Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

Na di Hlamilwe?

Mmele wa Motho

Bokgoni bja Mmele wa Motho bja go Fodiša Dintho

Borathutamahlale ba ekišetša bjang bokgoni bjo ge ba tlhama dipolasitiki tše difsa?

Bogolo bja Bobolokelo bja DNA

DNA e bitšwa “bobolokelo bja tsebišo bja maemo a godimo kudu bja khomphutheng (hard drive).” Ithute ka lebaka la seo.

Diphoofolo

Boya bja Otter ya ka Lewatleng

Diamuši tše dingwe tšeo di phelago ka meetseng ao a tonyago di thušwa ke makhura a mantši ka tlase ga matlalo a tšona gore di dule di ruthetše. Otter ya ka lewatleng e diriša mokgwa o fapanego gore e dule e ruthetše.

Mošomo wa Ditetšwana tša Katse

Ke ka baka la’ng borathutamahlale ba hlama diroboto tšeo di nago le dikwi tšeo ba rego ke ditetšwana tša elektroniki?

Leoto la Pere

Ke ka baka la’ng boradientšineare ba paletšwe ke go ekiša tsela yeo le hlamilwego ka yona?

Diphedi tša ka Meetseng

Sebopego sa Dikgapetla tša ka Lewatleng

Sebopego le kagego tša dikgapetla tša ka lewatleng di šireletša dikgopa tšeo di dulago ka gare ga tšona.

Ditlhale tša Kgopa ya ka Lewatleng

Dikgopa tša ka lewatleng di itshwareletša ka ditlhale. Go kwešiša kamoo ditlhale di šomago ka gona go ka re thuša go hlama mekgwa e mekaone ya go kgomaretša dilo meagong goba mešifa marapong.

Bokgoni bja Cuttlefish bja go Fetoša Mmala

Baentšeneare ba leka go ekiša bokgoni bjo ka go hlama diaparo tšeo di tlago go fetoša mmala ka ponyo-ya-leihlo.

Setho Seo se Tšweletšago Seetša sa Bobtail Squid ya Hawaii

Phoofolo ye e itirela seetša sa yona—eupša e sego bakeng sa go bonega goba go bonwa.

Lephego la Hlapi Yeo e Bitšwago Humpback Whale

Bona kamoo go šoma ga lephego la phoofolo ye e kgolo go tutueditšego dikarolo tše itšego tša bophelo bja gago.

Marapo ao go ka Thwego a a Bona a Mmejana wa Hlapi e Bitšwago Brittle Star

Ithute dintlha tše di makatšago ka sephedi se seo se dulago lebopong.

Diphedi tše Dinyenyane Tšeo di Jago Oli

Di ka kgona bjang go hlwekiša oli yeo e tšhologilego ge di bapetšwa le thekinolotši ya mehleng yeno?

Dinonyana

Lephego Leo le Kobegelago Godimo Ntlhaneng la Dinonyana Tšeo di Fofago ka Lebelo

Ka go ekiša tsela yeo a hlamilwego ka yona, boradientšineare ba sekeditše makhura a dilithara tše dimilione tše 7 600 a difofane tša jet ka ngwaga o tee.

Mafofa a Nonyana ya Emperor Penguin

Borathutamahlale ba diphedi tša ka lewatleng ba utolotše’ng ka mafofa a nonyana ye?

Go Akalala ka go Seketša Matla ga Nonyana ya Albatross e Ralalago

Hwetša gore ke bjang nonyana ye e ka akalalago diiri tše dintši e sa kgaotše ntle le go phaphasela!

Mokgwa wa go Bona Tsela wa Nonyana ya Mosela wa Methaladi e Bitšwago Godwit

Ithute mabapi le leeto la nonyana ye la matšatši a seswai, le lengwe la maeto a makatšago kudu a go huduga ao batho ba a tsebago.

Digagabi le Diphoofolo tša go Phela ka Meetseng le Nageng

Letlalo leo le Monyago Meetse la Mokgaditswane wa Thorny Devil

Mokgaditswane wo o kgona bjang go monya meetse ka maoto a wona gomme wa a iša molong?

Mosela wa Mokgaditswane wa Agama

Mokgaditswane wo o kgona bjang go taboga go tloga lefelong le le rapamego go ya lebotong le le emego thwii?

Mohlagare wa Kwena

Matla ao e a dirišago go loma gatee a ka lekana le a tau goba a nkwe ge e loma ka makga a mararo, lega go le bjalo, mohlagare wa yona o na le dikwi tšeo di fetago tša dintlhana tša menwana ya motho. Bjang?

