowe naye kumpanda wa asilikali. Iye anati ayenera kumufunsa mafunso kwinaku akumukwapula, kuti adziwe bwino chimene chachititsa kuti anthu amukuwize+ choncho. 25  Koma atamugoneka kuti amukwapule, Paulo anafunsa kapitawo wa asilikali amene anali ataima pamenepo kuti: “Kodi anthu inu, malamulo amakulolani kukwapula munthu amene ndi Mroma,+ mlandu wake usanazengedwe?” 26  Kapitawo wa asilikali uja atamva zimenezi, anapita kwa mkulu wa asilikali ndi kukamuuza kuti: “N’chiyani chimene mukufuna kuchita? Munthu uyutu ndi Mroma.” 27  Pamenepo mkulu wa asilikaliyo anafika pafupi ndi kunena kuti: “Tandiuza, Kodi n’zoona ndiwe Mroma?”+ Iye anati: “Inde.” 28  Mkulu wa asilikaliyo anati: “Ine ndinagula ufulu umenewu wokhala nzika ndi ndalama zambiri.” Paulo anati: “Koma ine wanga ndinachita kubadwa+ nawo.” 29  Nthawi yomweyo amuna amene anafuna kumufufuza mwa kumuzunza aja anachoka n’kumusiya yekha. Nayenso mkulu wa asilikali uja anachita mantha atadziwa kuti ndi Mroma+ ndiponso kuti anamumanga. 30  Tsiku lotsatira, pofunitsitsa kudziwa chenicheni chimene Ayudawo anali kumuimbira mlandu, anamumasula. Atatero analamula ansembe aakulu ndi Khoti lonse Lalikulu la Ayuda kuti asonkhane pamodzi. Ndiyeno anabweretsa Paulo ndi kumuimiritsa pakati pawo.+

Mawu a M'munsi