Ezekieli 23:1-49

23  Yehova anapitiriza kulankhula nane+ kuti:  “Iwe mwana wa munthu, panali akazi awiri, ana aakazi obadwa kwa mayi mmodzi.+  Akazi amenewa anayamba kuchita uhule m’dziko la Iguputo.+ Anayamba uhule umenewu ali atsikana ang’onoang’ono.+ Kumeneko amuna anafinya mabere awo+ ndi kutsamira chifuwa chawo ali anamwali.  Wamkulu dzina lake anali Ohola, wamng’ono anali Oholiba. Akazi amenewa anakhala anga+ ndipo anabereka ana aamuna ndi aakazi.+ Ohola akuimira Samariya+ ndipo Oholiba akuimira Yerusalemu.+  “Ohola anayamba kuchita uhule+ ngakhale kuti anali mkazi wanga. Anali kulakalaka kwambiri amuna amene ankakhumba kugona naye.+ Anali kulakalaka Asuri+ amene anali kukhala moyandikana naye.  Anali kulakalaka abwanamkubwa ovala zovala zabuluu ndiponso ankalakalaka atsogoleri. Onsewa anali anyamata osiririka, asilikali okwera pamahatchi.  Iye anapitiriza kuchita zauhule zakezo ndi amuna onse osankhidwa a ku Asuri. Anadziipitsa ndi amuna onse amene anawakhumba ndiponso ndi mafano awo onyansa.+  Iye sanasiye zauhule zake zimene anachokera nazo ku Iguputo. Aiguputowo anagona naye kuyambira ali kamtsikana. Iwo ndiwo anatsamira chifuwa chake ali namwali ndipo anali kuchita naye zachiwerewere.+  Choncho ndinam’pereka m’manja mwa amuna amene anali kukhumba kugona naye.+ Ndinam’pereka m’manja mwa ana aamuna a ku Asuri amene iye anali kuwakhumba.+ 10  Amuna amenewa ndiwo amene anamuvula.+ Iwo anatenga ana ake aamuna ndi aakazi+ ndipo iyeyo anamupha ndi lupanga. Iye anatchuka ndi khalidwe loipa pakati pa akazi ena ndipo iwo anamuweruza. 11  “Mng’ono wake Oholiba ataona zimenezi,+ anayamba kukonda chiwerewere chodziwononga nacho kuposa mkulu wake. Anayamba kuchita uhule kuposa dama la mkulu wake.+ 12  Iye anali kulakalaka kwambiri ana aamuna a ku Asuri.+ Anali kulakalaka abwanamkubwa ndi atsogoleri amene anali kukhala moyandikana naye. Amuna onsewa anali ovala mwaulemerero, asilikali okwera pamahatchi komanso anyamata osiririka.+ 13  Oholiba atadziipitsa, ine ndinaona kuti akazi onsewa anali ndi khalidwe lofanana.+ 14  Iye anawonjezera zochita zake zauhule ataona zithunzi za amuna zogoba pakhoma,+ zithunzi+ za Akasidi zopaka utoto wofiira,+ 15  zithunzi za amuna ovala malamba m’chiuno,+ ndiponso ovala nduwira zazitali zolendewera kumutu kwawo. Amuna onsewo anali kuoneka ngati ankhondo, komanso ngati ana aamuna a ku Babulo, obadwira m’dziko la Kasidi. 16  Ataona zithunzizo, anayamba kukhumba kwambiri amunawo+ ndipo anatumiza anthu ku Kasidi kuti akawaitane.+ 17  Ana aamuna a ku Babulowo anali kubwera kwa iye. Anali kupita kubedi lake lochitirapo zachikondi ndi kumuipitsa ndi chiwerewere chawo.+ Iye anapitiriza kuipitsidwa ndi amunawo kenako ananyansidwa nawo n’kuwasiya. 18  “Oholiba anayamba kuchita uhule modzionetsera ndipo anali kudzivula,+ moti ine ndinasiya kukhala naye chifukwa chonyansidwa naye, monga mmene ndinasiyira mkulu wake chifukwa chonyansidwa naye.