Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

APRIL 27, 2015
UNITED STATES

Dorothy Covington, Mosadi wa Ramolao Hayden Covington, o Hlokofala a na le Mengwaga e 92

Dorothy Covington, Mosadi wa Ramolao Hayden Covington, o Hlokofala a na le Mengwaga e 92

Dorothy Mae Sennett Covington, yo ka bo-1940 le bo-1950 a ilego a lwela tokologo ya Dihlatse tša Jehofa, o hlokofaletše toropong ya Cincinnati, Ohio ka March 14, 2015, a na le mengwaga e 92.

Go Lwela Ditokelo

Ka bo-1940, Dorothy o ile a ithaopela go ba mothuši wa ramolao Victor Schmidt, e lego Hlatse ya Jehofa yeo e bego e lwela ditokelo tša Dihlatse. Ye e be e le nako yeo Dihlatse tša Jehofa nageng ya United States di bego di tlaišwa o šoro ka baka la go thoma ga moya wa go rata naga moo go ilego gwa latelwa ke Ntwa ya Bobedi ya Lefase. Go se tšee karolo ga Dihlatse meletlong ya go bontšha go rata naga le go gana ga tšona go tsenela bošole ka baka la letswalo go be go le kgahlanong le moya woo o bego o le gona nakong yeo. Puku ya The Lustre of Our Country e bolela gore: “Go tlaišwa ga Dihlatse go thoma ka 1941 go ya go 1943 e ile ya ba mathomo a go hloya bodumedi mengwageng ya bo-1900 nageng ya Amerika.”

Dihlatse di be di hlaselwa ke dihlopha tša bahlolampherefere le go golegwa nageng ka moka ya United States, go akaretša toropo ya Cincinnati, Ohio gotee le Indiana. Victor Schmidt o be a sepela dilete ka moka a emela Dihlatse tša Jehofa tšeo di golegilwego kamoo go sego molaong. Nakong ye, Dorothy e be e se mothuši feela wa Victor Schmidt eupša ka sebete o be a lebeletšana le ditšhošetšo tša go hlaselwa ke bahlolampherefere ge a be a le bodireding bja go ruta batho Beibele.

Tše dingwe tša ditiragalo tšeo Dorothy a ilego a di bona ke bošoro bjo bo ilego bja bakwa ke sehlopha sa bahlolampherefere toropong ya Connersville, Indiana. Matšatši a 17 ka morago ga kahlolo ya Kgorokgolo ya Tsheko molatong wa 1940 wa Minersville School District v. Gobitis, wa mabapi le go dumediša folaga, lephodisa la Connersville le ilego la golega le go phara Dihlatse tše tshela ka molato wa go se hlomphe folaga ya naga ka go gana go dumediša sepelete sa folaga ya Amerika. E bile gona mo toropong ya Connersville moo Victor Schmidt le Hayden Covington, yoo o bego e le moemedi wa Dihlatse tša Jehofa go tloga ka 1939-1963, ba ilego ba emela Dihlatse tša Jehofa tše pedi tšeo ka morago di ilego tša pharwa ka molato wa go loga maanomabe.

Victor Schmidt

Ka morago ga go bolela mantšu a go phetha, Mna. Covington o ile a tloga ka pejana go yo swara sefofane go ya tshekong toropong ya Maine, eupša Victor Schmidt le mosadi wa gagwe ba ile ba dula gore ba kwe phetho ya kgoro. Ka morago ga tsheko, ba ile ba hlaselwa o šoro ke sehlopha se segolo sa bahlolampherefere. Victor, mosadi wa gagwe le ba bangwe ba ile ba bethwa eupša mafelelong ba ile ba kgona go tšhaba.

Ge go be go boledišanwa le Moh. Dorothy dibeke tše tharo pele a ka hlokofala, o boletše gore dikgwedi tše 10 pele kgoro e ka ntšha kahlolo, Dihlatse tše 75 di be di šetše di golegilwe toropong ya Connersville ka baka la ditatofatšo tša maaka tša gore Dihlatse di loga maanomabe. Dorothy o boletše gore: “Dihlatse tše dintši di ile tša golegwa, gomme ka nako yeo toropong ya Connersville re be re tlaišwa kudu.”

