Ge o ka hwetša mathata ge o dutše o diriša lenaneo la JW Language, tlatša le go romela fomo ya rena ya inthaneteng go hwetša thušo.