Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

JULY 16, 2015
JEREMANE

Bahlankedi ba Mmušo ba Leboga Tate le Morwa ka go Phološa Banna ba Bararo Kotsing ya Koloi

Bahlankedi ba Mmušo ba Leboga Tate le Morwa ka go Phološa Banna ba Bararo Kotsing ya Koloi

Jorim, Christiane le Andreas Bonk. Andreas o be a le sepetlele nakong ya moletlo wo eupša e se ka baka la seo se diregilego kotsing ya koloi.

SELTERS, Jeremane—Andreas Bonk ke Hlatse ya Jehofa gomme yena le morwa wa gagwe Jorim ba bile gare ga batho bao ba ilego ba hwetša difoka ka di 16 tša April, 2015, ka ge ba ile ba phološa banna ba bararo ka gare ga koloi yeo e bego e e swa. Ba ile ba newa difoka tšeo moletlong woo go bego go tlile Tonakgolo ya Lefapha la Tlhakodišo le Tšhireletšego ya toropo ya Baden-Württemberg, yeo e lego borwabodikela bja Jeremane e bile go tlile le dimeyara tše pedi go tšwa Obersulm le Waiblingen, e lego ditoropo tšeo go dulago bathopa difoka tše. Tonakgolo ya Lefapha la Tlhakodišo le Tšhireletšego e lego Reinhold Gall (yo a lego seswantšhong ka mo godimo, ke wa boraro go tloga ka la go ja), o ile a nea Andreas Bonk mentlele wo o bitšwago Medal for Saving Lives of the Federal State of Baden-Württemberg ka ge a ile a phološa maphelo. Mosadi wa Mna. Bonk, e lego Christiane (yo a lego seswantšhong sa ka godimo mo gare), o ile a amogela mentlele woo legatong la monna wa gagwe, ka ge a be a le sepetlele nakong ya moletlo woo. Moletlong woo, meyara wa Obersulm, e lego Tilman Schmidt (yo a lego seswantšhong sa ka godimo go yela ka go la nngele), o ile a nea Jorim Bonk (yo a lego seswantšhong sa ka godimo mo gare) Setifikeite sa Tlhompho.

Ka di 11 tša May, 2014, Andreas le Jorim Bonk ba be ba le tseleng ba lebile kopanong e kgolo ya Dihlatse tša Jehofa, moo Andreas a bego a tlo nea polelo ya Beibele. Ge ba le tseleng, ba ile ba hwetša go na le kotsi ya go šiiša ya koloi. Mašole a mane a Amerika a be a kgakgetšwe ka gare ga koloi yeo e bego e e swa. Ba ga Bonks, gotee le batho ba bangwe ba babedi ba ile ba ema gore ba thuše. Andreas o ile a bea bophelo bja gagwe kotsing ge a be a thuša mašole ao a bego a le ka koloing yeo e bego e e swa go fihlela ge maphodisa, ba ditimamollo le di ba diambulense ba fihla. Ka manyami, lešole le tee le ile la hwa. Kuranta ya Sulmtaler Woche o ile wa tsopola Tonakgolo Gall ge a be a bolela le bagale bao gore: “Le na le sebete, le dirile senna e bile le beile le maphelo a lena kotsing.” Meyara Schmidt o okeditše ka gore: “Re le batho ba mo Obersulm, re ikgantšha ka lena.”

Seswantšho seo se tšerwego lefelong la kotsi.

Andreas Bonk o hlalosa seo se mo tutueditšego go tšea kgato e bjalo ka sebete, o re: “Ke ile ka ema tseleng moo kotsi e diregilego gona ka gobane ke tshwenyegile ka magagešo. Ke lebelela bophelo e le selo sa bohlokwa. ... Ge nkabe e le nna goba yo mongwe wa leloko la gešo a wetšwe ke se se swanago, ke be nka thaba ge ba bangwe le bona ba be ba ka thuša.” Jorim o oketša ka gore: “Go bohlokwa gore re se hlokomologe batho bao ba hlokago thušo.”

Moletlo wo wa go nea difoka o be o swaretšwe Holong ya Toropo ya Obersulm. Kuranta ya Jeremane ya STIMME.de ge e be e bolela ka moletlo wo e ile ya tsopola meyara o mogolo wa Waiblingen, e lego Andreas Hesky (yo a lego seswantšhong sa ka godimo, ke wa bobedi go tloga ka go la ja), yo a itšego: “Le ka ikgantšha kudu ka seo le se dirilego. Toropo ya Waiblingen e ikgantšha ka go ba le badudi ba go swana le lena. Le mehlala e mebotse setšhabeng.”

Ba Ditaba:

Bakeng sa Ditšhabatšhaba: J. R. Brown, Ofisi ya Boditšhabatšhaba, mogala +1 718 560 5000

Jeremane: Wolfram Slupina, mogala +49 6483 41 3110