Aroma 15:1-33

15  Ife olimba tiyenera kunyamula zofooka za osalimba,+ osati kumadzikondweretsa tokha ayi.+  Aliyense wa ife azikondweretsa mnzake pa zinthu zabwino zomulimbikitsa.+  Pakuti ngakhale Khristu sanadzikondweretse yekha,+ koma anachita mmene Malemba amanenera kuti: “Mnyozo wa anthu amene anali kukutonzani wagwa pa ine.”+  Zinthu zonse zimene zinalembedwa+ kalekale zinalembedwa kuti zitilangize.+ Malembawa amatipatsa chiyembekezo+ chifukwa amatithandiza kupirira+ ndiponso amatilimbikitsa.+  Tsopano, Mulungu amene amatipatsa mphamvu kuti tithe kupirira ndiponso amene amatitonthoza, achititse nonsenu kukhala ndi maganizo+ amene Khristu Yesu anali nawo,  kuti nonse pamodzi,+ ndi pakamwa pamodzi, mulemekeze Mulungu, Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu.  Chotero landiranani,+ monga mmene Khristu anatilandirira,+ kuti ulemerero upite kwa Mulungu.  Kunena zoona,+ Khristu anakhaladi mtumiki+ kwa anthu odulidwa+ kuti atsimikizire kuti Mulungu ndi wokhulupirika. Komanso iye anasonyeza kuti malonjezo+ amene Mulunguyo anapatsa makolo awo ndi otsimikizirika,  kuti mitundu ina+ ipereke ulemerero kwa Mulungu chifukwa cha chifundo+ chake, monga mmene Malemba amanenera kuti: “N’chifukwa chake ndidzakuvomerezani poyera pakati pa mitundu. Ndipo ndidzaimba nyimbo zotamanda dzina lanu.”+ 10  Komanso Malemba amati: “Kondwerani, mitundu inu, pamodzi ndi anthu ake.”+ 11  Ndiponso amati: “Tamandani Yehova, inu mitundu yonse ya anthu, ndipo anthu onse amutamande.”+ 12  Komanso Yesaya anati: “Padzakhala muzu wa Jese,+ ndipo padzatuluka wina wodzalamulira mitundu.+ Mitundu idzayembekezera iye.”+ 13  Mulungu amene amapereka chiyembekezo akudzazeni ndi chimwemwe chonse ndi mtendere wonse chifukwa cha kukhulupirira kwanu, kuti mukhale ndi chiyembekezo chachikulu mwa mphamvu ya mzimu woyera.+ 14  Tsopano abale anga, ine ndine wotsimikiza mtima za inu kuti ndinu okonzeka kuchita zabwino, monga mmene mwakhalira odziwa zinthu zonse.+ Ndine wotsimikizanso mtima kuti mukhoza kulangizana.+ 15  Komabe, ndakulemberani mfundo zina mosapita m’mbali kuti ndikukumbutseninso.+ Ndachita zimenezi chifukwa cha kukoma mtima kwakukulu kumene Mulungu wandipatsa.+ 16  Ndinapatsidwa kukoma mtima kumeneku kuti ndigwire ntchito yolengeza uthenga wabwino wa Mulungu monga wantchito wa Khristu Yesu, wotumikira anthu a mitundu ina.+ Cholinga changa pogwira ntchito yopatulikayi+ n’chakuti mitundu ina ya anthu iperekedwe+ kwa Mulungu ngati mphatso yovomerezeka+ imene yayeretsedwa ndi mzimu woyera.+ 17  Chotero ndili ndi chifukwa chokhalira wokondwa mwa Khristu Yesu+ pa zinthu zokhudza Mulungu.+ 18  Pakuti sindidzayesa m’pang’ono pomwe kulankhula kanthu ngakhale kamodzi kokha ngati sikanachokere m’zinthu zimene Khristu anachita mwa ine+ kuti mitundu ina ikhale yomvera.+ Anachita zimenezi pogwiritsa ntchito mawu anga+ ndi zochita zanga, 19  ndiponso pogwiritsa ntchito mphamvu yochita zizindikiro ndi zinthu zodabwitsa zolosera zam’tsogolo,+ mwa mphamvu ya mzimu woyera. Chotero ndalalikira mokwanira uthenga wabwino wonena za Khristu+ kuyambira ku Yerusalemu, kuzungulira+ mpaka ku Iluriko. 20  Ndithudi, pochita zimenezi ndinatsimikiza mtima kuti ndisalengeze uthenga wabwino kumene Khristu anatchulidwa kale, ndi cholinga chakuti ndisamange pamaziko+ a munthu wina, 21  koma ndichite monga mmene Malemba amanenera kuti: “Amene chilengezo chonena za iye sichinawapeze adzaona, ndipo amene sanamve adzazindikira.”+ 22  Choncho, pa chifukwa chimenechinso ndinalephera kufika kwa inu.+ 23  Koma tsopano popeza kulibenso gawo limene sindinafikeko m’madera amenewa, ndiponso popeza kuti kwa zaka zambiri ndakhala ndikulakalaka kufika kwanuko,+ 24  ndili ndi chikhulupiriro kuti mulimonse mmene zingakhalire, pa ulendo wanga wa ku Sipaniya+ nthawi ina iliyonse, ndidzaonana nanu. Ndikadzacheza nanu mpaka kukhutira, mudzandiperekeza+ pa ulendo wangawo. 25  Koma tsopano ndatsala pang’ono kupita ku Yerusalemu kukatumikira oyera.+ 26  Abale amene ali ku Makedoniya ndi ku Akaya+ akhala ali ofunitsitsa kupereka+ mphatso kwa oyera osauka a ku Yerusalemu. 27  Ndi zoona kuti achita zimenezo mwa kufuna kwawo, komabe iwo anali ndi ngongole kwa oyerawo. Pakuti ngati anthu a mitundu ina alandirako zinthu zauzimu+ kuchokera kwa oyerawo, ndiye kuti anthu a mitundu inawo ayeneranso kutumikira oyera amenewa mwa kuwapatsa zinthu zofunika pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku.+ 28  Choncho ndikakamaliza zimenezi ndipo ndikakafika bwino ndi zopereka zimenezi+ kwa iwo, ndidzadzera kwanuko popita ku Sipaniya.+ 29  Komanso, ndikudziwa kuti ndikadzafika kwanuko ndidzafika ndi dalitso lonse lochokera kwa Khristu.+ 30  Chotero ndikukudandaulirani abale, kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi mwa chikondi cha mzimu,+ kuti mulimbikire limodzi ndi ine popemphera kwa Mulungu za ineyo.+ 31  Tilimbikire kupemphera kuti ndikalanditsidwe+ kwa anthu osakhulupirira a ku Yudeya, ndi kutinso utumiki wanga wa ku Yerusalemu+ ukakhale wolandirika kwa oyerawo,+ 32  kuti ndikadzafika kwa inu ndi chisangalalo mwa kufuna kwa Mulungu, tidzalimbikitsidwe pamodzi.+ 33  Mulungu amene amapatsa mtendere akhale ndi nonsenu.+ Ame.

Mawu a M'munsi