NEW YORK—Dihlatse tša Jehofa di feditše go aga ntlokgolo ya tšona e mpsha kua Warwick, New York, ka August 2016. Ge Dihlatse di be di dutše di aga moago wa tšona, di ile tša tsošološa Letamo la Blue Lake di thušwa ke khamphani ya SUEZ Water New York Inc.

Gateetee ka morago ga gore Dihlatse di reke lefelo leo ka 2009, di ile tša dira dithulaganyo tša go lokiša Letamo la Blue Lake leo le bego le senyegile kudu. Letamo leo (seswantšhong se se lego ka mo godimo) le kgauswi le ntlokgolo e mpsha ya Dihlatse gomme le dira gore meetse a ka letamong leo a se ke a fetela pele (le gona le tsebja e le Sterling Forest Lake). Pele letamo le le ka lokišwa, ba Lefapha la go Hlokomela Tikologo (Department of Environmental Conservation [DEC]) ba ile ba bolela gore le dutla meetse le gore o mongwe wa metšhene yeo e lego letamong leo ga o sa šoma. Ka ge dintlo tše 195 tša The Woodlands kua Tuxedo di le bokgole bja ka tlase ga dikhilomithara tše pedi le letamo leo la Blue Lake, ba lefapha la DEC ba ile ba phetha ka gore letamo leo le kotsi kudu go badudi ba moo.

Ntlokgolo e mpsha ya Dihlatse (ka mo tlase ka go le letshadi) e kgauswi le Letamo la Blue Lake (gare ka go le letona).

Jeffrey Hutchinson, yo e bego e le molaodi wa phaka ya Sterling Forest State Park.

Jeffrey Hutchinson, yoo ka nako yeo e bego e le molaodi wa Phaka ya Sterling Forest State o hlalositše gore: “Go be go le molaleng gore letamo le le be le dutla, gomme ge le be le ka phatloga, go be go tla ba le mathata a magolo kudu. Dintlo ka moka tša tikologong ya Woodlands, goba bontši bja tšona, di be di tla gogolwa ke meetse.”

Robert R. Werner, e lego mopresidente wa Mokgatlo wa Beng ba Dintlo tša The Woodlands wa Tuxedo o re: “Ke bona gabotse gore ge nkabe Dihlatse tša Jehofa di se thuše, letamo le le be le ka se lokišwe go fihlela le phatloga. Ge nkabe le phatloge, mohlomongwe batho ba be ba tla hwa gomme dintlo tša senyega.”

Tikologo ya Woodlands kua Tuxedo (godimo ka go le letona) e bokgole bja dikhilomithara tša ka tlase ga tše pedi go tloga ntlongkgolo ya Dihlatse tša Jehofa (ka tlase ka go le letshadi) le Letamo la Blue Lake.

Morena Hutchinson o re: “Ka 2011, Letamo la Echo Lake, leo le lego bokgole bja dikhilomithara tša ka tlase ga tše 48 go tloga letamong la Blue Lake, le ile la phatloga gomme meetse a lona a gogola dikarolo tše dingwe tša tikologo ya East Village kua Tuxedo, New York.” Baentšeneare ba toropong yeo ba ile ba bolela gore meetse a mantšintši a ile a elela ka Nokeng ya Ramapo ka morago ga gore Letamo la Echo Lake le phatloge. Letamo la Echo Lake ke la bogolo bja diheketara tše 5,2 gomme la Blue Lake lona ke la bogolo bja diheketara tše 46,5.

Letamo la Blue Lake, leo le dirilwego ka 1956, le ka bohlabela bja letsha leo gomme mathomong le be le na le dikarolo tše pedi, karolo ya mathomo e kgolo e be e se ya dirwa ka khonkhoriti gomme ya bobedi e dirilwe ka khonkhoriti. Le gona, ka tlase ga letsha leo go ile gwa tsenywa phaephe ya go fokotša meetse ge go na le maemo a tšhoganyetšo.

Richard Devine, yo e bego e le modulasetulo wa Komiti ya Moago wa Warwick o hlalosa gore: “Re thabišwa ke gore modiro wa go lokiša letamo le o sepetše gabotse, le gona re leboga kudu thušo ya khamphani ya SUEZ Water. Bašomi ba lefapheng la rena la go aga ba ile ba tiiša letamo leo, ba ntšha phaephe ya kgale ya go ntšha meetse gomme ba tsenya e mpsha, ba dira le tsejana e mpsha yeo meetse a ka tšwago ka yona ke moka ba lokiša le tsejana ya kgale ya go ntšha meetse ya khonkhoriti. Gona bjale badudi ga ba sa le kotsing ka ge letamo le le fihlelela dinyakwa ka moka tša semolao.”

Morena Hutchinson ge a bolela ka pono ya gagwe ka Dihlatse le ka modiro wa tšona wa go aga letamo le o itše: “Lena Dihlatse le dira modiro o mobotse kudu setšhabeng e bile le thuša moo le ka kgonago gona. Modiro wa lena wa go aga ke wa maemo a godimo e bile ga le senye tikologo.”

Ba Ditaba:

David A. Semonian, Ofisi ya Ditaba tša Setšhaba, 1-718-560-5000