Moahlodi wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Suwon o ile a lla gabohloko ge a be a ntšha kahlolo go Chang-jo Im wa nywaga e 21, yo a bego a gana go tsenela bošole ka baka la letswalo. Le ge moahlodi yo a sa ka a ba le bothata ge a be a ntšha kahlolo lona letšatšing leo melatong e mehlano ya bosenyi, go hloka toka molatong wa Chang-jo Im go ile gwa dira gore a lle. Ka ge a be a se na seo a ka se dirago, moahlodi yo o ile a ahlolela lesogana le la Hlatse ya Jehofa dikgwedi tše 18 kgolegong.

Kgwedi le kgwedi baahlodi kua Korea Borwa ba lebeletšana le boemo bjo. Go sa šetšwe maemo a lesogana le lengwe leo le ilego la ipolela kgorong ya tsheko gore le gana go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo, moahlodi o ile a le ahlolela dikgwedi tše 18 kgolegong. Kahlolong ya gagwe ya mabapi le lesogana le, Moahlodi Young-sik Kim o re: “Baahlodi ga ba dumele gore ba otla disenyi ge ba šoma ka melato ya bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.” Go se kwešiše se go ile gwa mo dira gore a thome go belaela go nepagala ga phetho ya go se latele molao o itšego wo o ngwadilwego yeo e dirišwago e le tlhahlo ya go ahlola bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo.

Korea Borwa ga e nyake go lemoga ditokelo tša bao ba ganago go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo e bile ga e nyake le go dira ditokišetšo bakeng sa mediro e mengwe yeo e sego ya bošole. Baahlodi kua Korea Borwa ga ba kgone go tšhabela bothata bjo bjoo bo tšwelago pele gomme ba swanelwa ke go ahlolela bao ba ganago go tsenela bošole e le disenyi. Baahlodi e bile ba a tseba gore Komiti ya Ditokelo tša Batho ya UN e dirile phetho melatong e mmalwa—yeo e akaretšago ya masogana a 501—gore Korea Borwa ga e latele boitlamo bja yona bja ditšhabatšhaba bja go hlompha ditokelo tša batho tša motheo ka go golega bao ba ganago ka baka la letswalo. Ka baka leo, baahlodi ba bantši ba lwa le matswalo a bona ge ba dutše ba ahlola masogana a Bakriste ao matswalo a bona a sa ba dumelelego go tsenela mediro ya bošole.

Ga bjale, dikgoro tša tsheko tša selete tše tshela di išitše melato ya bao ba ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo Kgorong ya Tsheko ya Molaotheo ya Korea Borwa, le ge Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo e sa tšwa go dira phetho morago bjale ka 2011 ya gore melao ya mediro ya bošole ke molaotheo wa naga. Diphetho tša baahlodi di be di akaretša ditaba tše dingwe tša bohlokwa.

Seo baahlodi ba bangwe ba se boletšego ka ....

 • Go nepagala ga go golega motho yo a ganago go tsenela bošole ka baka la letswalo

  “Lebaka le legolo la gore Molaotheo o šireletše tokologo ya letswalo ka ge ye e le tokelo ya motheo, ke go šireletša letswalo la motho yo mongwe le yo mongwe, e lego motheo wa go hlompha batho le go ba fa seriti ... Le ge phetho ya bona ya go gana mediro ya bošole e sa dumelelane le pono ya batho ba bantši, go tla ba boima go bolela gore se ke molato o mogolo wa bosenyi wo o swanago le wa bojelathoko goba go se rate naga woo o swanelwago ke go dumelelwa ke molao ka go hwetša kotlo ya molato wa bosenyi.”–Moahlodi Hye-won Lim wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Suwon molatong wa February 21, 2013, 2012Chogi2381.

