Jesu o be a na le bagwera ba bararo bao ba bego ba dula Bethania. O be a ba rata kudu. Maina a bona e be e le Latsaro le bosesi ba gagwe ba babedi e lego Maria le Mareta. Ka letšatši le lengwe ge Jesu a be a le ka mošola wa Noka ya Jorodane, Maria le Mareta ba ile ba romela molaetša go yena kapelapela ba re: ‘Latsaro o babja kudu. Hle etla go rena kapela.’ Eupša Jesu ga se a ka a ya go bona kapela. O ile a emela go feta matšatši a mabedi, ke moka a re go baapostola gagwe: ‘A re yeng Bethania. Latsaro o robetše, ke ya go mo tsoša.’ Ke moka baapostola ba gagwe ba re: ‘Ge e ba Latsaro a robetše, gona o tla fola.’ Eupša Jesu a re go bona: ‘Ke ra gore Latsaro o hwile.’

Ge Jesu a fihla Bethania, Latsaro o be a na le matšatši a mane a hwile e bile a bolokilwe. Lešaba la batho le be le tlile go homotša Mareta le Maria. Ge Mareta a ekwa gore Jesu o fihlile, a kitimela go yena gomme a re: ‘Morena, ge nkabe o be o le mo, ngwanešo nkabe a se a hwa.’ Jesu a re go yena: ‘Ngwaneno o tla tsoga bahung. Mareta, na o dumela seo?’ Mareta a re: ‘Ke dumela gore o tla tsoga ge bahu ka moka ba tsošwa.’ Jesu a re go yena: ‘Ke nna tsogo le bophelo.’

Ke moka Mareta a ya go Maria a fihla a re: ‘Jesu o gona mo.’ Maria a kitimela go Jesu gomme lešaba leo la mo šala morago. Ge a fihla go Jesu, a wela dinaong tša gagwe gomme a lla kudu. A re: ‘Morena, ge nkabe o be o le mo, ngwanešo nkabe a se a hwa!’ Jesu a bona gore Maria o kwa bohloko, gomme le yena a thoma go lla. Ge lešaba leo la batho le bona Jesu a lla, la re: ‘Bonang kamoo a bego a rata Latsaro ka gona.’ Eupša ba bangwe ba be ba ipotšiša ba re: ‘Ke ka baka la eng a se a fodiša Latsaro ge a be a sa phela?’ O nagana gore Jesu o be a tla dira eng?

Jesu o ile a ya lebitleng la Latsaro, leo le bego le tswaletšwe ka leswika le legolo. Ge a fihla moo, a re: ‘Tlošang leswika le.’ Mareta a re: ‘Eupša o šetše a na le matšatši a mane a hwile! O swanetše go ba a nkga.’ Lega go le bjalo, ba ile ba tloša leswika leo gomme Jesu a rapela a re: ‘Tate, ke a leboga ge o nkwele. Ke a tseba gore ka mehla o a nkwa, eupša ke bolela ka lentšu la go hlaboša gore lešaba le le tsebe gore ke romilwe ke wena.’ Ke moka a goeletša a re: “Latsaro, tšwaa!” Go ile gwa direga  mohlolo. Latsaro o ile a tšwa ka lebitleng leo a tateditšwe ka mašela. Ke moka Jesu a re: “Mo tatolleng, le mo lese a sepele.”

Batho ba bantši bao ba bonego mohlolo woo ba ile ba dumela go Jesu gomme ya ba barutiwa ba gagwe. Eupša ba bangwe ba ile ba ya ba botša Bafarisei. Go tloga lona letšatšing leo, Bafarisei ba ile ba nyaka sebaka sa go bolaya Latsaro le Jesu. Yo mongwe wa baapostola ba Jesu ba 12 e lego Judase Isikariote, o ile a ya go Bafarisei ka sephiring gomme a re go bona: ‘Le tla mpha bokae ge nka le thuša go swara Jesu?’ Bafarisei ba ile ba mo tshepiša go mo nea ditšhelete tše 30 tša silifera. Go tloga lona letšatšing leo, Judase o ile a nyaka sebaka sa go dira gore Bafarisei ba sware Jesu.

“Go rena Modimo wa therešo ke Modimo wa ditiro tša go phološa; ditsela tša go phološa lehung ke tša Jehofa Mmuši Morena.”​—Psalme 68:20