Ezekieli 21:1-32

21  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti:  “Iwe mwana wa munthu, yang’ana ku Yerusalemu ndipo ulankhule+ kwa malo oyera.+ Ulosere zoipa zimene zidzachitikire dziko la Isiraeli.+  Uuze dziko la Isiraeli kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Ine ndidzakulanga.+ Ndidzasolola lupanga langa m’chimake+ ndi kupha anthu ako olungama ndiponso anthu ako oipa.+  Ndidzatulutsa lupanga langa m’chimake ndi kupha anthu onse kuchokera kum’mwera mpaka kumpoto. Ndidzachita izi kuti ndiphe anthu ako olungama ndiponso anthu ako oipa.+  Anthu onse adzadziwa kuti ine Yehova ndasolola lupanga langa m’chimake,+ ndipo sindidzalibwezeramonso.”’+  “Koma iwe mwana wa munthu, buula mwamantha.+ Ubuule pamaso pawo mowawidwa mtima.+  Ndiyeno akakufunsa kuti, ‘N’chifukwa chiyani ukubuula?’+ Uwayankhe kuti, ‘N’chifukwa cha uthenga umene ndamva.’+ Pakuti uthengawo udzafika ndithu+ ndipo mtima wa munthu aliyense udzasungunuka ndi mantha.+ Anthu onse adzazizira nkhongono. Aliyense adzataya mtima ndipo mawondo onse adzachucha madzi.*+ ‘Uthengawo ufika ndithu+ ndipo zimene ukunena zidzachitikadi,’ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.”  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti:  “Iwe mwana wa munthu, losera kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Nena mofuula kuti, ‘Lupanga! Lupanga!+ Lupanga lanoledwa+ ndi kupukutidwa. 10  Lupanga lanoledwa pokonzekera kupha anthu. Lapukutidwa kuti linyezimire.’”’”+ “Koma kodi tilibe chifukwa chosangalalira?”+ “‘Kodi lupangalo likukana ndodo yachifumu+ ya mwana wanga,+ ngati mmene likukanira mtengo uliwonse?+ 11  “‘Wina wapereka lupangalo kuti lipukutidwe n’cholinga choti alinyamule ndi kuligwiritsa ntchito. Lupangalo lanoledwa ndi kupukutidwa kuti alipereke m’dzanja la munthu wakupha.+ 12  “‘Lira ndi kufuula+ iwe mwana wa munthu, chifukwa lupangalo laukira anthu anga.+ Laukira atsogoleri onse a Isiraeli.+ Atsogoleriwo aperekedwa kuti aphedwe ndi lupanga pamodzi ndi anthu anga.+ Chotero menya pantchafu yako chifukwa cha chisoni.+ 13  Lupangalo layesedwa kuti aone ngati lili lakuthwa.+ Kodi chidzachitike n’chiyani ngati lupangalo likukana ndodo yachifumu?+ Ndodoyo sidzapitiriza kukhalapo,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. 14  “Iwe mwana wa munthu, losera ndipo uwombe m’manja.+ Unene katatu mawu akuti ‘Lupanga!’+ Limeneli ndi lupanga lopha anthu. Lupanga limeneli ndi limene lapha munthu wotchuka, ndipo lazungulira anthu.+ 15  Ndidzapha anthu ndi lupanga kuti mitima ya anthu isungunuke ndi mantha,+ komanso kuti ndidzachulukitse anthu ogonjetsedwa m’zipata zawo zonse.+ Kalanga ine! Lupangalo likunyezimira. Alipukuta kuti liphe anthu.+ 16  Iwe lupanga, sonyeza kuti ndiwe wakuthwa.+ Pita mbali ya kudzanja lamanja. Sankha malo ako. Pita mbali ya kudzanja lamanzere. Pita kulikonse kumene nkhope yako yaloza. 17  Ine ndidzawomba m’manja+ chifukwa cha ukali ndipo ndidzathetsa mkwiyo wanga.+ Ine Yehova ndanena.” 