Ithute ka Lota, mosadi wa gagwe le barwedi ba gagwe gotee le ka go fedišwa ga Sodoma le Gomora. Bala kanegelo ya diswantšho Inthaneteng goba faeleng e phrinthilwego ya PDF.