  “Tsela yeo motho a itebelelago ka yona le kamoo a phedišanago ka yona le ba bangwe ... go tšeela godimo le go hlompha batho ba bangwe go bontšha mohuta wa motho yo o lego yena. E bile se se bolela gore o ka se bolaye motho, le ge e ka ba ntweng. Ge e ba [bao ba dirilego] phetho ye ba gapeletšwa go dira mediro ya bošole goba go gapeletšwa go ya ntweng e bile ba otlwa ge ba gana go dira seo, se se bolela gore ditokelo tša bona di a gatakelwa le gore ba thibelwa go ba seo ba nyakago go ba sona. Ruri se ke go se hlomphe seriti sa motho.”–Moahlodi Young-hoon Kang wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya ka Leboa la Seoul, molatong wa January 14, 2013, 2012Chogi1554.

 • Na go lemoga tokelo ya go gana ka baka la letswalo go bea tšhireletšego ya naga kotsing?

  “Ga go na bohlatse goba selo le ge e le sefe seo se ka bontšhago gore lenaneo la go hloma mediro e mengwe yeo e sego ya bošole go bea tšhireletšego ya naga kotsing le gore se se baka morwalo o mogolo modirong wa bošole.”–Moahlodi Gwan-gu Kim wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Changwon Masan , molatong wa August 9, 2012, 2012Chogi8.

  “Ga go na mabaka a kwagalago a gore tšhireletšego ya naga e ka ba kotsing kudu go fihla bokgoleng bja go se kgone go šireletša seriti sa motho le bophelo bja badudi ka moka ge batho ba sego kae, go akaretša le Dihlatse tša Jehofa . . . ba gana go ya ntweng goba go tlwaetšwa mediro ya bošole. Ge e le gabotse, mogolegwa ... o šetše a ganne go tsenela bošole go sa šetšwe kotlo. Ka gona ge e ba taba ya tšhireletšego ya naga e be e kwagala, tšhireletšego ya naga, go hlompha sereti sa motho, le bophelo bja badudi ka moka go be go tla ba go šetše go le kotsing.”–Moahlodi Seung-yeop Lee wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Ulsan, molatong wa August 27, 2013, 2013Godan601.

 • Kamoo bothata bjo bo ka rarollwago ka gona

  “Ge e ba Kgoro ya Molaotheo e ka bolela gore molato wo wa mabapi le bao ba ganago ka baka la letswalo o kgahlanong le Molaotheo wa naga, gona Lekgotla la taolo le Lekgotlatheramolao bobedi a ka kgona go lekodišiša tšhireletšego ya naga, tokologo ya go gana ka baka la letswalo le go hloma melao e mefsa ya go lemoga go gana go tsenela mediro ya bošole ka baka la letswalo le go matlafatša tšhireletšego ya naga.”–Moahlodi Young-sik Kim wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Borwa bja Seoul, July 9, 2013, 2013Chogi641.

  “Mašole a ka se fokotšege goba tšhireletšego ya naga ya ba kotsing ge e ba lenaneo la go dira mediro e mengwe yeo e sego ya bošole le hlongwa gabotse le go dirišwa gore go efogwe bao ka bofora ba ka se latelego melao ya naga e le ge ba ipeela mabaka a go gana go tsenela bošole ka baka la letswalo.”–Moahlodi Seong-bok Lee wa Kgoro ya Tsheko ya Selete ya Bodikela ya Seoul, February 20, 2014, 2014Chogi30.

Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo e tla arabela bjang?

Baahlodi ba ba kgopetše Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo gore e ba nee karabo ka tlhobaboroko ye ya bona ya mabapi le bao ba ganago ka baka la letswalo. Ga bjale Kgoro e dumetše gore melato e 29 e sekwe Kgorong ya Tsheko ya Molaotheo go akaretša e mengwe e mebedi ya banna ba 433.

Kgoro ya Tsheko ya Molaotheo e tla phetha ka go dira’ng melatong ye? Na kgorokgolo ya Korea Borwa e tla lemoga tokelo ya bao ba ganago go dira mediro ya bošole ka baka la letswalo gomme se sa dira gore go hlongwe melao e mengwe e mefsa? Ge e ka lemoga ditokelo tša batho ba, e tla hlompha boitlamo bja yona bja ditšhabatšhaba, Molaotheo wa yona wa naga le go hlompha matswalo a batho ba bantši—se se tla imolla makgolokgolo a masogana ao a golegilwego ka go hloka toka.