Go romelana melaetša ya thobalano ke eng?

“Go romelana melaetša ya thobalano” go akaretša go romelana le batho ba bangwe melaetša, diswantšho goba dibidio tša thobalano ka founo. Monna yo mongwe o re: “Ke selo se se tlwaelegilego lehono. Le thoma ka go romelana melaetša ke moka mafelelong le romelana le diswantšho tša thobalano.”

Ke ka baka la’ng batho ba dira se? Ramolao yo mongwe yo a nago le phihlelo yo a tsopotšwego go The New York Times o re bafsa ba lego mahlalagading ba nagana gore “go ba le seswantšho sa motho yo o ratanago le yena a sa apara founong ya bona go bontšha gore ditho tša bona di šoma gabotse.” Mofsa yo mongwe o re seo ke go ba le thobalano yeo go yona o ka se tsenwego ke malwetši. O tšwela pela ka gore: “O ka se ime e bile o ka se be le malwetši a bakwago ke thobalano.”

Mabaka a mangwe ao bafsa ba lego mahlalagading ba romelanago melaetša ya thobalano ke a latelago:

 • Go bapala ka lerato le motho yoo ba naganago gore ba ka ratana le yena.

 • Ka ge motho yo mongwe a ba rometše seswantšho se se gobogilego gomme le bona ‘ba nyaka go dira se se swanago’.

 Ditlamorago tša go romelana melaetša ya thobalano ke dife?

Ka morago ga ge o rometše seswantšho ka founo, ga e sa le sa gago o nnoši le gona o ka se kgone go laola gore se bonwa ke mang—e bile o ka se thibele gore se go senye leina. Setsebi sa tša nyakišišo le mongwadi wa pego ya Pew Research Center, e lego Amanda Lenhart ge a bolela ka go romelana melaetša ya thobalano o re: “Matšatši a go bonolo kudu go romela le go boloka bohlatse bja go romela ba bangwe dilo tše di gobogilego.”

Maemong a mangwe

 •  Batho ba rometše bagwera ba bona diswantšho tše dintši tša batho ba sa aparago gore ba ba thabiše.

 •  Bašemane bao ba tlogetšwego ke dikgarebe tša bona ba rometše batho ba bangwe diswantšho tša bona gore ba itefeletše.

NA O BE O TSEBA? Maemong a mantši, go romelana melaetša ya batho ba sa aparago go swantšhwa le go tlaiša bana goba go romelana diswantšho tša bana ba sa aparago. Bana ba bangwe bao ba ilego ba romelana melaetša ya thobalano ba ile ba latofatšwa ka gore ba diriša thobalano ka tsela e gobogilego.

 Beibele e re’ng?

Beibele ga e na bothata ge batho ba nyalanego ba eba le thobalano. (Diema 5:18) Lega go le bjalo, ga e dumelelane le ge batho ba sa nyalanago ba eba le thobalano. Ela hloko ditemana tše tša Beibele tše di latelago:

 • “Anke bootswa le ditšhila tša mohuta o mongwe le o mongwe goba megabaru le go bolelwa di se ke tša bolelwa gare ga lena, ... le ge e le boitshwaro bjo bo lešago dihlong goba polelo ya bošilo goba metlae e lešago dihlong.”—Baefeso 5:3, 4.

 • “Bolayang mekgwa ya lefase yeo e lego dithong tša mebele ya lena, e lego bootswa, go se hlweke, kganyogo e fošagetšego ya go robala ga monna le mosadi, kganyogo e gobatšago le megabaru.”—Bakolose 3:5.

Ditemana tše ga di re lemoše feela ka “bootswa” (go robala le motho yo o sa nyalanago le yena) eupša gape di re lemoša ka dilo tše bjalo ka “go se hlweke” (polelwana yeo e šupago go boitshwaro ka moka bja go se hlweke) le “kganyogo e fošagetšego ya go robala ga monna le mosadi” (yeo e sa šupego go maikwelo a tlwaelegilego a lerato ao a ka kgotsofatšwago lenyalong eupša e šupa go kganyogo e ka feleletšago ka boitshwaro bjo bobe).

Ipotšiše gore:

 • Go romelana diswantšho tša batho ba sa aparago ke “go se hlweke” ka tsela efe?

 • Ke ka tsela efe go feleletšago ka “kganyogo e fošagetšego ya go robala ga monna le mosadi”?

 • Ke ka baka la’ng go rata go bogela le go romela ba bangwe diswantšho tša batho ba sa aparago go ‘gobatša’?

