NEW YORK—Lillian Gobitas Klose, yo a ilego a gana go dumediša folaga gomme a ikhwetša a le Kgorongkgolo ya Tsheko ya go tuma kua United States o hlokofetše ka August 22, 2014 legaeng la gagwe kua Fayetteville, Georgia a na le mengwaga e 90.

William Henry Gobitas (ka mafelelong ka go le letshadi), Walter Gobitas le Lillian Gobitas ka morago ga go rakwa sekolong ka baka la go gana go dumediša folaga ka 1935.

Lengwalo leo Lillian Gobitas a le ngwaletšego Lekgotla la Taolo ya Sekolo la Minersville ka 1935, a emela tumelo ya gagwe.

Lillian Gobitas le kgaetšedi ya gagwe William, bao e lego Dihlatse tša Jehofa, ba ile ba gana go dumediša folaga ka morago ga go kwa kgašo ya radio ka October 6, 1935, yeo e bego e bolela ka ditaelo tše di tšwago Beibeleng kgahlanong le go rapela medimo. Dibeke tše mmalwa ka morago ba ile ba rakwa sekolong ka baka la go emela tumelo ya bona. Tatago bona e lego Walter, o ile a bula molato go šireletša ditokelo tša bana ba gagwe gomme a fenya molato wo dikgorong tša tsheko tša lefelong leo. Lekgotla la taolo ya sekolo le ile la dira boipiletšo Kgorongkgolo ya Tsheko gomme ka June 3, 1940, molatong wa Minersville School District v. Gobitis (sefane sa lapa leo ga se sa ngwalwa gabotse dipegong tša kgoro ya tsheko), phetho e ile ya dirwa kgahlanong le ba ga Gobitas. Ka morago ga mengwaga e meraro, ka June 14, 1943, letšatšing la go hlompha folaga leo le bitšwago Flag Day, KgoroKgolo ya Tsheko e ile ya fetoša phetho yeo e dirilwego ka 1940 mabapi le ba ga Gobitis, ka gona phethong ya West Virginia State Board of Education v. Barnette, kgoro e ile ya dumelela bana ba Dihlatse go boela sekolong. Se e bile lekga la pele historing ya United States moo Kgorokgolo ya Tsheko e ilego ya fetoša phetho ya yona ka morago ga nakwana e dirilwe.

Lillian Gobitas o belegwe ka November 2, 1923 kua Minersville, Pennsylvania, e be e le morwedi wa Walter le Ruth Gobitas. Ka March 14, 1935, o ile a kolobetšwa e le Hlatse ya Jehofa. Ge a be a na le mengwaga e 20, Moh. Gobitas o ile a ba morutiši wa Beibele wa nako e tletšego (yoo a bitšwago ke Dihlatse gore ke mmulamadibogo wa ka mehla) gomme ka morago ga moo o ile a šoma ntlongkgolo ya lefase ka bophara ya Dihlatse tša Jehofa kua Brooklyn, New York go tloga ka February 1946 go fihla ka April 1953.

Lillian le monna wa gagwe Erwin Klose, e le baromiwa kua Vienna, Austria, ka 1954.

Ge Moh. Gobitas a be a le dikopanong tša selete tša Dihlatse tša Jehofa kua Yuropa ka 1951, o ile a gahlana le Erwin Klose ofising ya lekala kua Jeremane. E ile ya ba bagwera le ge Mna. Klose a dutše a le Sekolong sa Watchtower sa Beibele sa Gilead, e lego sekolo sa Dihlatse sa boromiwa seo se swarwago kua South Lansing, New York. Mna. Klose o alogile sekolong seo ka 1952 gomme a abelwa go šoma kua Vienna, Austria. Moh. Gobitas le yena o ile a aloga ka February 1954 sekolong sa Dihlatse sa boromiwa.

Moh. Gobitas o ile a nyalana le Mna Klose kua Vienna ka March 24, 1954 gomme ba tšwela pele ka modiro wa bona wa boromiwa kua Austria. Ba ile ba boela United States bofelong bja wona ngwaga woo ka baka la go mpefala ga bophelo bja Mna. Klose, yo a bego a sa fokola mmeleng ka baka la ditlamorago tša go swarwa gampe dikampeng tša tshwenyo tša Nazi, ka baka la go ba Hlatse ya Jehofa. Ka morago ba ile ba ba le bana ba babedi, e lego Stephen Paul le Judith Deborah. Ka 1967, lapa la ga Klose le ile la hudugela kua Riverdale, Georgia moo le ilego la katološa modiro wa lona wa go ruta Beibele.

Moh. Gobitas Klose o tlogela morwedi wa gagwe e lego, Judith Klose; bana babo ba babedi e lego Jeanne Fry le Grace Reinisch; le kgaetšedi ya gagwe Paul Gobitas. Ge e le monna wa gagwe, batswadi ba gagwe, kgaetšedi ya gagwe William Gobitas, ngwanabo, Joy Yubeta le morwa wa gagwe Stephen Paul Klose bona ba šetše ba hlokofetše.

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Ditaba tša Ditšhabatšhaba, mogala +1 718 560 5000