Morero wa Modimo e be e le gore bafsa ba gole gomme mafelelong ba tlogele botatago bona le bommago bona gomme ba thome malapa a bona. (Genesi 2:23, 24; Mareka 10:7, 8) Eupša o ka tseba bjang gore o loketše go tloga gae? Ela hloko dipotšišo tše tše tharo.

 Maikemišetšo a ka ke’ng?

Lebelela lelokelelo le le latelago. Ipotšiše gore: ‘Ke’ng seo se ntutuetšago gore ke tloge gae?’

  • Ke nyaka go tšhabela mathata a ka gae

  • Ke nyaka go hwetša tokologo e oketšegilego

  • Ke nyaka gore dithaka tša ka di ntlhomphe

  • Ke nyaka go thuša mogwera wa ka yo a nyakago motho yo a ka dulago le yena

  • Ke nyaka go ithaopa modirong o lego tikologong e nngwe

  • Ke nyaka go ba le phihlelo

  • Ke nyaka go fokoletša batswadi ba ka morwalo

  • Mabaka a mangwe

Mabaka a lego ka mo godimo ga se a mabe. Potšišo ke gore: O ikemišeditše’ng? Ka mohlala, ge e ba o fo ba o se sa nyaka go laolwa, go ka direga gore o tle o itshole!

Danielle, yo a ilego a tloga gae ka nakwana ge a be a na le nywaga e 20, o ile a ithuta go tšwa lebading. O re: “Motho o swanetše go ba le mellwane. Ge o dula o le noši, mošomo wa gago goba go se be le tšhelete go tla go thibela go dira dilo tše dingwe.” O se ke wa dumelela batho ba bangwe ba go gapeletša go dira phetho ya lepotlapotla ya go tloga gae.—Diema 29:20.

 Na ke loketše go tloga?

Go yo dula o nnoši go swana le go sepela lešokeng—o swanetše go ithuta bophelo pele o thoma leeto la gago

Go yo dula o nnoši go swana le go sepela lešokeng. Na o ka sepela lešokeng leo o sa kgone go hloma tente, go gotša mollo, go apea goba go diriša mmapa? Ga go bjalo le gatee! Lega go le bjalo, bafsa ba bantši ba tloga gae ba se na bokgoni bja go hlokomela lapa.

Kgoši e bohlale Solomone o itše: “Yo bohlale o šetša dikgato tša gagwe.” (Diema 14:15) E le gore o bone ge e ba o loketše go dula o le noši, ela hloko dilo tše di latelago:

Go diriša tšhelete: Serena wa nywaga e 19, o re: “Ga sa nka ka ithuta go lefelela dikoloto tša ka. Ke tšhaba go tloga gae gomme ke ye ke thome go boloka tšhelete ya ka.” O ka ithuta bjang go diriša tšhelete?

Seema sa Beibele se re: “Motho yo bohlale o tla theetša a hwetša thuto e ntši.” (Diema 1:5) Go re’ng o sa botšiše batswadi ba gago gore motho a ka diriša bokae beke e nngwe le e nngwe gore a lefelele bodulo, a reke dijo a be a hlokomele koloi goba go lefelela ditshenyagalelo tše dingwe tša dinamelwa? Ke moka kgopela batswadi ba gago gore ba go rute go boloka tšhelete gomme o lefelele ditshenyagalelo tša gago.

Mediro ya ka gae: Brian wa nywaga e 17, o re selo seo a se tšhabago kudu ka go tloga gae ke go itlhatswetša. O ka tseba bjang gore o ka kgona go itlhokomela? Aron wa nywaga e 20, o nea keletšo ya gore: “Leka go fetša beke o dira eka o dula o le noši. Eja dijo tšeo o ikapeetšego tšona, tšeo o itheketšego tšona ka tšhelete ya gago yeo o e šometšego. Apara diaparo tšeo o itlhatsweditšego tšona wa ba wa di aena. Hlwekiša phapoši ya gago. Leka go itefelela dinamelwa go e na le go kgopela thušo ya batswadi ba gago.” Go latela keletšo yeo go tla go thuša ka ditsela tše pedi: Go tla (1) go nea bokgoni bjo bohlokwa le (2) go leboga kudu mediro yeo batswadi ba gago ba go direlago yona.

Go phedišana le batho: Na o dirišana gabotse le batswadi ba gago le bana beno? Ge e ba go se bjalo, o ka nagana gore go ka ba kaone ge o ka ya go dula le mogwera wa gago. Eupša ela hloko seo Eve wa nywaga e 18 a se boletšego: “Bagwera ba ka ba babedi ba ile ba ya go dula mmogo. E be e le bagwera ba paale pele ba dula mmogo, eupša go be go le thata ge ba dula gotee. Yo mongwe e be e le sethakga, mola yo mongwe e le lešaedi la mafelelo. Yo mongwe o be a fišega moyeng, mola yo mongwe a sa tshwenyege gakaalo ka tša moya. Ba be ba tloga ba ka se dirišane gabotse!”

Tharollo e ka ba efe? Erin wa nywaga e 18 o re: “O ka ithuta go phedišana le batho ge o sa dula ka gae. O ithuta go rarolla mathata gomme wa fela o ikgafa. Ke lemogile gore batho bao ba tlogago ka gae e le ge ba phema go se kwešišane le batswadi ba bona ba ithuta go tšhabela mathata, e sego go a rarolla.”

Go ithuta Beibele le borapedi: Ba bangwe ba tloga ka gae go tšhabela lenaneo la borapedi la batswadi ba bona. Ba bangwe ba tloga ba ikemišeditše go kgomarela lenaneo le lebotse la go ithuta Beibele le borapedi, eupša ge nako e eya ba ineela mekgweng e mebe. O ka phema bjang gore ‘tumelo ya gago e se senyege go swana le sekepe se se robegilego’?—1 Timotheo 1:19.

Dira lenaneo le lebotse la go ithuta Beibele le la borapedi gomme o le kgomarele. Go re’ng o sa thale lenaneo la gago la dilo tša moya gomme o le latele ntle le gore batswadi ba gago ba go šale šale morago?

 Pakane ya ka ke’ng?

Na o nyaka go tloga gae go tšhabela mathata goba gore o se sa laolwa ke batswadi ba gago? Ge e ba go le bjalo, gona o tshwenyegile kudu ka go tloga, e sego ka gore o ya kae. Ge o dira bjalo go swana le ge o otlela koloi o lebeletše seipone sa go bontšha morago—o tshwenyegile kudu ka moo o tlogago gona gomme ga o bone seo se lego ka pele. O ka ithuta’ng go se? O se tshwenyege feela ka gore o tloga gae—tshwenyega kudu ka gore o ya kae.

Go sa šetšwe gore pakane ya gago ke eng, naganišiša pele o dira phetho. Seema sa Beibele se re: “Maano a motho yo mafolofolo a a mo hola, eupša mang le mang yo a akgofago o wela bohloking.” (Diema 21:5) Ekwa keletšo ya batswadi ba gago. (Diema 23:22) Rapela ka taba ye. O be o naganišiše ka melao ya motheo ya Beibele yeo re sa tšwago go e ahlaahla.

Potšišo ya bohlokwa ga se ya gore: Na ke loketše go tloga gae? eupša ke ya gore: Na nka kgona go hlokomela lapa la ka? Ge e ba karabo ya potšišo ye e le ee, gona o ka kgona go dula o le noši.