Ge nako e dutše e eya, batho ba ile ba thoma go tlala mo lefaseng. Ba bantši ba bona e be e le ba babe. Barongwa ba bangwe kua legodimong le bona ba ile ba fetoga ba babe. Ba ile ba tloga legodimong gomme ba tla mo lefaseng. Na o a tseba gore ke ka baka la eng ba ile ba dira seo? Ba ile ba dira seo gore ba fetoge batho, gomme ba nyale basadi mo lefaseng.

Barongwa bao ba ile ba dira bana le basadi bao. Bana bao ba ile ba gola gomme ba ba le matla a magolo le go tshwenya batho. Ba be ba hlakiša batho. Jehofa o ile a kwata gomme a phetha ka gore o tlo ba bolaya ka meetsefula.

Eupša go be go na le monna yo mongwe wa go loka. Monna yoo o be a rata Jehofa. Leina la gagwe e be e le Noa. O be a na le mosadi le bana ba bararo e lego Sheme, Hama le Jafete. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a na le mosadi. Jehofa o ile a botša Noa gore a age areka e kgolo, yeo e bego e tla dira gore Noa le lapa la gagwe ba se ke ba bolawa ke Meetsefula. Areka ke lepokisi le legologolo la mapolanka leo le ka kgonago go phaphamala ka godimo ga meetse. Le gona Jehofa o ile a botša Noa gore a tsenye diphoofolo tše dintši ka arekeng yeo gore le tšona di tle di phologe.

Gateetee Noa o ile a thoma go aga areka yeo. Noa le lapa la gagwe ba ile ba fetša mengwaga e 50 ba e aga. Ba ile ba aga areka ka tsela yeo Jehofa a itšego ba e age ka yona. Ka yona nako yeo, Noa o be a botša batho gore Modimo o tlo ba bolaya ka Meetsefula. Eupša ka moka ga bona ba ile ba gana go mo theetša.

Mafelelong, Modimo o ile a re Noa le lapa la gagwe ba tsene ka arekeng. A re bone gore go ile gwa direga eng.

“Go etša feela kamoo mehla ya Noa e bego e le ka gona, le go ba gona ga Morwa wa motho go tla ba bjalo.”—Mateo 24:37