Agalatiya 4:1-31

4  Tsopano ndikuuzeni kuti, wolandira cholowa akakhala kamwana, iye sasiyana konse ndi kapolo,+ ngakhale ali mwini zinthu zonse.  Amakhalabe pansi pa amuna oyang’anira ana+ ndiponso anthu oyang’anira zinthu za mbuye wawo, kufikira tsiku limene bambo ake anaikiratu.  N’chimodzimodzinso ifeyo. Pamene tinali tiana, tinali akapolo a mfundo zachibwanabwana+ zimene anthu a m’dzikoli amayendera.  Koma nthawi itakwana,+ Mulungu anatumiza Mwana wake,+ amene anadzabadwa kwa mkazi+ ndipo anadzakhala pansi pa chilamulo.+  Zinatero kuti amasule anthu okhala pansi pa chilamulo mwa kuwagula,+ kutinso Mulungu atitenge ife kukhala ana ake.+  Tsopano pakuti ndinu ana ake, Mulunguyo watitumizira mzimu+ wa Mwana wake m’mitima yathu ndipo mzimuwo ukufuula kuti: “Abba,* Atate!”+  Chotero si iwenso kapolo, koma mwana ndipo ngati uli mwana, ndiwenso wolandira cholowa kudzera mwa Mulungu.+  Ngakhale zili choncho, pamene munali osadziwa Mulungu,+ munali akapolo a zinthu zimene mwachilengedwe si milungu.+  Koma tsopano pamene mwadziwa Mulungu, kapena tinene kuti tsopano pamene mwadziwidwa ndi Mulungu,+ mukubwereranso bwanji ku mfundo zachibwanabwana,+ zomwe ndi zosathandiza ndiponso zopanda pake,+ n’kumafuna kukhalanso akapolo ake?+ 10  Mukusunga mwakhama masiku,+ miyezi,+ nyengo ndi zaka. 11  Ndikuda nkhawa, kuti mwina ntchito imene ndaigwira pa inu ipita pachabe.+ 12  Ndikukupemphani abale anga, khalani monga ine+ chifukwa inenso ndinali ngati inuyo kale.+ Simunandilakwire ayi.+ 13  Koma mukudziwa kuti nthawi yoyamba imene ndinalengeza uthenga wabwino kwa inu chifukwa chakuti ndinali kudwala,+ 14  inuyo simunanyansidwe ndi matenda anga, amene anali mayesero kwa inu, ndipo simunalavule malovu ponyansidwa nawo, koma munandilandira ngati mngelo+ wa Mulungu, ngati Khristu Yesu.+ 15  Chili kuti nanga chimwemwe chimene munali nacho poyamba chija?+ Pakuti ndikunenetsa kuti, zikanakhala zotheka, mukanakolowola maso anu n’kundipatsa.+ 16  Kodi ndakhala mdani+ wanu tsopano chifukwa ndakuuzani zoona?+ 17  Anthu ena akuyesetsa kwambiri kuti akukopereni kwa iwowo,+ osati ndi zolinga zabwino, koma kuti akutsekerezeni kuti musabwere kwa ine, kuti inuyo muyesetse kuwatsatira.+ 18  Ngati munthu akukufunani kwambiri pa chifukwa chabwino, n’zabwino kwa inu.+ Zimenezi zikachitika osati pa nthawi imene ine ndili nanu limodzi yokha,+ komanso nthawi zonse, 19  ndiye kuti n’zabwino kwa inu ana anga.+ Ine ndayambanso kumva zopweteka zimene ndinamva pokuberekani, mpaka Khristu adzakhazikike mwa inu.+ 20  Panopa ndikanakonda kukhala pakati panu+ kuti ndilankhule mosiyanako, chifukwa mwandithetsa nzeru.+ 21  Tandiuzani, inu amene mukufuna kutsatira chilamulo,+ Kodi simukumva zimene Chilamulocho chikunena?+ 22  Mwachitsanzo, Malemba amati Abulahamu anabereka ana aamuna awiri, wina kwa mdzakazi*+ ndipo wina kwa mkazi amene anali mfulu.+ 23  Koma mwana amene anabadwa kwa mdzakazi uja anabadwa monga mmene ana onse amabadwira,+ pamene mwana winayo amene anabadwa kwa mkazi amene anali mfulu anabadwa mwa lonjezo.+ 24  Zinthu zimenezi zili ndi tanthauzo lophiphiritsira,+ pakuti azimayi amenewa akuimira mapangano awiri.+ Loyamba ndi pangano la paphiri la Sinai,+ limene limabereka ana oti akhale akapolo. Pangano limenelo ndiye Hagara uja. 25  Tsopano, Hagara ameneyu akutanthauza Sinai,+ phiri la ku Arabiya, ndipo masiku ano akufanana ndi Yerusalemu, pakuti ali mu ukapolo+ pamodzi ndi ana ake. 26  Koma Yerusalemu+ wam’mwamba ndi mfulu, ndipo ndiye mayi wathu.+ 27  Pakuti Malemba amati: “Kondwera, mkazi wosabereka iwe amene sunaberekepo mwana. Kuwa ndipo fuula mokondwa, iwe mkazi amene sunamvepo zowawa za pobereka, pakuti ana a mkazi wosiyidwa ndi ambiri kuposa ana a mkazi amene ali ndi mwamuna.”+ 28  Tsopano ifeyo abale, ndife ana a lonjezo monga mmene analili Isaki.+ 29  Koma monga mmene zinalili pa nthawiyo, kuti wobadwa monga mmene ana onse amabadwira anayamba kuzunza+ wobadwa mwa mzimu, ndi mmenenso zilili masiku ano.+ 30  Ngakhale zili choncho, kodi Malemba amati chiyani? “Thamangitsani mdzakaziyu pamodzi ndi mwana wakeyu pano, pakuti sizingatheke mwana wa mdzakazi kudzakhala wolandira cholowa pamodzi ndi mwana wa mkazi waufulu.”+ 31  Chotero abale, ife ndife ana a mkazi waufulu,+ osati a mdzakazi.+

Mawu a M'munsi

“Abba” ndi mawu achiaramu otanthauza “ababa,” kapena, “Inu bambo anga!”
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.