1 Samueli 27:1-12

27  Koma Davide anati mumtima mwake: “Tsiku lina Sauli adzandipha ndithu. Palibe chimene ndingachite choposa kuthawira+ kudziko la Afilisiti.+ Ndiyeno Sauli adzagwa ulesi ndipo adzasiya kundifunafuna m’dziko lonse la Isiraeli.+ Pamenepo ndidzakhala nditapulumuka m’manja mwake.”  Choncho Davide pamodzi ndi amuna 600+ amene anali kuyenda naye ananyamuka ndi kupita kwa Akisi+ mfumu ya Gati, mwana wa Maoki.  Davide anapitiriza kukhala ndi Akisi ku Gati. Iye anakhala kumeneko pamodzi ndi amuna amene anali kuyenda naye, ndipo aliyense mwa amunawo anali ndi banja lake.+ Davide anali ndi akazi ake awiri aja, Ahinowamu+ wa ku Yezereeli ndi Abigayeli+ wa ku Karimeli, amene anali mkazi wa Nabala.  Patapita nthawi, uthenga unafika kwa Sauli wonena kuti Davide anathawira ku Gati. Atamva zimenezo sanapitenso kukam’sakasaka.+  Kenako Davide anauza Akisi kuti: “Ngati mungandikomere mtima tsopano, lolani kuti andipatse malo mu umodzi mwa mizinda ing’onoing’ono kuti ndikakhale kumeneko. Nanga ine mtumiki wanu ndikhalirenji mumzinda wachifumu pamodzi ndi inu?”  Choncho Akisi anam’patsa mzinda wa Zikilaga+ pa tsiku limenelo. N’chifukwa chake mzinda wa Zikilaga wakhala wa mafumu a Yuda mpaka lero.  Choncho nthawi yonse imene Davide anakhala kumidzi ya Afilisiti inakwana chaka chimodzi ndi miyezi inayi.+  Ndiyeno Davide pamodzi ndi amuna amene anali kuyenda naye anapita kukathira nkhondo Agesuri,+ Agirezi ndi Aamaleki.+ Mitundu imeneyi inali kukhala m’dera loyambira ku Telami+ kukafika ku Shura,+ mpaka kukafika kudziko la Iguputo.  Davide anakantha dzikolo ndipo sanasiye mwamuna kapena mkazi aliyense ali wamoyo.+ Iye anatenga nkhosa, ng’ombe, abulu, ngamila ndi zovala. Atatero anabwerera ndi kupita kwa Akisi. 10  Ndiyeno Akisi anawafunsa kuti: “Kodi amunanu, lero munakamenya kuti nkhondo?” Poyankha, Davide anati:+ “Kum’mwera kwa dziko la Yuda,+ kum’mwera kwa dziko la Yerameeli+ ndi kum’mwera kwa Akeni.”+ 11  Davide sanasiye mwamuna ndi mkazi aliyense ali wamoyo kuti abwere nawo ku Gati, chifukwa ananena kuti: “Angakatinenere kuti, ‘Davide watichita zakutizakuti.’”+ (Izi n’zimene iye anali kuchita masiku onse amene anakhala kumidzi ya Afilisiti.) 12  Akisi anakhulupirira+ Davide, ndipo mumtima mwake anati: “Mosakayikira, Davide wakhala fungo lonunkha kwa anthu akwawo Aisiraeli,+ ndipo iye akhala mtumiki wanga mpaka kalekale.”

Mawu a M'munsi