Aroma 16:1-27

16  Ndikufuna kukudziwitsani za mlongo wathu Febe, amene akutumikira+ mumpingo wa ku Kenkereya.+  Mulandireni+ mwa Ambuye mmene mumalandirira oyerawo, ndi kumuthandiza pa nkhani iliyonse imene angafune thandizo lanu.+ Pakuti iyenso anateteza abale ambirimbiri, ngakhalenso ineyo.  Mundiperekere moni kwa Purisika ndi Akula,+ antchito anzanga+ mwa Khristu Yesu.  Iwo anaika miyoyo+ yawo pachiswe chifukwa cha moyo wanga, ndipo si ine ndekha amene ndikuwayamikira,+ komanso mipingo yonse ya anthu a mitundu ina.  Ndikuperekanso moni ku mpingo umene umasonkhana m’nyumba mwawo.+ Moni kwa wokondedwa wanga Epeneto, amene ndi chipatso choyambirira+ cha Khristu mu Asia.  Moni kwa Mariya, amene wakuchitirani ntchito zambiri.  Moni kwa Anduroniko ndi Yuniya, omwe ndi achibale anga+ ndi akaidi anzanga.+ Amenewa ndi amuna odziwika kwambiri kwa atumwi ndiponso akhala ogwirizana+ ndi Khristu kwa nthawi yaitali kuposa ine.  Mundiperekere moni+ kwa Ampiliato, wokondedwa wanga mwa Ambuye.  Moni kwa Uribano wantchito mnzathu mwa Khristu, ndi wokondedwa wanga Sitaku. 10  Moni+ kwa Apele, wokhulupirika mwa Khristu. Moni kwa a m’banja la Arisitobulo. 11  Moni kwa wachibale wanga+ Herodiona. Moni kwa a m’banja la Narikiso amene ali mwa Ambuye.+ 12  Moni kwa Turufena ndi Turufosa, akazi ogwira ntchito mwakhama potumikira Ambuye. Moni kwa Peresida, wokondedwa wathu. Mayi ameneyu wachita ntchito zambiri potumikira Ambuye. 13  Moni kwa Rufu, wochita kusankhidwa mwa Ambuye. Moninso kwa mayi ake amenenso ndi mayi anga. 14  Moni kwa Asunkirito, Felego, Heme, Pateroba, Heremase ndi abale amene ali nawo. 15  Moni kwa Filologo ndi Yuliya, Nerea ndi mlongo wake, komanso Olumpa, ndi oyera onse amene ali nawo.+ 16  Mupatsane moni ndi kupsompsonana kwaubale.+ Mipingo yonse ya Khristu ikupereka moni. 17  Tsopano ndikukudandaulirani abale, kuti musamale ndi anthu amene amayambitsa magawano+ ndi kuchita zinthu zokhumudwitsa ena. Zimenezi ndi zosemphana ndi chiphunzitso+ chimene munaphunzira, choncho muziwapewa.+ 18  Pakuti anthu oterowo si akapolo a Ambuye wathu Khristu, koma a mimba zawo.+ Ndipo mwa kulankhula mawu okopa+ ndi achinyengo+ amanyenga anthu oona mtima. 19  Pakuti anthu onse+ adziwa kuti ndinu omvera. Choncho ndikusangalala chifukwa cha inu. Koma ndikufuna kuti mukhale anzeru+ pa zinthu zabwino, ndi osadziwa+ kanthu pa zinthu zoipa.+ 20  Mulungu amene amapatsa mtendere+ aphwanya Satana+ pansi pa mapazi anu posachedwapa. Kukoma mtima kwakukulu kwa Ambuye wathu Yesu kukhale ndi inu.+ 21  Wantchito mnzanga Timoteyo akupereka moni, chimodzimodzinso Lukiyo, Yasoni ndi Sosipato omwe ndi achibale anga.+ 22  Ineyo Teritio, amene ndalemba kalatayi, ndikuti moni mwa Ambuye. 23  Gayo,+ amene akundichereza ndiponso mpingo wonse, akupereka moni. Erasito woyang’anira mzinda,+ ndi Kwarito m’bale wake akupereka moni. 24 * —— 25  Tsopano Mulungu+ angakulimbitseni mwa uthenga wabwino umene ndikulengeza ndiponso mwa uthenga wonena za Yesu Khristu umene ukulalikidwa. Uthenga wabwino umenewu ndi wogwirizana ndi zimene zaululidwa zokhudza chinsinsi chopatulika+ chimene chakhala chobisika kuyambira nthawi zakale. 26  Koma tsopano chinsinsi chopatulika chimenechi chaonetsedwa+ ndipo chadziwika pakati pa mitundu yonse ya anthu kudzera m’malemba aulosi. Zimenezi n’zogwirizana ndi lamulo la Mulungu wokhalako kwamuyaya. Cholinga chake n’chakuti anthu a mitundu yonse amukhulupirire ndi kumumvera mwa chikhulupiriro.+ 27  Kwa Mulungu wanzeru yekhayo,+ kukhale ulemerero+ kwamuyaya kudzera mwa Yesu Khristu.+ Ame.

Mawu a M'munsi

Pavesili m’mipukutu ina yachigiriki pali mawu akuti, “Kukoma mtima kwakukulu kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kukhale ndi inu nonse. Ame.” Mawu amenewa akufanana ndi amene ali mu vesi 20. Koma mawuwa sapezeka m’mipukutu yakale kwambiri yachigiriki.