Tshepedišo ya go Tswala ya Segwagwa sa Gastric Brooding

Ke ka baka la’ng rathutatlhagelelo a re ke mo go sa kwešišegego gore re nagane gore se dirile diphetogo ganyenyane-ganyenyane tshepedišong ya sona?

Letlalo la Noga

Ke’ng seo se dirago gore letlalo la noga e be le tiilego moo e ka kgonago go namela dikutu tša dihlare tša makgwakgwa goba ya ikepela ka gare ga santa ya lekgwara?

Dikhunkhwane

Mokgwa wa Nose wa go Kotama

Ke eng seo se dirago gore mokgwa wo e be wo o ka latelwago ge go hlangwa motšhene wa go laola diroboto tša go fofa?

Mamapo a Dinose

Ke’ng seo dinose di se tsebilego ka go diriša sekgoba se senyenyane, seo ditsebi tša dipalo di paletšwego ke go se kgonthišetša go fihlela ka 1999?

Molala wa Tšhošwane

Khunkhwane ye e kgona bjang go rwala dilo tša boima bja go feta bja mmele wa yona kudu?

Sešireletšaphišo sa Tšhošwane ya Sahara ya Mmala wa Silifera

Khunkhwane ye ke e nngwe ya diphoofotšwana tšeo di tsebjago tša nageng tšeo di kgonago go kgotlelela phišo. Ke eng seo se dirago gore e kgone go kgotlelela phišo yeo e tseneletšego?

Modikologo wa Bophelo bja Sebakatšatši

Se se makatšago ka modikologo wa bophelo bjo bo kgahlišago bja khunkhwane ye ke gore di tšwelela feela lebaka la dibeke tše sego kae ka morago ga mengwaga e 13 goba e 17.

Dikere tše Ekego ke Metšhene tša Leafhopper ya Issus

Dikere tše ke tšona di dirago gore khunkhwane ye e kgone go fofa ka matla le ka tsela e laolegago.

Go kwa mo go Makatšago ga Serurubele sa Greater Wax

Ka ditsebe tša sona tše bonolo, se kgona go dira selo se kaone go feta sephedi le ge e le sefe.

Di-Neuron tša Tšie Tšeo di Kwago Seo se Lego Kgauswi

Go tla bjang gore motšhitšhi wa ditšie o se thulane?

Lephego la Serurubele

Lephego la serurubele sa Blue Morpho le ka bonala le thelela eupša le na le dikarolo tšeo di ka bonwago feela ka maekrosekopo. Morero wa dikarolo tšeo ke ofe?

Lephego la Serurubele Leo le Swarago Phišo

Go na le se sengwe seo se akaretšwago maphegong a serurubele ka ntle le mmala wa sona o moso.

Bokgoni bja go Bona Tsela bja Kgobaboloko

Kgobaboloko e diriša tshepedišo efe ya go bona tsela ge e sepela? Le gona batho ba ka ithuta’ng go yona?

Lebone la Senakangwedi Seo se Bitšwago Photuris

Khunkhwane ye e nyenyane e thušitše bjang borathutamahlale gore ba kaonefatše seetša sa mabone, ao a šomišwago go didirišwa tše dintši tša elektroniki?

Go kwa mo go Makatšago ga Tšie e Bitšwago Katydid

Ditsebe tša tšie ye e nyenyane di šoma ka tsela e swanago gabotse le yeo ditsebe tša batho di šomago ka yona. Go nyakišiša ka tshepedišo ye ya moswananoši ya go kwa go ka thuša bjang lefapha la tša thutamahlale ya mehleng yeno le la boentšeneare?

Digokgo

Sephiri sa Bokgoni bja go Tšweletša Sekgomaretši ga Segokgo sa ka Gae

Bobi bja segokgo sa ka gae bo kgona go ba matla ge bo nyaka le go fokola ge bo nyaka. Hlahloba gore seo se direga bjang le gona ka lebaka lefe.

Go se Bone Gabotse ga Segokgo sa go Taboga

Segokgo se se balela bjang monabo o lekanego? Ke ka baka la’ng banyakišiši ba nyaka go ekiša mokgwa wa sona?

Dimela

Mmala o Motalalerata wa Thokolo

Go na le thokolo e nago le mmala o tseneletšego o motalalerata wo o sa kago wa bonwa seenyweng. Lega go le bjalo, thokolo ye ga e na seela se setalalerata. Bjale mmala wa thokolo ye o motalalerata o tšwa kae?

Bokgoni bja Dimela bja go Balela

Banyakišiši ba hweditše gore semela sa mosetata se bontšhitše bokgoni bjo bo kgahlišago kudu.