Ke ka baka la eng batho ba ba galefetše Jeremia?

Jehofa o ile a phološa Jeremia

Ka dinako tše dingwe batho ba a re kwera goba ba a re galefela ge re bolela le bona ka Jehofa. Se se ka dira gore re nyake go kgaotša go bolela ka Modimo. Na o kile wa ikwa ka tsela yeo?— Beibele e re botša ka lesogana le lengwe leo le bego le rata Jehofa eupša le nyakile le kgaotša go bolela ka yena. Leina la lona e be e le Jeremia. Anke re ithute ka yena.

Ge Jeremia e be e sa le lesogana, Jehofa o ile a mo laela go botša batho gore ba tlogele go dira dilo tše mpe. Go be go se bonolo gore Jeremia a ba botše seo ka ge a be a boifa. O ile a botša Jehofa gore: ‘Ga ke tsebe go bolela. Ke sa le mošemanyana.’ Eupša Jehofa o ile a re: ‘O se ke wa boifa. Ke tla go thuša.’

 Ka gona Jeremia o ile a thoma go botša batho gore Modimo o tla ba otla ge e ba ba sa tlogele mekgwa ya bona. Na o nagana gore batho ba ile ba dira seo Jeremia a ba boditšego sona?— Aowa. Ba ile ba mo kwera le go mo galefela kudu. E bile ba bangwe ba be ba nyaka le go mmolaya! O nagana gore Jeremia o ile a ikwa bjang?— O ile a boifa gomme a re: ‘Nka se sa bolela ka Jehofa.’ Eupša na o ile a tlogela go bolela ka yena?— Aowa, ga se a ka a tlogela. O be a rata Jehofa kudu moo a bego a sa kgone go tlogela go bolela ka yena. Ka ge Jeremia a ile a se tlogele go bolela ka Jehofa, Jehofa o ile a mo šireletša.

Ka mohlala, ka nako e nngwe banna ba bangwe ba babe ba ile ba lahlela Jeremia ka moleteng wo o tletšego leraga. O be a se na dijo goba meetse ka moo moleteng. Banna bao ba be ba nyaka gore Jeremia a hwele ka moo. Eupša ka thušo ya Jehofa, o ile a phologa.

O ka ithuta eng mohlaleng wa Jeremia?— O ka ithuta gore le ge ka dinako tše dingwe Jeremia a be a boifa, ga se a ka a kgaotša go bolela ka Jehofa. Ge o bolela ka Jehofa, batho ba ka go kwera goba ba go galefela. O ka lewa ke dihlong goba wa boifa. Eupša o se ke wa kgaotša go bolela ka Jehofa. O tla dula a go thuša, go swana le ge a ile a thuša Jeremia.