O ka kgetha go taonelouta bidio e kgolo goba e nyenyane. Ge eba sedirišwa sa gago se na le mo o ka lokelago karata ya SD, o ka kgetha go taoneloutela bidio sedirišweng sa gago sa elektroniki goba karateng ya SD.