2 Mbiri 13:1-22

13  M’chaka cha 18 cha Mfumu Yerobowamu, Abiya anayamba kulamulira Yuda.+  Iye analamulira zaka zitatu ku Yerusalemu. Mayi ake dzina lawo linali Mikaya+ mwana wa Uriyeli wa ku Gibeya.+ Kenako pakati pa Abiya ndi Yerobowamu panachitika nkhondo.+  Choncho Abiya anapita kukamenya nkhondoyo ndi gulu la amuna amphamvu ankhondo+ osankhidwa mwapadera okwanira 400,000. Yerobowamu nayenso anapita kukamenyana ndi Abiya ndipo anapita ndi asilikali 800,000. Amenewa anali amuna amphamvu ndi olimba mtima osankhidwa mwapadera, ndipo anakafola mwa dongosolo lomenyera nkhondo.+  Tsopano Abiya anaimirira paphiri la Zemaraimu limene lili m’dera lamapiri la Efuraimu,+ n’kunena kuti: “Tamvera, iwe Yerobowamu ndi Aisiraeli onsewo.  Kodi simukudziwa kuti Yehova Mulungu wa Isiraeli anapereka ufumu kwa Davide+ kuti azilamulira Isiraeli mpaka kalekale?+ Simukudziwa kodi kuti anaupereka kwa iye ndi ana ake+ pochita naye pangano losatha?*+  Koma Yerobowamu+ mwana wa Nebati, amene anali mtumiki+ wa Solomo mwana wa Davide, anapanduka+ n’kuukira mbuye wake.+  Ndipo anthu osowa chochita+ ndi opanda pake+ anasonkhana kumbali yake. Pamapeto pake iwo anakhala amphamvu kuposa Rehobowamu+ mwana wa Solomo pamene Rehobowamuyo anali wamng’ono komanso wamantha,+ ndipo sanathe kulimbana nawo.  “Tsopano anthu inu mukuganiza zolimbana ndi ufumu wa Yehova umene uli m’manja mwa ana a Davide,+ popeza ndinu khamu lalikulu+ ndipo muli ndi ana a ng’ombe agolide amene Yerobowamu anakupangirani kuti akhale milungu yanu.+  Kodi simunathamangitse ansembe a Yehova,+ omwe ndi ana a Aroni, komanso Alevi? Ndipo kodi simukudziikira ansembe ngati mmene amachitira anthu a mayiko ena?+ Aliyense amene wabwera n’kudziika pa udindo waunsembe mwa kupereka ng’ombe yaing’ono yamphongo ndi nkhosa zamphongo 7, amakhala wansembe wa mafano omwe si milungu.+ 10  Koma ife, Yehova ndiye Mulungu wathu+ ndipo sitinamusiye. Ansembe, omwe ndi ana a Aroni, akutumikira Yehova, ndiponso Alevi akugwira ntchito yawo.+ 11  Iwo akufukiza nsembe zopsereza kwa Yehova m’mawa uliwonse ndi madzulo alionse.+ Akufukizanso mafuta onunkhira+ ndipo mikate yosanjikiza ili patebulo la golide woyenga bwino.+ Tilinso ndi choikapo nyale chagolide+ ndi nyale zake zimene amayatsa madzulo alionse.+ Tikuchita zimenezi chifukwa tikukwaniritsa udindo wathu+ kwa Yehova Mulungu wathu, koma inuyo mwamusiya.+ 12  Taonani, ife patsogolo pathu pali Mulungu woona+ ndi ansembe ake,+ ndi malipenga+ otiitanira ku nkhondo yomenyana nanu. Inu ana a Isiraeli, musamenyane ndi Yehova Mulungu wa makolo anu,+ chifukwa simupambana.”+ 13  Pamenepo Yerobowamu anatumiza asilikali kuti akawabisalire kumbuyo, choncho Yerobowamuyo ndi asilikali ake anakhala kutsogolo kwa Ayuda ndipo obisalawo anali kumbuyo kwa Ayudawo.+ 14  Ayudawo atatembenuka, anangoona kuti adani awo ali kumbuyo ndi kutsogolo kwawo.+ Choncho anayamba kufuulira Yehova+ pamene ansembe anali kuliza malipenga mokweza. 15  Kenako amuna a Yuda anayamba kufuula mfuu ya nkhondo.+ Atafuula mfuu ya nkhondoyo, Mulungu woona anagonjetsa+ Yerobowamu ndi Aisiraeli onse pamaso pa Abiya+ ndi Ayuda. 16  Kenako ana a Isiraeli anayamba kuthawa pamaso pa Ayuda, koma Mulungu anawapereka m’manja mwa Ayudawo.+ 17  Abiya ndi anthu ake anapha Aisiraeli ambirimbiri. Aisiraeliwo anapitirira kuphedwa mpaka ophedwawo anakwana amuna 500,000 osankhidwa mwapadera. 18  Choncho ana a Isiraeli anachititsidwa manyazi pa nthawi imeneyo, koma ana a Yuda anapambana chifukwa anadalira+ Yehova Mulungu wa makolo awo. 19  Abiya anapitiriza kuthamangitsa Yerobowamu ndipo anamulanda mizinda yake. Analanda Beteli+ ndi midzi yake yozungulira, Yesana ndi midzi yake yozungulira, ndiponso Efuraini ndi midzi yake yozungulira.+ 20  Yerobowamu sanakhalenso ndi mphamvu+ m’masiku a Abiya, ndipo Yehova anamukantha+ moti anafa. 21  Abiya anapitiriza kulimbitsa ufumu wake.+ M’kupita kwa nthawi, anakwatira akazi 14+ ndipo anabereka ana aamuna 22+ ndi aakazi 16. 22  Nkhani zina zokhudza Abiya, njira zake ndi mawu ake, zinalembedwa m’buku la ndemanga la mneneri Ido.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “pangano la mchere.”