KE KA BAKA LA ENG GO TSEBA GO LE BOHLOKWA?

Ge o dumela gore o dirile diphošo o tla ba motho wa maikarabelo le yo a botegago.

O BE O TLA DIRA ENG?

Bona ka leihlo la kgopolo tiragalo ye: Ge Tim a bapala le bagwera ba gagwe, o foša polo gomme e thuba lefasetere la moagišani wa gabo.

Ge o be o le Tim, o be o tla dira’ng?

EMA GOMME O NAGANE!

GO NA LE DILO TŠE THARO TŠEO O KA DI DIRAGO:

 1. O ka tšhaba.

 2. O ka thomeletša motho yo mongwe.

 3. O ka botša moagišani seo se diragetšego, gomme wa mo tshepiša gore o tla patela tšhelete ya go le lokiša.

O ka kwa o nyaka go kgetha tharollo ya A. Eupša ka mehla go na le mabaka a kwagalago a go dumela diphošo tša gago. E ka ba go thuba lefasetere goba phošo le ge e le efe.

 Mabaka A Mararo A Gore O Dumele Diphošo Tša Gago

 1. Ke selo se se nepagetšego.

  Beibele e re: “Re rata go itshwara ka go botega dilong tšohle.”Baheberu 13:18.

 2. Gantši batho ba lebalela batho bao ba dumelago diphošo tša bona.

  Beibele e re: “Yo a bipago dikarogo tša gagwe a ka se atlege, eupša yo a ipobolago tšona gomme a di tlogela o tla gaugelwa.”Diema 28:13.

 3. Sa bohlokwa kudu ke gore seo se thabiša Modimo.

  Beibele e re: “Motho wa moradia o šišimiša Jehofa, eupša Modimo o gwerana kgauswi le baloki.”Diema 3:32.

Karina wa mengwaga e 20, o ile a leka go fihlela tatagwe thekethe yeo a e hweditšego ge a be a kitimiša koloi. Eupša ga se a kgona go e fihlela sa ruri. Karina o re: “Mo e ka bago ka morago ga ngwaga, tate o ile a lemoga gore ke ile ka ngwalwa thekethe. Ke ile ka tsena mathateng magolo!”

Karina o ile a ithuta’ng tabeng ye? O re: “Go fihla diphošo go dira gore dilo di mpefale le go feta. Ka letšatši le lengwe o tla swanelwa ke go patela!”

KAMOO O KA ITHUTAGO DIPHOŠONG TŠA GAGO

Beibele e re: “Ka moka ga rena re dira diphošo gantši.” (Jakobo 3:2, mongwalo wa ka tlase) Le gona ka ge re bone, go dumela diphošo le semeetseng go bontšha gore o ikokobeditše e bile o gotše.

Selo se sengwe seo o ka se dirago ke go ithuta diphošong tša gago. Ngwanenyana yo a bitšwago Vera o re: “Phošong e nngwe le e nngwe yeo ke e dirilego ke leka go ithuta selo se itšego seo se tlago go nthuša gore ke be motho yo kaone le go tseba gore nka dira eng nakong e tlago ge ke le boemong bja go swana le bjo.” A re bone kamoo o ka dirago se.

Ge o ka adima paesekele ya papago gomme wa e senya, o tla dira’ng?

 • O tla homola gomme wa tshepa gore papago a ka se e bone.

 • O tla botša papago seo se diragetšego.

 • O tla botša papago seo se diragetšego eupša wa bea motho yo mongwe molato.

O feila molekwana ka gobane o se wa bala. O tla dira’ng?

 • O tla re molekwana o be o le boima.

 • O tla amogela gore o itirile gore o feile.

 • O tla re morutiši wa gago o go hloile.

Go dula o naganne ka diphošo tša gago go swana le ge o duletše go lebelela seipone seo se go bontšhago dikoloi tša ka morago ga gago

 Bjale boela morago ditiragalong tše di hlalositšwego ka mo godimo gomme o ipee boemong bja (1) papago goba (2) morutiši wa gago. Papago le morutiši wa gago ba be ba tla ikwa bjang ge o be o ka dumela diphošo tša gago le semeetseng? Ba be ba tla ikwa bjang ge o be o ka fihla diphošo tša gago?

Bjale nagana ka phošo yeo o e dirilego ngwageng o fetilego gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

O be o dirile’ng? O dirile’ng ka phošo yeo?

 • Ke ile ka e fihla.

 • Ke ile ka bea motho yo mongwe molato.

 • Ke ile ka e dumela le semeetseng.

Ge e ba o se wa dumela phošo ya gago, o ile wa ikwa bjang ka morago ga moo?

 • Ke ile ka thaba, ka ge ke kgonne go e fihla!

 • Ke ile ka ikwa ke le molato, ka ge ke be ke swanetše go ba ke boletše nnete.

Nkabe o dirile’ng go rarolla boemo bjo ka tsela e kaone?

O ithutile’ng diphošong tša gago?

O NAGANA ENG?

Ke ka baka la’ng batho ba bangwe ba sa dumele diphošo tša bona le semeetseng?

Batho ba tla re’ng ka wena ge o dulela go fihla diphošo tša gago, eupša ba tla re’ng ge o dumela diphošo tša gago?Luka 16:10.