O KGA apola e kgolo ya go butšwa gabotse sehlareng. O kwa monkgo wa yona o mobose pele o ka e tsenya ka serotong. O be o dutše o šoma ka diiri tše dintši, eupša o ikwa o sa na le mafolofolo a gore o ka tšwela pele ka mošomo. Mmago o sehlareng sa kgauswi le wena, e bile o šoma ka lethabo ge a dutše a boledišana le ditho tše dingwe tša lapa leno le bagwera bao ba thušago ka go buna. O lebelelega e le yo mofsa—ka tsela yeo o mo gopolago ka yona ge o be o sa le ngwana nywageng e fetilego. Ga o kgolwe gore o kile a tšofala lefaseng leo ga bjale le fetilego. O ile wa mmona a tlaišwa ke bolwetši, wa mo swara ka seatla ge a be a le kgauswi le go hwa ke moka wa lla gabohloko ge a be a bolokwa. Eupša ga bjale yena le ba bangwe ba bantši šeba ba tsošitšwe bahung gomme ba phetše gabotse!

Re a tseba gore ka letšatši le lengwe seo se tlo direga. Re tseba seo ka gobane dikholofetšo tša Modimo ka mehla di a phethagala. Karolong ye, re tlo ahlaahla kamoo dikholofetšo tše dingwe tša Mmušo di tlago go phethagala ka gona kgauswinyane gomme seo sa lebiša ntweng ya Haramagedone. Re tlo ahlaahla le dikholofetšo tše dingwe tša Mmušo tše di kgahlišago tšeo di tlago go phethagala ka morago ga ntwa yeo. Ruri re tlo thaba kudu ge Mmušo wa Modimo o tla be o buša lefase ka moka gomme o dira gore dilo ka moka e be tše mpsha!