Ke ka baka la eng Ninife ya bogologolo e be e bitšwa “motse wo o tletšego tšhollo ya madi”?

Seswantšho sa lebotong sa bahlabani bao ba rwelego dihlogo tšeo di kgaotšwego tša manaba ao ba a thopilego ba di lahlela mekgobong

Ninife e be e le motsemošate wa Mmušo wa Asiria. E be e le motse o mogolo o nago le dintlo tše dikgolo tše dibotse kudu gotee le ditempele, ditsela tšeo di bulegilego le merako e megolo. Moporofeta wa Moheberu e lego Nahume o o hlalositše e le “motse wo o tletšego tšhollo ya madi.”—Nahume 3:1.

Tlhaloso yeo e be e o swanela, ka gobane diswantšho tše di lego lebotong la ntlo e kgolo ya Sanheribe kua Ninife di hlatsela gore Asiria e be e le sehlogo. Se sengwe se bontšha motlaiši a goga ka tang leleme la mogolegwa yoo a bego a tlemeletšwe fase. Mengwalokgwaro e kgantšha taba ya gore makgoba a be a gogwa ka dithapo tšeo di nago le dihuku tšeo di hlabilwego dinkong goba dipounameng tša ona. Bahlankedi bao ba thopilwego ba be ba rwešwa dihlogo tše di kgaotšwego tša dikgoši tša bona melaleng, bjalo ka dipheta tše tšhošago.

Seithuti sa histori, leleme le dilo tša kgale tša Asiria le Babele e lego Archibald Henry Sayce o hlalosa ditiro tše sehlogo tšeo di bego di latela go thopša ga motse, ka gore: “Moo mothopi a fetilego gona go be go bonwa ka mekgobo ya dihlogo tša batho; bašemane le banenyana ba be ba fišwa ba sa phela goba ba dirwa sehlogo se se feteletšego; banna ba be ba kokotelwa koteng, ba ebolwa letlalo ba sa phela, ba foufatšwa, goba ba kgaolwa diatla le dinao gotee le ditsebe le dinko.”

Morero wa go aga mmotwana ka godimo ga tlhaka ya dintlo tša Baisiraele be e le ofe?

Baisiraele ba be ba laetšwe ke Modimo gore: “Ge o ka aga ntlo e mpsha, o age le mmotwana ka godimo ga tlhaka ya gago, e le gore ntlo yeo ya gago e se be le molato wa madi ka gobane motho a ka wa go yona.” (Doiteronomio 22:8) Mmotwana e be e le mogato wa tša tšhireletšego wo o bego o nyakega, ka ge malapa a Baisiraele a mehleng ya Beibele a be a diriša ditlhaka tša dintlo tša ona kudu.

Dintlo tše dintši tša Baisiraele di be di ena le ditlhaka tšeo di ikadilego. Ditlhaka tša dintlo e be e le lefelo la maleba bakeng sa go orela letšatši, go thabela moyana goba go dira mešomo ya ka gae. Nakong ya selemo, e be e le lefelo le lekaone bakeng sa go robala. (1 Samuele 9:26) Molemi o be a ka diriša tlhaka ya ntlo go omišetša mabele pele a šilwa goba go omiša mago le makwapi a morara.—Joshua 2:6.

Tlhaka ya ntlo gape e be e dirišwa bakeng sa borapedi, bja therešo gotee le bja diswantšho. (Nehemia 8:16-18; Jeremia 19:13) Moapostola Petro o ile a ya tlhakeng ya ntlo mosegare wa sekgalela bakeng sa go yo rapela. (Ditiro 10:9-16) Ge e ba e be e ena le moriti wa morara goba wa matlakala mopalema, gona tlhaka ya ntlo e swanetše go ba e be e le lefelo le botse la boikhutšo.

Puku ya The Land and the Book e re dintlo tša Baisiraele di be di ena le manamelo goba llere la go ya tlhakeng ya ntlo, “ka ntle ga ntlo, eupša e le ka lapeng.” Ka gona, mong wa ntlo o be a ka fologa tlhakeng ya ntlo a sa tsene ka ntlong. Se se ka ba se hlalosa temošo ya Jesu ya mabapi le go tšhaba ka go akgofa motseng woo o ahloletšwego go fedišwa, e rego: “Motho yo a lego godimo ga ntlo a se ke a theoga go tlo ntšha dithoto ka ntlong ya gagwe.”—Mateo 24:17.