Ezekieli 37:1-28

37  Dzanja la Yehova linali pa ine+ moti mzimu wa Yehova unanditenga+ ndi kukandikhazika m’chigwa mmene munali mafupa okhaokha.+  Iye anandiyendetsa m’chigwamo kuti ndione mafupa onsewo. Ndinaona kuti m’chigwamo munali mafupa ambiri ndipo anali ouma kwambiri.+  Ndiyeno anandifunsa kuti: “Iwe mwana wa munthu, kodi mafupa awa angakhale ndi moyo?” Pamenepo ndinayankha kuti: “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, ndinu amene mukudziwa bwino zimenezo.”+  Ndiyeno anandiuza kuti: “Losera zokhudza mafupa amenewa ndipo uwauze kuti, ‘Inu mafupa ouma, imvani mawu a Yehova:  “‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wauza mafupa awa kuti: “Ndiika mpweya mwa inu ndipo mukhala amoyo.+  Ndidzakuikirani mitsempha ndi kukupatsani mnofu. Ndidzakukutani ndi khungu ndi kuika mpweya mwa inu ndipo mudzakhala ndi moyo.+ Choncho mudzadziwa kuti ine ndine Yehova.”’”+  Ine ndinalosera mmene anandiuzira.+ Pamene ndinali kulosera, panayamba kumveka phokoso la mafupa kuti gobedegobede! Pa nthawiyo mafupawo anali kubwera pamodzi n’kumalumikizana.  Kenako ndinangoona mitsempha ndi mnofu zitakuta mafupawo ndipo khungu linabwera pamwamba pake. Koma m’mafupawo munalibe mpweya.  Tsopano anandiuza kuti: “Losera kwa mphepo. Iwe mwana wa munthu, losera ndipo uuze mphepoyo kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Iwe mphepo! Bwera kuchokera kumbali zonse zinayi ndi kuwomba anthu ophedwawa+ kuti akhalenso ndi moyo.”’”+ 10  Pamenepo ndinalosera monga mmene anandiuzira ndipo mpweya unalowa mwa anthuwo. Iwo anakhala ndi moyo ndipo anaimirira.+ Anali khamu lalikulu la gulu lankhondo. 11  Iye anandiuzanso kuti: “Iwe mwana wa munthu, mafupawa akuimira nyumba yonse ya Isiraeli.+ Iwo akunena kuti, ‘Mafupa athu auma ndipo tilibenso chiyembekezo chilichonse.+ Atilekanitsa ndi anzathu ndipo tili kwatokhatokha.’ 12  Choncho losera, uwauze kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ine ndidzatsegula manda anu,+ inu anthu anga, ndipo ndidzakutulutsani m’mandamo ndi kukubweretsani m’dziko la Isiraeli.+ 13  Inu anthu anga, ine ndikadzatsegula manda anu n’kukutulutsani m’mandamo, mudzadziwa kuti ine ndine Yehova.”’+ 14  ‘Ndidzaika mzimu wanga mwa inu ndipo mudzakhala amoyo.+ Ndidzakukhazikani m’dziko lanu ndipo mudzadziwa kuti ine Yehova ndinanena zimenezi ndipo ndazichita,’ watero Yehova.”+ 15  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti: 16  “Koma iwe mwana wa munthu, tenga ndodo+ ndi kulembapo kuti, ‘Ndodo ya Yuda ndi anzake, ana a Isiraeli.’+ Utengenso ndodo ina ndi kulembapo kuti, ‘Ndodo ya Yosefe yoimira Efuraimu+ komanso anzawo onse a nyumba ya Isiraeli.’+ 17  Ndiyeno uziike pamodzi kuti zikhale ndodo imodzi. Chotero ndodozo zidzakhala ndodo imodzi m’dzanja lako.+ 18  Anthu a mtundu wako akayamba kukufunsa kuti, ‘Kodi sutiuza kuti zinthu izi zikutanthauza chiyani?’+ 19  Uwauze kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ine nditenga ndodo ya Yosefe imene ili m’dzanja la Efuraimu. Ndodo imeneyi ikuimiranso mafuko a Isiraeli omwe ndi anzake a Efuraimu. Ndidzaika mafukowo pandodo ya Yuda ndipo ndodo ziwirizo zidzakhala ndodo imodzi.+ Ndodozo zidzakhala ndodo imodzi m’dzanja langa.”’ 20  Ndodo zimene wazilembazo zikhale m’dzanja lako pamaso pawo.+ 21  “Uwauzenso kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ine nditenga ana a Isiraeli kuchokera pakati pa mitundu ina ya anthu kumene anapita. Ndidzawasonkhanitsa pamodzi kuchokera m’mayiko owazungulira ndipo ndidzawabweretsa m’dziko lawo.+ 22  Ndidzawaphatikiza kuti akhale mtundu umodzi m’dzikolo,+ m’mapiri a Isiraeli. Onsewo adzakhala ndi mfumu imodzi+ ndipo sadzakhalanso mitundu iwiri kapena kugawanika kukhala maufumu awiri.+ 23  Iwo sadzadziipitsanso ndi mafano awo onyansa, zinthu zawo zonyansa ndi zochita zawo zonse zophwanya malamulo.+ Ndidzawapulumutsa ku machimo onse amene anali kuchita m’malo awo okhala, ndipo ndidzawayeretsa.+ Iwo adzakhala anthu anga ndipo ine ndidzakhala Mulungu wawo.+ 24  “‘“Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo.+ Onse adzakhala ndi m’busa mmodzi.+ Iwo adzayenda motsatira zigamulo zanga+ ndipo adzasunga malamulo anga+ ndi kuwatsatira.+ 25  Anthu amenewa adzakhala m’dziko limene ndinapatsa mtumiki wanga Yakobo, dziko limene makolo anu anakhalamo.+ Adzakhala m’dzikomo+ pamodzi ndi ana awo ndiponso zidzukulu zawo mpaka kalekale.+ Davide mtumiki wanga adzakhala mtsogoleri wawo mpaka kalekale.+ 26  “‘“Ndidzachita nawo pangano la mtendere,+ moti adzakhala m’pangano limene lidzakhalepo mpaka kalekale.+ Ine ndidzawakhazikitsa m’dzikolo, ndidzawachulukitsa+ ndipo ndidzakhazikitsa malo anga opatulika pakati pawo mpaka kalekale.+ 27  Iwo adzakhala muhema wanga.+ Ine ndidzakhaladi Mulungu wawo ndipo iwo adzakhala anthu anga.+ 28  Malo anga opatulika akadzakhala pakati pawo mpaka kalekale, mitundu ina ya anthu idzadziwa kuti ine Yehova+ ndikuyeretsa Isiraeli.”’”+

Mawu a M'munsi