2 Mafumu 9:1-37

9  Mneneri Elisa anaitana mmodzi wa ana+ a aneneri n’kumuuza kuti: “Konzeka,*+ nyamula botolo ladothi+ la mafutali m’manja mwako, upite ku Ramoti-giliyadi.+  Ukakalowa mumzindawo, ukafufuze Yehu+ mwana wa Yehosafati mwana wa Nimusi. Ukakam’peza, ukamutenge pakati pa abale ake ndipo ukalowe naye m’chipinda chamkati.+  Ndiyeno ukatenge botolo ladothi la mafutali n’kumuthira pamutu,+ ndipo ukanene kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Ndikukudzoza+ iwe kukhala mfumu+ ya Isiraeli.”’ Ukakatero, ukatsegule chitseko ndi kuthawa, usakachedwe.”  Ndiyeno mtumiki wa mneneriyo ananyamuka kupita ku Ramoti-giliyadi.  Atalowa mumzindawo, anapeza akuluakulu a asilikali atakhalakhala. Kenako iye anati: “Ndili nanu mawu inu+ mkulu wa asilikali.” Ndiyeno Yehu anati: “Ndani kwenikweni pakati pa tonsefe?” Iye anayankha kuti: “Inuyo mkulu wa asilikali.”  Choncho Yehu ananyamuka n’kulowa m’nyumba. Mmenemo mtumiki wa mneneri uja anatenga mafuta aja n’kumuthira pamutu. Kenako anamuuza kuti: “Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Ndikukudzoza iwe kukhala mfumu+ ya anthu a Yehova,+ kutanthauza Aisiraeli.  Ukaphe anthu a m’nyumba ya mbuye wako Ahabu, kuti ine ndibwezere+ magazi a atumiki anga aneneri ndiponso magazi a atumiki onse a Yehova amene Yezebeli anapha.+  Nyumba yonse ya Ahabu+ ifafanizidwe. Ine ndidzapha munthu aliyense wokodzera khoma*+ wa m’banja la Ahabu, ngakhale aliyense wonyozeka ndi wopanda pake+ mu Isiraeli.  Ndidzachititsa nyumba ya Ahabu kukhala ngati nyumba ya Yerobowamu+ mwana wa Nebati, ndiponso ngati nyumba ya Basa+ mwana wa Ahiya. 10  Yezebeli adzadyedwa ndi agalu+ m’munda wa ku Yezereeli, ndipo palibe amene adzamuike m’manda.’” Mtumikiyo atamaliza kunena zimenezi, anatsegula chitseko n’kuthawa.+ 11  Ndiyeno Yehu anatuluka n’kupita kwa atumiki a mbuye wake. Atumikiwo anayamba kum’funsa kuti: “Zili bwino kodi?+ Nanga munthu wamisalayu+ amadzatani kwa iwe?” Koma iye anawayankha kuti: “Inuyo mukum’dziwa bwino munthuyu ndiponso zonena zake.” 12  Koma iwo anati: “Ayi ukunama! Tiuze zoona.” Pamenepo Yehu anati: “Munthu uja anandiuza zakutizakuti, ndipo anati, ‘Yehova wanena kuti: “Ndikukudzoza iwe kukhala mfumu ya Isiraeli.”’”+ 13  Anthuwo atamva zimenezi, msangamsanga aliyense anavula malaya ake+ n’kumuyalira pamasitepe popanda kanthu. Kenako anayamba kuliza malipenga,+ ndipo anali kunena kuti: “Yehu wakhala mfumu!”+ 14  Tsopano Yehu+ mwana wa Yehosafati mwana wa Nimusi,+ anayamba kukonzera Yehoramu chiwembu.+ Pa nthawiyi n’kuti Yehoramu akulondera Ramoti-giliyadi+ pamodzi ndi Aisiraeli onse, chifukwa cha Hazaeli+ mfumu ya Siriya. 15  Pambuyo pake, mfumu Yehoramu+ inabwerera ku Yezereeli+ kukachira zilonda zake zimene Asiriya anaivulaza pamene inali kumenyana ndi Hazaeli mfumu ya Siriya.+ Kenako Yehu anati: “Ngati mukugwirizana nazo,+ musalole aliyense kuthawa kutuluka mumzinda uno kuti akanene ku Yezereeli.” 16  Tsopano Yehu anakwera galeta ulendo wa ku Yezereeli popeza Yehoramu anali chigonere kumeneko. Ahaziya+ mfumu ya Yuda anali atapita ku Yezereeli komweko kukaona Yehoramu. 17  Ku Yezereeliko,+ mlonda+ amene anaimirira pansanja+ anaona gulu lankhondo la Yehu likubwera mwaliwiro. Nthawi yomweyo mlondayo anati: “Ndikuona gulu la amuna likubwera mwaliwiro.” Pamenepo Yehoramu anati: “Uza munthu wokwera hatchi kuti apite kukakumana nawo. Akawafunse kuti, ‘Kodi mukubwerera zamtendere?’”+ 18  Chotero munthu wokwera pahatchiyo anapitadi kukakumana ndi Yehu, n’kunena kuti, “Mfumu yanena kuti, ‘Kodi mukubwerera zamtendere?’”+ Koma Yehu anati: “Ukudziwa chiyani zokhudza ‘mtendere’ iweyo? Tiye zinditsatira!” Ndiyeno mlonda+ wa pansanja uja anati: “Munthu wauthenga tinam’tuma uja wakumana nawo koma sakubwerera.” 19  Tsopano anatumiza munthu wina wachiwiri wokwera pahatchi. Iyenso atafika anati: “Mfumu yanena kuti, ‘Kodi mukubwerera zamtendere?’”