Ezekieli 29:1-21

29  M’chaka cha 10, m’mwezi wa 10, pa tsiku la 12 la mweziwo, Yehova analankhula nane kuti:  “Iwe mwana wa munthu, yang’ana kwa Farao mfumu ya Iguputo+ ndipo ulosere zoipa zimene zidzachitikire iyeyo ndi dziko lonse la Iguputo.+  Unene kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ine ndilanga iwe Farao mfumu ya Iguputo.+ Ndiwe chilombo chachikulu cha m’nyanja+ chimene chagona m’ngalande zake zotuluka mumtsinje wa Nailo.+ Ndiwe chilombo chimene chanena kuti, ‘Mtsinje wa Nailo ndi wanga, ndipo ineyo ndinaupanga ndekha.’+  Ndidzakukola ndi ngowe munsagwada zako+ ndi kuchititsa nsomba za m’ngalande za mtsinje wa Nailo kukakamira kumamba ako. Ndidzakutulutsa m’ngalande za Nailo pamodzi ndi nsomba zonse za m’ngalandezo zimene zakakamira kumamba ako.  Iwe ndidzakutaya m’chipululu pamodzi ndi nsomba zonse za m’ngalande za Nailo.+ Udzagwera panthaka+ ndipo palibe amene adzakutenge kukakuika m’manda. Ndidzakupereka kwa zilombo zakutchire ndi zolengedwa zouluka kuti ukhale chakudya chawo.+  Anthu onse okhala ku Iguputo adzadziwa kuti ine ndine Yehova+ chifukwa chakuti iwo anali ngati bango loyendera la nyumba ya Isiraeli.+  Atakugwira dzanja ndi kukutsamira ngati ndodo yoyendera, unaphwanyika+ ndipo unachititsa kuti miyendo* yawo ikhale yagwedegwede,+ zimene zinawachititsa kuti athyole+ phewa lawo.”  “‘Chotero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ndibweretsa lupanga+ m’dziko lako ndipo ndidzapha anthu ndi ziweto.+  Dziko la Iguputo lidzakhala bwinja ndi malo owonongeka.+ Iwo adzadziwa kuti ine ndine Yehova chifukwa chakuti iwe Farao wanena kuti, ‘Mtsinje wa Nailo ndi wanga, ndipo ineyo ndinaupanga ndekha.’+ 10  Choncho, iwe ndikulanga ndi kuwononga ngalande zako zotuluka mu Nailo.+ Dziko la Iguputo ndiliwononga. Ndilisandutsa malo ouma komanso bwinja,+ kuchokera ku Migidoli+ mpaka ku Seyene+ kukafika kumalire a dziko la Itiyopiya. 11  M’dziko lako simudzaponda phazi la munthu+ kapena la chiweto,+ ndipo simudzakhala munthu aliyense kwa zaka 40.+ 12  Dziko la Iguputo ndidzalisandutsa bwinja pakati pa mayiko omwe simukukhalanso anthu.+ Kwa zaka 40, mizinda yake idzakhala mabwinja pakati pa mizinda yopanda anthu.+ Ndidzamwaza Aiguputo pakati pa anthu a mitundu ina ndi kuwabalalitsira m’mayiko ena.”+ 13  “‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Zaka 40 zikadzatha,+ ndidzasonkhanitsa pamodzi Aiguputowo kuchokera pakati pa anthu a mitundu ina kumene adzabalalikire.+ 14  Ndidzabwezeretsa gulu la Aiguputo amene anagwidwa n’kupita nawo kudziko lina. Ndidzawabwezeretsa kudera la Patirosi,+ m’dziko limene anachokera. Kumeneko adzakhazikitsa ufumu wonyozeka. 15  Ufumu wawo udzakhala wotsika kusiyana ndi maufumu ena ndipo sudzadzikwezanso pamaso pa mitundu ina ya anthu.+ Ndidzawachepetsa kwambiri moti sadzakhalanso ndi mphamvu zolamulira mitundu ina ya anthu.+ 16  Nyumba ya Isiraeli sidzawadaliranso.+ Aisiraeli sadzachititsa kuti zolakwa zawo zikumbukiridwe mwa kutembenukira kwa Iguputo,+ ndipo adzadziwa kuti ine ndine Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.”’” 17  Tsopano m’chaka cha 27, m’mwezi woyamba, pa tsiku loyamba la mweziwo, Yehova analankhula nane kuti: 18  “Iwe mwana wa munthu, Nebukadirezara+ mfumu ya Babulo anatuma gulu lake lankhondo kukachita utumiki wofunika kwambiri pomenyana ndi Turo.+ Mutu wa msilikali aliyense unameteka ndipo mapewa awo ananyuka.+ Koma mfumuyo ndi gulu lake lankhondo sanalandire cholowa+ chilichonse pa utumiki umene anachita pomenyana ndi Turo. 19  “Choncho Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Ine ndipereka dziko la Iguputo kwa Nebukadirezara mfumu ya Babulo.+ Adzatenga chuma chake chochuluka ndi kulanda zinthu zake zambiri.+ Zimenezi zidzakhala malipiro a gulu lake lankhondo.’ 20  “‘Ndamupatsa dziko la Iguputo monga chipukutamisozi pa utumiki wake umene anachita pomenyana ndi Turo, chifukwa iwo anachita zimene ine ndinali kufuna,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. 21  “Pa tsikulo, ndidzaphukitsira nyumba ya Isiraeli nyanga.*+ Iwe ndidzakupatsa mpata kuti utsegule pakamwa pako pakati pawo,+ ndipo iwo adzadziwa kuti ine ndine Yehova.”

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “chiuno.”
Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.