Mantšu le dipolelwana tšeo di lego lenaneong la JW Language di thuša ge o bolela ka Beibele, ge o ruta le tsela yeo o dirišago mantšu a ka Beibeleng ka yona. Dipampišana tše mmalwa tšeo di lego lenaneong le di ka go thuša gore o kgone go bapiša leleme la gago le ao o ithutago wona.