+ Koma Yehu anati: “Ukudziwa chiyani zokhudza ‘mtendere’ iweyo? Tiye zinditsatira!” 20  Mlonda wa pansanja uja ananenanso kuti: “Munthu tamutuma ujanso wakumana nawo, koma sakubwerera. Ndipo mmene anthuwo akuthamangira, akuthamanga ngati Yehu+ mdzukulu wa Nimusi,+ pakuti iye amathamangitsa galeta ngati wamisala.”+ 21  Yehoramu atamva zimenezi, anati: “Mangirirani mahatchi kugaleta!”+ Chotero anamangiriradi mahatchi kugaleta lake lankhondo. Ndiyeno Yehoramu mfumu ya Isiraeli ndi Ahaziya+ mfumu ya Yuda, ananyamuka aliyense pagaleta lake lankhondo, kupita kukakumana ndi Yehu, ndipo anakumana naye pamunda wa Naboti+ Myezereeli. 22  Yehoramu atangoona Yehu, nthawi yomweyo anam’funsa kuti: “Kodi ukubwerera zamtendere Yehu?” Koma Yehu anayankha kuti: “Mtendere ungakhalepo bwanji+ pali dama la Yezebeli+ mayi ako ndi amatsenga ake ambirimbiri?”+ 23  Ndiyeno Yehoramu anatembenuza galeta lake kuti azithawa, ndipo anauza Ahaziya kuti: “Ahaziya, anthuwa atikonzera chiwembu!”+ 24  Pamenepo Yehu anakoka uta+ wake n’kulasa Yehoramu kumsana pakati pamapewa, mpaka muviwo unatulukira pamtima pake, moti Yehoramu anagwa m’galeta lake lankhondo.+ 25  Kenako Yehu anauza msilikali wake womuthandiza pagaleta+ dzina lake Bidikara, kuti: “Munyamule, umuponye m’munda wa Naboti Myezereeli.+ Kumbukira kuti iwe ndi ine tinkayenda pambuyo pa Ahabu bambo ake, aliyense atakwera pagaleta lake la mahatchi awiri, pa nthawi imene Yehova anam’temberera+ kuti: 26  ‘“Ndithu magazi+ a Naboti ndi magazi a ana ake+ amene ndawaona dzulo,” watero Yehova, “ndidzawabwezera+ pa iwe ndithu m’munda uwu,” Yehova watero.’ Choncho munyamule, umuponye m’mundamo mogwirizana ndi mawu a Yehova.”+ 27  Ahaziya+ mfumu ya Yuda, anaona zonsezo moti anayamba kuthawa kudzera njira ya kumunda.*+ (Pambuyo pake Yehu anayamba kum’tsatira, ndipo anati: “Ameneyonso m’kantheni!” Choncho anam’kanthadi ali m’galeta lake pamene anali kuthawira ku Guru, kufupi ndi ku Ibuleamu.+ Iye anapitirizabe kuthawa mpaka ku Megido+ kumene anakafera.+ 28  Kenako atumiki ake anamunyamula m’galeta ndi kupita naye ku Yerusalemu kumene anakamuika m’manda ake pamodzi ndi makolo ake mu Mzinda wa Davide.+ 29  Ahaziya+ anakhala mfumu ya Yuda m’chaka cha 11 cha Yehoramu+ mwana wa Ahabu.) 30  Kenako Yehu anafika ku Yezereeli,+ ndipo Yezebeli+ anamva zimenezo. Yezebeliyo anadzikongoletsa podzipaka utoto+ wakuda m’maso mwake n’kukongoletsanso tsitsi lake mochititsa kaso.+ Atatero anakaima pawindo n’kumayang’ana kunja.+ 31  Ndiyeno Yehu anafika pachipata, ndipo Yezebeli anati: “Kodi Zimiri+ amene anapha mbuye wake, zinthu zinamuyendera bwino?” 32  Yehu atamva mawu amenewa, anakweza maso kuyang’ana pawindopo, n’kufunsa kuti: “Ndani ali kumbali yanga? Ndani?”+ Nthawi yomweyo nduna ziwiri kapena zitatu za panyumba ya mfumu+ zinasuzumira pansi kuyang’ana Yehu. 33  Ndiyeno Yehu anati: “M’ponyeni+ pansi Yezebeliyo!” Iwo anam’ponyadi pansi, ndipo magazi ake ena anamwazika n’kuwaza khoma ndi mahatchi. Kenako Yehu anam’pondaponda+ ndi mahatchi ake. 34  Atatero, analowa m’nyumba ndipo anayamba kudya ndi kumwa, kenako anati: “Amuna inu, m’samaleni munthu wotembereredwayu.+ M’tengeni mukamuike m’manda, popeza ndi mwana wa mfumu.”+ 35  Atapita kuti akam’tenge kukamuika m’manda, sanapezepo chilichonse. Iwo anangopezapo mutu, mapazi, ndi zikhatho zake. + 36  Anthuwo atabwerera kwa Yehu kukamuuza, iye anati: “Amenewo ndi mawu a Yehova amene analankhula kudzera+ mwa mtumiki wake Eliya wa ku Tisibe, kuti, ‘M’munda wa ku Yezereeli, agalu adzadya mnofu wa Yezebeli.+ 37  Ndipo mtembo wa Yezebeli, ndithu udzasanduka manyowa+ m’munda wa ku Yezereeli kuti anthu asadzanene kuti: “Uyu ndi Yezebeli.”’”+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “Kokera chovala chako m’chiuno n’kuchimanga.”
Mawuwa ndi mkuluwiko wachiheberi wotanthauza mwamuna.
Mawu ake enieni, “Kudzera kunyumba ya kumunda.”