Seo o ka se dirago

Nyaka lefelo leo o ka ithutelago go lona. Ga se la swanela go ba le ditšhitišo. Ge e ba go kgonega diriša teseke. O se ke wa bulela thelebišene.

Nako e swana le pere yeo e nago le mafolofolo—o swanetše go ithuta go e laola

Thoma ka dilo tšeo di tlago pele. Ka ge go tsena ga gago sekolo go le bohlokwa, ikemišetše gore o ka se bulele thelebišene go ba go fihlela o phethile mošomo wa gago wa gae wa sekolong.

O se ke wa dikadika. Eba le lenaneo la maleba la go dira mošomo wa gago wa gae wa sekolong gomme o le kgomarele.

Eba le thulaganyo. Dira phetho ya gore o swanetše go thoma ka mošomo ofe wa sekolong, o latele ka ofe, bjalobjalo. Ngwala mešomo yeo pampiring, ke moka o beele o mongwe le o mongwe nako yeo o tlago go o phetha ka yona. Swaya mošomo o mongwe le o mongwe ge o feditše go o dira.

Fela o khutša. Ge e ba o hwetša gore ga o sa kgona go tsepamiša monagano mošomong wa gago wa gae wa sekolong, khutša go se nene. Eupša boela go ona ka pela ka mo go ka kgonegago.

Ikholofele. Gopola gore phapano magareng ga morutwana yo a nago le bokgoni le yo a palelwago gantši e ithekgile kudu ka go šoma ka thata go e na le ka go ba yo bohlale. (Diema 10:4) O ka atlega dithutong tša gago tša sekolo. Dira boiteko gomme o tla ba le mafelelo a kgahlišago.