+ 19  Oholiba anapitiriza kuwonjezera zochita zake zauhule+ mpaka kufika pokumbukira masiku amene anali kamtsikana,+ pamene anali kuchita uhule m’dziko la Iguputo.+ 20  Iye anali ndi chilakolako champhamvu ngati cha adzakazi* amene amuna awo ali ndi ziwalo ngati za abulu amphongo, amuna amene mpheto zawo zili ngati mpheto za mahatchi amphongo.+ 21  Iwe Oholiba, unapitiriza kulakalaka khalidwe lotayirira la pa utsikana wako mwa kufunafuna njira zoti amuna atsamire pachifuwa chako, kuyambira pamene unali ku Iguputo+ mpaka m’tsogolo. Unachita izi kuti ukhutiritse chilakolako cha mabere a utsikana wako.+ 22  “Choncho iwe Oholiba, Yehova Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Ndichititsa kuti amuna amene anali zibwenzi zako akuukire.+ Amenewa ndi amuna amene unawasiya chifukwa chonyansidwa nawo. Ine ndidzawabweretsa kuti akuukire kuchokera kumbali zonse.+ 23  Ndidzabweretsa ana aamuna a ku Babulo,+ Akasidi onse,+ amuna a ku Pekodi,+ a ku Sowa, a ku Kowa, pamodzi ndi ana aamuna a ku Asuri. Onsewa ndiwo anyamata osiririka, abwanamkubwa, atsogoleri, amuna ankhondo, amuna ochita kusankhidwa ndi okwera pamahatchi. 24  Onsewa adzabwera kudzakuukira. Anthuwo pofika, padzamveka phokoso la magaleta* ankhondo ndi la mawilo.+ Iwo adzabwera ndi khamu la anthu, atatenga zishango zazikulu, zishango zazing’ono ndi zisoti. Iwo adzakuzungulira kuti akuukire. Ndidzawapatsa mphamvu zoweruza, ndipo adzakuweruza motsatira malamulo awo.+ 25  Ndidzasonyeza ukali wanga pa iwe+ ndipo iwo adzakulanga mwaukali.+ Adzakuchotsa mphuno ndi makutu ndipo ziwalo zako zotsala adzazidula ndi lupanga. Iwo adzatenga+ ana ako aamuna ndi aakazi+ ndipo zinthu zako zotsala adzazitentha ndi moto.+ 26  Adzakuvula zovala zako+ ndi kutenga zinthu zako zokongola.+ 27  Ndithu, ine ndidzathetsa khalidwe lotayirira mwa iwe+ ndiponso uhule wako umene unachoka nawo kudziko la Iguputo.+ Sudzakwezanso maso ako kuyang’ana amuna a ku Iguputo ndipo dziko la Iguputo sudzalikumbukiranso.’ 28  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Iwe ndikupereka m’manja mwa amuna amene wadana nawo, amuna amene unawasiya chifukwa chonyansidwa nawo.+ 29  Iwo adzakulanga mwaukali ndi kukutengera zinthu zonse zimene unazipeza movutikira ndipo adzakusiya wosavala ndi wamaliseche.+ Umaliseche umene unauonetsa pochita dama, khalidwe lako lotayirira, ndi zochita zako zauhule zidzaonekera poyera.+ 30  Adzakuchitira zimenezi chifukwa chakuti wachita uhule ndi mitundu ina ya anthu+ komanso chifukwa chakuti wadziipitsa ndi mafano awo onyansa.+ 31  Iwe wayenda m’njira ya mkulu wako+ ndipo ndidzakupatsa kapu yake.’+ 32  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Udzamwa za m’kapu ya mkulu wako, kapu yaitali ndi yaikulu.+ Udzakhala chinthu choseketsa ndi chotonzedwa chifukwa m’kapumo muli zambiri.+ 33  Udzaledzera kwambiri ndi kudzazidwa ndi chisoni. Udzaledzera ndi zinthu za m’kapu ya mkulu wako Samariya, zinthu zodabwitsa kwambiri ndi zowononga. 