Ditemana tše di latelago tša Beibele di bontšha lebaka leo re sa swanelago go romelana melaetša ya thobalano.

 • “Dira sohle se o ka se kgonago gore o itšweletše o amogelega go Modimo, o le yo a šomago go se seo se go hlabišago dihlong.”—2 Timotheo 2:15.

 •  “Le hlokomeleng mohuta wa batho bao le swanetšego go ba bona ditirong tše kgethwa tša boitshwaro le medirong ya boineelo go Modimo!”—2 Petro 3:11.

Ditemana tše di hlalosa meputso ya go ba le boitshwaro. Ge o na le boitshwaro, ga se wa swanela go boifa gore o tla ba le ditlamorago tše mpe.—Bagalatia 6:7.

Ipotšiše gore:

 •  Ke motho wa mohuta mang?

 •  Na ke tshwenyega ka seriti sa batho ba bangwe?

 •  Na ke kgahlišwa ke selo seo se kgopišago batho ba bangwe?

 •  Na go romelana melaetša ya thobalano go ntshenya leina?

 •  Na go romelana melaetša ya thobalano go ka dira gore batswadi ba ka ba se mpote?

KANEGELO YA KGONTHE “Ke na le mogwera yo a ilego a ratana le mošemane ka sephiring. Ke moka o ile a romela mošemane yoo seswantšho sa gagwe a se a apara, le yena a mo romela. Pele go ka feta diiri tše 48, tatagwe o ile a lebelela founo ya gagwe. O ile a bona molaetša woo gomme a ferekana. Ge tatagwe a be a mmotšiša ka seo, ga se a ka a gana. Ke a tseba gore o a itshola, eupša batswadi ba gagwe ba be ba ferekane gomme a ba nyamišitše kudu! Gona bjale ga ba sa mmota.”

Therešo ya bophelo: Seswantšho sa motho yo a sa aparago se senya leina la motho yo a se rometšego le yoo a se rometšwego. Mofsa yoo lesogana la gagwe le mo gapeleditšego go romelana le yena diswantšho tša thobalano o re: “Ke ikwa ke selekegile e bile ke tenegile.”

Ka ge go romelana diswantšho tša thobalano go ka go senya leina e bile go ka go tsenya mathateng a molao, go kaone gore o latele keletšo ya Beibele:

 Ke eng seo wena o ka se dirago?

Diriša keletšo ya Beibele bophelong bja gago. Bala seo Janet a se bolelago, gomme o kgethe seo o bonago go le kaone go se dira.

“Ke ile ka kopana le mošemane yo mongwe, ra fana dinomoro. Pele beke e fela o ile a nkgopela gore ke mo romele seswantšho sa ka ke šetše ka ‘bikini’.”—Janet.

O nagana gore Janet o be a swanetše go dira’ng? Wena o be o tla dira’ng?

 • KGETHO YA PELE Mohlomongwe o ka fo re: ‘Seo ga se tshwenye. Ge e ba nka ya lewatleng, o be a tla fo mpona ke apere diaparo tša go rutha.’

 • KGETHO YA BOBEDI Mohlomongwe o ka fo re: ‘Ga ke tsebe gore gabotse o nyaka go bonang. E re ke mo romele seswantšho sa ka ke se ka apola diaparo ka moka, ke moka ke kwe gore o re’ng.’

 • KGETHO YA BORARO Mohlomongwe o ka fo re: ‘Mošemane yo o fo nyaka feela go robala le nna. Ke tlo phumola molaetša wa gagwe.’

Na Kgetho ya boraro ga e kaone? Taba ke gore Beibele e re: “Batho ba bohlale ba tla bona kotsi ba e phema, eupša mašilo ba itsenya mathateng ba itshola ka morago.”—Diema 22:3, Good News Translation.

Tlhahlobo ye e hlalosa seo se dirago gore batho ba romelane melaetša ya thobalano le boitshwaro bjo bongwe bjo bo hlephilego: Na o kgetha bagwera ba lokilego? (Diema 13:20) Kgarebe e nngwe, e lego Sarah o re: “Gwerana le batho bao ba nago le boitshwaro.” Kgarebe e nngwe, e lego Delia le yena o dumelelana le seo. O re: “Ba bangwe bao o naganago gore ke bagwera, ga ba go thuše go ba le boitshwaro eupša ba senya boitshwaro bja gago. Ge e ba boitshwaro bja bona bo thulana le molao wa Modimo, ba go šušumeletša go dira seo o tsebago gore ke se sebe. Na ruri o nyaka seo?”