Taonelouta mošomo wo ke moka o leke go bontšha gore batho ba ba babedi ba ka Beibeleng ke bomang. Thala selo seo se sego gona mo.