Hoseya 2:1-23

2  “Uzani abale anu kuti, ‘Inu ndinu anthu anga,’+ ndipo alongo anu muwauze kuti, ‘Inu ndinu akazi osonyezedwa chifundo.’+  Imbani mlandu mayi wanu.+ Muimbeni mlandu pakuti iye si mkazi wanga+ ndipo ine sindine mwamuna wake.+ Mayi wanuyo asiye dama lake ndi chigololo chake,*+  kuti ndisamuvule ndi kumukhalitsa wamaliseche+ ngati tsiku limene anabadwa,+ kutinso ndisamuchititse kukhala ngati chipululu+ ndi dziko lopanda madzi+ ndiponso kuti ndisamuphe ndi ludzu.+  Ana a mayiyo sindiwachitira chifundo,+ pakuti ndi ana obadwa chifukwa cha dama lake,+  popeza mayi wawo wachita dama.+ Mayi amene anatenga pakati kuti awabereke wachita zinthu zochititsa manyazi+ ndipo wanena kuti, ‘Ndikufuna kutsatira amene anali kundikonda kwambiri+ ndiponso amene anali kundipatsa chakudya, madzi, zovala za ubweya wa nkhosa, nsalu, mafuta ndi zakumwa.’+  “Tsopano ine ndikutsekereza njira yake ndi mpanda waminga, ndipo ndidzamumangira mpanda wamiyala+ ndi kumutsekereza kuti asapeze njira zake.+  Pamenepo iye adzathamangira amuna omukonda kwambiriwo, koma sadzawapeza.+ Adzawafunafuna koma sadzawapeza. Ndiyeno adzanena kuti, ‘Ndikufuna kubwerera kwa mwamuna wanga+ woyamba,+ pakuti zinthu zinali kundiyendera bwino nthawi imeneyo kusiyana ndi mmene zilili tsopano.’+  Koma iye sanavomereze+ kuti ndine amene ndinali kumupatsa mbewu,+ vinyo wotsekemera* ndi mafuta. Sanavomerezenso kuti ndine amene ndinamuchulukitsira siliva ndi golide amene iye anali kumugwiritsa ntchito popembedza Baala.+  “‘Chotero ndidzatembenuka ndi kumulanda mbewu zanga pa nthawi yokolola. Ndidzalanda vinyo wanga wotsekemera pa nyengo yopanga vinyo.+ Ndidzamulandanso zovala zanga za ubweya wa nkhosa ndi nsalu zanga zimene amabisa nazo maliseche ake.+ 10  Tsopano ndidzamuvula kuti amuna omukonda kwambiriwo aone maliseche ake,+ ndipo palibe mwamuna amene adzamukwatula m’dzanja langa.+ 11  Pamenepo ndidzathetsa kusangalala kwake konse.+ Ndidzathetsa zikondwerero zake,+ chikondwerero cha tsiku lokhala mwezi,+ cha sabata ndi chikondwerero china chilichonse. 12  Ndidzawononga mitengo yake ya mpesa+ ndi ya mkuyu+ imene iye anali kunena kuti: “Imeneyi ndi mphatso imene amuna ondikonda kwambiri anandipatsa.” Koma ine ndidzachititsa mitengoyo kukhala ngati nkhalango,+ ndipo zilombo zakutchire zidzaidya ndi kuiwononga. 13  Ndiyeno ndidzamuimba mlandu+ chifukwa cha masiku amene anapembedza zifaniziro za Baala+ zimene anali kuzifukizira nsembe zautsi.+ Nthawi imeneyi anali kuvala mphete* yake ndi zinthu zake zodzikongoletsera.+ Iye anali kutsatira amuna omukonda kwambiri+ ndipo ine anandiiwala,’+ watero Yehova. 14  “‘Choncho ndidzalankhula naye ndi kumukhutiritsa kuti achoke ndi kupita kuchipululu,+ ndipo ndidzalankhula naye momufika pamtima.+ 15  Kuyambira nthawi imeneyo mpaka m’tsogolo ndidzamupatsa minda yake ya mpesa.+ Ndidzamupatsanso chigwa cha Akori+ kuti chikhale ngati khomo lachiyembekezo. Pamenepo adzayankha ngati mmene anali kuyankhira ali mtsikana,+ ngatinso mmene anayankhira pa tsiku limene anatuluka m’dziko la Iguputo.’+ 16  Yehova wanena kuti, ‘Pa tsiku limenelo adzanditcha kuti Mwamuna wanga, ndipo sadzanditchanso kuti Mbuyanga.’*+ 17  “‘Sindidzamulola kutchulanso mayina a zifaniziro za Baala,+ ndipo iye sadzakumbukiranso mayina awo.+ 18  Pa tsiku limenelo ndidzachita pangano ndi chilombo chakuthengo,+ cholengedwa chouluka m’mlengalenga ndi cholengedwa chokwawa panthaka, kuti ndithandize anthu anga. Ndidzathyola uta ndi lupanga ndipo ndidzathetsa nkhondo padziko.+ Pamenepo ndidzawachititsa kukhala mwabata.+ 19  Ndidzalonjeza kukukwatira kuti ukhale wanga mpaka kalekale.*+ Ndidzalonjeza kukukwatira motsatira chilungamo, komanso chifukwa cha kukoma mtima kwanga kosatha ndi chifundo changa.+ 20  Ndidzalonjeza kukukwatira mokhulupirika ndipo udzadziwadi Yehova.’+ 21  “Yehova wanena kuti: ‘Pa tsiku limenelo kumwamba ndidzakuyankha zopempha zake ndipo kumwambako kudzayankha zopempha za dziko lapansi.+ 22  Ndiyeno dziko lapansi lidzayankha mbewu,+ vinyo wotsekemera ndi mafuta, ndipo zimenezi zidzayankha Yezereeli.*+ 23  Pamenepo ndidzamufesa ngati mbewu zanga padziko lapansi.+ Ndidzachitira chifundo amene sanasonyezedwe chifundo+ ndipo ndidzauza anthu amene si anthu anga kuti: “Inu ndinu anthu anga,”+ ndipo iwo adzayankha kuti: “Inu ndinu Mulungu wathu.”’”+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “achotse dama lake pamaso pake ndi zochita zake zachigololo pakati pa mawere ake.”
Ena amati “wonzuna.”
Kapena kuti “chipini.” Onani Miy 11:22, mawu a m’munsi.
Kapena kuti “Baala wanga,” kutanthauza “Mwiniwake wa ine.”
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Onani mawu a m’munsi pa Ho 1:11.