• NGWAGA WA MATSWALO: 1960
  • NAGA: FINLAND
  • BOPHELO BJA PELE E EBA MOKRISTE: SEOPEDI SA MMINO WA MORETHETHO O MATLA

BOPHELO BJA KA BJA NAKONG E FETILEGO:

Ke goletše lefelong la batho bao ba iphedišago ka go šoma la motse wa boemakepeng wa Turku. Tate e be e le nkgwete ya tša matswele, gomme nna le moratho wa ka re be re nweletše go tša matswele. Ge ke be ke le sekolong, ke be ke fela ke rumolwa gore ke lwe; gomme ke be ke sa dikadike go lwa. Nakong ya ge ke le mahlalagading, ke ile ka gwerana le sehlopha sa disenyi seo se tumilego ka tše mpe, seo se ilego sa ntsenya dintweng tše šoro le go feta. Ke ile ka thoma go rata mmino wa morethetho o matla, gomme ka thoma go ba le toro ya go ba naletšana ya mmino wa rock.

Ke ile ka reka meropa, ka itlhamela sehlopha sa mmino gomme kapejana ka ba mohlabeledi wa sehlopha sa mmino. Ke be ke rata go dira dilo ka tsela ya bogaswi ge ke le sefaleng. Ka ge sehlopha sa rena sa mmino se be se le bogale gomme se bonagala se sa laolege, re ile ra tuma ganyenyane-ganyenyane. Re ile ra thoma go bapala re bogetšwe ke batho ba bantši e bile re ile ra gatiša dikoša tše mmalwa gomme ya mafelelo ya tšona e ile ya ratwa kudu. Mafelelong a bo-1980, re ile ra tšea leeto la go ya United States go yo dira gore sehlopha sa rena sa mmino se tsebje. Re ile ra bapala mmino wa rena ka makga a mmalwa kua New York le Los Angeles, gomme ra kgona go hwetša ditsebi tša mmino tšeo re ka tlago ra ikgokaganya le tšona pele re ka boela Finland.

Le ge ke be ke thabela go ba sehlopheng sa mmino, ke be ke duma go ba le morero wa kgonthe bophelong. Ke ile ka se sa thabela moya wa phadišano le mekgwa e bogale tša intasetering ya mmino ka ba ka ikwa ke gakantšhwa ke tsela ya ka ya bophelo e se nago mohola. Ke be ke ikwa ke le motho yo mobe, gomme ke tšhaba go tlo fišwa diheleng. Ke ile ka leka go hwetša dikarabo ka dipukung tša go fapafapana tša bodumedi, ka ba ka rapela Modimo ka mo go tseneletšego gore a nthuše, le ge ke be ke ikwa gore nka se kgone go mo kgahliša.

KAMOO BEIBELE E FETOTŠEGO BOPHELO BJA KA:

Bakeng sa go iphediša, ke be ke šoma posong. Ka letšatši le lengwe, ke ile ka hwetša gore mošomigotee le nna e be e le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa. Ke ile ka mmotšiša dipotšišo tše dintši. Dikarabo tša gagwe tše nago le tlhaologanyo le tša Mangwalo di ile tša nkgahla kudu moo ke ilego ka dumela gore a ithute Beibele le  nna. Ka morago ga dibeke ke ithuta, sehlopha sa rena se ile sa holofetšwa konteraka yeo e kgahlišago ya go gatiša le kgonagalo ya go ntšha alepamo kua United States. Ke ile ka bona se e le tokelo e kgolo bophelong.

Ke ile ka botša Hlatse yeo ke bego ke ithuta le yona gore ke be ke nyaka go dira alepamo e tee ya mafelelo gomme ka morago ga moo ke tla diriša melao ya motheo ya Beibele bophelong bja ka. Ga se a ka a bolela kgopolo ya gagwe; o ile a fo nkgopela gore ke bale mantšu a Jesu ao a begilwego go Mateo 6:24. Temana yeo e re: “Ga go yo a ka bago lekgoba la marena a mabedi.” Ke ile ka makala ge ke lemoga seo se bolelwago ke mantšu a Jesu. Eupša ka morago ga matšatši a sego kae, e ile ya ba nako ya gore morutiši wa ka wa Beibele a makale! Ke ile ka mmotša gore ke tlogetše sehlopha sa mmino, ka gobane ke nyaka go latela Jesu!

Beibele e be e swana le seipone seo se bego mpontšha diphošo tša ka. (Jakobo 1:22-25) Ke ile ka bona gore ke be ke le yo šoro: Ke be ke ikgantšha, e bile ke rata maemo ka mo go feteletšego. Ke be ke rogana, ke le ntwadumela, ke kgoga, e bile ke enwa kudu. Ge ke be ke lemoga kamoo bophelo bja ka bo bego bo thulana ka gona le melao ya motheo ya Beibele, ke ile ka ikwa ke tlaletšwe. Lega go le bjalo, ke be ke ikemišeditše go dira diphetogo tšeo di bego di nyakega.—Baefeso 4:22-24.

“Tatago rena wa legodimong o na le kgaugelo, gomme o nyaka go fodiša dintho tša bao ba itsholelago diphošo tša bona”

Eupša mathomong, ke be ke imelwa kudu ke go nyamišwa ke diphošo tša ka tša nakong e filego. Eupša Hlatse yeo e bego e ithuta le nna e ile ya nthuša kudu. E ile ya mpontšha seo Beibele e se bolelago go Jesaya 1:18, e rego: “Le ge dibe tša lena di ka hwibila go etša madi, di tla šweufala go etša kapoko.” Temana ye ya Beibele le tše dingwe di ile tša nkgodiša gore Tatago rena wa legodimong o na le kgaugelo, gomme o nyaka go fodiša dintho tša bao ba itsholelago diphošo tša bona.

Ge ke be ke thoma go tseba Jehofa le go mo rata, ke ile ka nyaka go ineela go yena. (Psalme 40:8) Ke ile ka kolobetšwa ka 1992 kopanong ya ditšhabatšhaba ya Dihlatse tša Jehofa yeo e bego e swaretšwe kua St. Petersburg, Russia.

KAMOO KE ILEGO KA HOLEGA KA GONA:

Ke na le bagwera ba bantši gare ga barapedi ba Jehofa. Nako le nako, re a kopana gore re bapale mmino o kgahlišago le go thabela mpho ye yeo e tšwago go Modimo. (Jakobo 1:17) Tšhegofatšo e kgethegilego e bile go nyalana le mosadi wa ka yo a rategago, Kristina. Ke abelane le yena dilo tše dintši—lethabo le ditlhohlo tša bophelo, gotee le maikwelo a ka a ka garegare.

Ge nkabe ke se ka ba yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, mohlomongwe nkabe ke hwile lehono. Nakong e fetilego, ke be ke dula ke wela mathateng le go tšwa go wona. Ga bjale ke na le morero wa kgonthe bophelong, gomme ke nagana gore tšohle di madulong.