18  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti: 19  “Koma iwe mwana wa munthu, konza misewu iwiri yoti lupanga la mfumu ya Babulo lidzadutsemo.+ Misewu yonseyo ichokere m’dziko limodzi. Pamsewu wopita mumzindawo, uikepo chikwangwani cholozera kumeneko.+ 20  Ukonze msewu woti lupanga lidzadutsemo pokaukira mzinda wa Raba+ wa ana a Amoni, ndi msewu wina woti lidzadutsemo pokaukira Yuda, inde pokaukira mzinda wa Yerusalemu wokhala ndi mpanda wolimba kwambiri.+ 21  Mfumu ya Babulo yaima chilili pamene panakumana misewu iwiri kuti iwombeze maula.+ Mfumuyo yagwedeza mivi, yafunsira kwa aterafi*+ ndi kuyang’ana pachiwindi cha nyama. 22  M’dzanja lake lamanja, maulawo asonyeza kuti iye apite ku Yerusalemu, kuti akaike zida zogumulira mzindawo,+ akalamule asilikali ake kuti aphe anthu, akalize chizindikiro chochenjeza,+ akaike zida zogumulira zipata za mzindawo, ndiponso kuti akamange chiunda chomenyerapo nkhondo, ndi mpanda womenyerapo nkhondo.+ 23  Kwa anthu amene anachita nawo malumbiro,+ maulawo aoneka ngati abodza.+ Mfumu ya Babuloyo yakumbukira zolakwa zawo+ kuti iwagwire ukapolo.+ 24  “Choncho Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: ‘Anthu inu, adani anu adzakugwirani chifukwa chakuti zolakwa zanu zinaululidwa ndipo munachititsa kuti zikumbukiridwe.+ Ndithu adzakugwirani chifukwa machimo anu, kapena kuti zochita zanu zauchimo zinaonekera ndipo simunaiwalidwe.’+ 25  “Koma iwe mtsogoleri+ wa Isiraeli, woipa ndi wovulazidwa koopsa,+ nthawi yafika yoti ulangidwe. Mapeto a zolakwa zako afika.+ 26  Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Chotsa nduwira* ndipo vula chisoti chachifumu.+ Zinthu zasintha tsopano.+ Kweza munthu wotsika+ ndipo tsitsa munthu wokwezeka.+ 27  Ine ndidzawononga, ndidzawononga, ndidzawononga ufumu.*+ Ufumu umenewu sudzaperekedwa kwa wina aliyense kufikira atabwera amene ali woyenerera mwalamulo kuutenga,+ ndipo ndidzaupereka kwa iye.’+ 28  “Iwe mwana wa munthu, losera kuti, ‘Izi n’zimene Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena zokhudza ana a Amoni ndi chitonzo chochokera kwa iwo.’ Unene kuti, ‘Lupanga lasololedwa kuti liphe anthu. Lapukutidwa kuti liwononge komanso kuti linyezimire,+ 29  chifukwa chakuti olosera anu anakuuzani masomphenya abodza,+ chifukwa chakuti anakulosererani zabodza, kuti mukhale pagulu la anthu ophedwa, anthu oipa amene tsiku lawo loti alangidwe lafika. Mapeto a zolakwa zawo zonse afika.+ 30  Bwezerani lupanga m’chimake. Ndidzakuweruzirani kwanu, m’dziko limene munachokera.+ 31  Ndidzakudzudzulani mwamphamvu. Ndidzakupemererani moto wa mkwiyo wanga,+ ndipo ndidzakuperekani m’manja mwa anthu osaganiza bwino, akatswiri odziwa kuwononga.+ 32  Mudzakhala ngati nkhuni pamoto.+ Magazi anu adzayenderera m’dzikolo. Inu simudzakumbukiridwanso, pakuti ine Yehova ndanena.’”+

Mawu a M'munsi

Kutanthauza kuti adzakodzedwa chifukwa cha mantha.
Onani mawu a m’munsi pa Ge 31:19.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Kapena kuti, “chisoti chachifumu.”