Itlhahlobe!

 • Ke dula ke ..., ke fela ke ..., ga nke ke ...

  • botega

  • swara nako

  • šoma ka thata

  • na le thulaganyo

  • thuša ba bangwe

  • na le tekatekano

  • hlompha

  • naganela

 • Ke sefe sa dika tše seo o nago le sona go feta tše dingwe?

  Tšwela pele o se bontšha.—Bafilipi 3:16.

 • Ke seka sefe seo o swanetšego go katanela go ba le sona?

Tsebišo e latelago e tla go thuša go katanela go ba le seka seo.

Go tšeela dilo godimo go bolela’ng?

 Batho bao ba tšeelago dilo godimo ba šoma ka gae, ba dira mediro ya sekolo le go thuša motseng. Ba a lemoga gore ba tla ikarabela ka seo ba se dirago. Ka gona, ba a amogela ge ba dirile diphošo, ba kgopela tshwarelo gomme ba leka go lokiša diphošo tša bona.

Beibele e re: “Yo mongwe le yo mongwe o tla rwala morwalo wa gagwe.”—Bagalatia 6:5.

Ke ka baka la’ng ke swanetše go tšeela dilo godimo?

  Motho yo a tšeelago dilo godimo o diriša bokgoni bja gagwe ka bohlale le gona gantši batho ba a mo hlompha, ba mo swara bjalo ka motho yo mogolo e bile ba mo dumelela gore a itirele diphetho le go mo nea boikarabelo.

Beibele e re: “Na o kile wa bona monna yo a kgonago mošomo wa gagwe? Yena o tla ema pele ga dikgoši.”—Diema 22:29.

Motho yo a tšeelago dilo godimo o a fa e bile gantši batho ba thabela go gwerana le yena.

Beibele e re: “Tlwaelang go fa gomme batho ba tla le fa.”—Luka 6:38.

Motho yo a tšeelago dilo godimo o kgotsofatšwa ke go šoma e bile o ikgantšha ka tsela e swanetšego, e lego seo se dirago gore a ikholofele.

Beibele e re: “Anke yo mongwe le yo mongwe a hlahlobe ditiro tša gagwe gomme o tla ba le lebaka la go hlalala ka yena ka noši.”—Bagalatia 6:4.

Nka bontšha bjang gore ke tšeela dilo godimo?

 Go go thuša go araba potšišo ye, ela hloko mantšu a a latelago. Ke efe ya dilo tše di lego ka fase yeo e hlalosago kamoo wena o ikwago ka gona?

“Go a ferekanya gore ke swanetše go dula ke botša Tate le Mma gore ke ya kae, okare ke ngwana!”—Kerri.

“Gantši batswadi ba ka ba ntumelela gore ke intšhe le bagwera ba ka.”—Richard.

“Ge ke bona seo bana ba bangwe ba go lekana le nna ba kgonago go se dira, gantši ke re: ‘Tšo! Nkane batswadi ba ka ba sa ntumelele go dira se?’”—Anne.

“Batswadi ba ka ba fo ntumelela ke dira seo ke se nyakago. Go bose go ba le batswadi bao ba go fago tokologo.”—Marina.

Therešo e sa fetogego: Bafsa ba bangwe ba newa tokologo go feta ba bangwe. Seo se dirwa ke’ng?

Therešo ya bophelo: Gantši tokologo yeo o e hwetšago e dirwa ke gore batswadi ba gago ba go bota go fihla kae.

Ka mohlala, ela hloko seo bafsa ba babedi bao go boletšwego ka bona pejana ba se bolelago.

Richard: “Ka nako e nngwe batswadi ba ka ba be ba nagana gore ge ba ka nnea tokologo ke be ke tla e diriša gampe. Eupša gona bjale ba a mpota ka ge ke dirišitše tokologo ya ka gabotse. Ga ke botše batswadi ba ka maaka gore ke ya kae le gona le bomang. Ge e le gabotse, ke botša batswadi ba ka seo ke nyakago go se dira pele ga ge ba ka mpotšiša.”

Marina: “Nkile ka botša batswadi ba ka maaka gabedi bophelong bja ka, e bile ba ntantše gabedi. Ke ile ka ithuta go botša batswadi ba ka therešo go tloga ka nako yeo. Ka mohlala, ke ba botša se sengwe le se sengwe seo ke se dirago le gona ke a ba laela pele ke eya go gongwe. Gona bjale ba mpota kudu.”

Wena o tšeela eng godimo—mošomo wa ka gae goba boitapološo?

Na o nyaka gore batswadi ba gago ba go sware bjalo ka Richard le Marina? Gona itlhahlobe dikarolong tše di latelago:

SEO O SE DIRAGO KA GAE

 • Na o phetha mešomo ya gago ya ka gae ka botlalo?

 • Na o boa ka gae ka nako yeo batswadi ba gago ba go beetšego yona?

 • Na o hlompha batswadi ba gago le bana ba geno?

O nagana gore o ka kaonefatša kae dikarolong tše?

Beibele e re: “Kwang batswadi ba lena.”—Baefeso 6:1.

THUTO YA GAGO

 • Na o fetša mešomo ya gago ya sekolo ya gae ka nako?

 • Na o katanela go kaonefatša dimaraka tša gago?

 • Na o na le mekgwa e mebotse ya go ithuta?

O nagana gore o ka kaonefatša kae dikarolong tše?

Beibele e re: “Bohlale bo a šireletša.” (Mmoledi 7:12) Thuto e botse e tla dira gore o be le bohlale.

SEO O TUMILEGO KA SONA

 • Na o tlwaetše go botša batswadi ba gago le batho ba bangwe therešo?

 • Na o diriša tšhelete gabotse?

 • Na o tumile ka go ba motho yo a botegago?

O nagana gore o ka kaonefatša kae dikarolong tše?

Beibele e re: ‘Aparang semelo se sefsa.’ (Baefeso 4:24) O ka kgona go fetoša mekgwa le botumo bja gago.

Tšhišinyo: Kgetha moo o swanetšego go kaonefatša gona. Bolela le batho bao ba nago le bokgoni karolong yeo, o kgopele keletšo ya bona. Ngwala seo o tlago go se dira gore o kaonefatše karolong yeo gomme o hlahlobe seo o se dirilego ka kgwedi e tee. Ngwala seo o se fihleletšego le seo se go paletšego ka pukwaneng ya gago. Hlahloba seo o se dirilego mafelelong a kgwedi.