Hayden Covington, Victor Schmidt le ba bangwe ba ile ba tšwela pele ba lwela ditokelo tša Dihlatse tša Jehofa. Mna. Covington le Mna. Schmidt ba ile ba atlega ka go fetola kahlolo ya kgoro malebana le go bona Dihlatse tša toropong ya Connersville molato, gomme Covington o ile a thuša Schmidt ka melato e mengwe tikologong yeo. Ge Dorothy a be a thekga banna ba ka go ba mothuši wa bona, yena le Hayden e ile ya ba bagwera ke moka ba nyalana ka 1949.

Ge ba le Ntlongkgolo ya Dihlatse

Dorothy le monna wa gagwe Hayden Covington

Dorothy o ile a hudugela toropong ya New York go thekga monna wa gagwe Hayden mošomong wa gagwe o boima ntlongkgolo ya Dihlatse tša Jehofa Brooklyn, New York, gomme o ile a fetša nako ya gagwe e ntši modirong wa go ruta batho Beibele mola Hayden a be a elwa dintwa tše dintši tša molao. Mna. Covington o be a tsebja kgole le kgauswi e le ramolao yo a nago le bokgoni mehleng ya gagwe, o ile a šoma ka thata melatong e makgolokgolo yeo e bego e le mabapi le ditokelo tša Dihlatse tša Jehofa. O ile a lwela Dihlatse pele ga Kgorokgolo ya Tsheko ka makga a fetago a 40 gomme ka makga a fetago 100 o ile a di lwela dikgorong tša tsheko tša boipiletšo.

Dorothy o be a eya le monna wa gagwe Hayden Kgorongkgolo ya Tsheko ge a be a lwela Dihlatse tša Jehofa nageng ya United States ka moka. O boletše gore: “Hayden o be a lwela ditokologo tšeo rena ka dinako tše dingwe re ka di tšeago bohwefo. Ke nagana gore o ile a dira botse ka go fetša bophelo bja gagwe ka moka a thuša bao ba bego ba nyaka thušo—e sego feela nageng ya United States eupša le dinageng tše dingwe tše dintši.”

Lapa le Bodiredi

Ka 1959, Dorothy le Hayden ba ile ba ba le morwedi yo leina la gagwe e lego Lynn, ke moka mengwaga e meraro ya go latela ba ba le morwa yo leina la gagwe e lego Lane. Ge nako e dutše e eya lapa le le ile la tloga toropong ya New York la boela Ohio ka 1972. Ge bana ba godile, Dorothy o ile a fetša bophelo bja gagwe a ruta batho Beibele.

Hayden o ile a hlokofala ka November 21, 1978. Dorothy o ile a boela mošomong wa gagwe wo o bego o akaretša go beakanya kgatišo khomphutheng ka tsela yeo e tla bogegago ka yona ge e gatišitšwe, a šomela dikhamphani tše fapafapanego tša dikuranta go akaretša le The Cincinnati Enquirer. Mošomo wa gagwe o be o le boima, o tšewa e le mošomo wa banna ka ge a be a swanelwa ke go beakanya motšhene pele a šoma. Ka morago ga go rola modiro ka 1988, Dorothy o ile a boela mošomong wa gagwe wa go ruta batho Beibele ka nako e tletšego. O be a tsebja ka mafolofolo a gagwe a sa felego, go tseba ga gagwe Beibele le bokgoni bja gagwe bja go araba dipotšišo ka go ya thwii temaneng ya Beibele ye e arabago potšišo yeo.

Morwa wa Dorothy e lego Lane o ile a hlokofala pele ga gagwe, gomme yena o tlogela morwedi wa gagwe e lego Lynn Elfers; mokgonyana wa gagwe e lego Gary Elfers; ditlogolo tše pedi; le moratho wa gagwe e lego Ruth Sennett Naids.