34  Iwe udzamwa ndi kugugudiza za m’kapuyo,+ ndipo udzatafuna zidutswa za kapuyo ndi kukhadzula mabere ako.+ “Ine ndanena,” watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.’ 35  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Popeza kuti wandiiwala+ ndi kundiponya kumbuyo,+ udzalangidwa chifukwa cha khalidwe lako lotayirira ndi zochita zako zauhule.’” 36  Yehova anandiuzanso kuti: “Iwe mwana wa munthu, kodi uweruza+ Ohola ndi Oholiba+ ndi kuwauza zinthu zonyansa zimene achita?+ 37  Iwo achita chigololo+ ndipo m’manja mwawo muli magazi.+ Achita chigololo ndi mafano awo onyansa.+ Kuwonjezera apo, ana anga aamuna amene anandiberekera anawaponya pamoto kuti akhale chakudya cha mafanowo.+ 38  Komanso anandichitira zinthu izi: Pa tsikulo anaipitsa+ malo anga opatulika+ ndiponso sabata langa.+ 39  Atapha ana awo aamuna ndi kuwapereka kwa mafano onyansa,+ pa tsiku lomwelo anabwera kumalo anga opatulika ndi kuwadetsa.+ Izi ndi zimene achita m’nyumba yanga.+ 40  Kuwonjezera apo, akaziwo atatumiza uthenga kwa amuna ochokera kutali, amuna amene anawatumizira uthengawo+ anabweradi.+ Iwe unasamba,+ n’kupaka zodzikongoletsera m’maso,+ ndi kuvala zodzikongoletsera kuti amuna amenewa akuone.+ 41  Kenako unakhala pabedi pako,+ patsogolo pa tebulo loyalidwa bwino.+ Patebulopo unaikapo zofukiza zanga zonunkhira+ ndi mafuta anga.+ 42  Kumeneko kunamveka phokoso la anthu amene akucheza mosaopa kanthu.+ Kuwonjezera pa amuna ambiri amene anali kubwera, panalinso zidakwa+ zochokera m’chipululu. Amuna amenewa anaveka akaziwo zibangili ndi zisoti zokongola zachifumu kumutu kwawo.+ 43  “Kenako ndinalankhula zokhudza mkazi amene anatopa chifukwa cha chigololo+ kuti, ‘Komatu apitiriza kuchita uhulewo.’+ 44  Amuna aja anapitiriza kubwera kwa iye monga mmene amuna amapitira kwa hule. Anapita kwa Ohola ndi Oholiba monga akazi akhalidwe lotayirira.+ 45  Koma amuna olungama+ ndi amene adzam’patse chiweruzo chimene amapereka kwa akazi achigololo+ komanso chimene amapereka kwa akazi okhetsa magazi.+ Pakuti iwowa ndi akazi achigololo ndipo m’manja mwawo muli magazi.+ 46  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Kudzabwera khamu la anthu kudzawaukira+ ndi kuwasandutsa chinthu chochititsa mantha komanso chinthu choyenera kutengedwa ndi adani.+ 47  Khamu la anthulo lidzawaponya miyala+ ndi kuwapha ndi malupanga. Adzaphanso ana awo aamuna ndi aakazi+ ndi kutentha nyumba zawo.+ 48  Ndithu ine ndidzathetsa khalidwe lotayirira+ m’dzikoli+ ndipo akazi onse adzatengerapo phunziro, moti sadzachita khalidwe lotayirira ngati lanu.+ 49  Anthu amenewo adzakulangani chifukwa cha khalidwe lanu lotayirira+ komanso mudzalangidwa chifukwa cha machimo amene munachita ndi mafano anu onyansa. Anthu inu mudzadziwa kuti ine ndine Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.’”+

Mawu a M'munsi

Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.