TATE e lego Arthur, ka ge e be e le lesogana leo le bego le rata Modimo, o be a nyaka go tlo ba moruti wa kereke ya Methodist ge a godile. Lega go le bjalo, seo se ile sa fetoga ge a be a thoma go bala dikgatišo tša Barutwana ba Beibele gomme a kopanela le bona. O ile a kolobetšwa ka 1914 a na le mengwaga e 17. Ka nako yeo, Ntwa ya Pele ya Lefase e be e lwewa gomme a bitšwa gore a tle a be lešole. Ka ge a ile a gana, o ile a ahlolelwa dikgwedi tše lesome Kgolegong ya Kingston Ontario, kua Canada. Ka morago ga ge a lokolotšwe, tate o ile a ba yo mongwe ba babapatši ba dipuku tša bodumedi (ga bjale ba bitšwa babulamadibogo).

Ka 1926, Arthur Guest o ile a nyala Hazel Wilkinson, yoo mmagwe a ithutilego therešo ya Beibele ka 1908. Nna ke belegwe ka di-24 tša April, 1931, gomme ke ngwana wa bobedi baneng ba bane. Lapa la gešo le be le hlankela Jehofa ka mafolofolo, gomme tsela yeo tate a bego a rata Beibele ka yona e ile ya dira gore le rena re e rate. Ka mehla re be re bolela ditaba tše dibotse ka ntlo le ntlo re le lapa.Dit. 20:20.

GO SE TŠEE LEHLAKORE DIPOLOTIKING LE GO BA MMULAMADIBOGO GO ETŠA TATE

Ntwa ya Bobedi ya Lefase e thomile ka 1939, gomme ngwageng wo o latelago, modiro wa Dihlatse tša Jehofa nageng ya Canada wa thibelwa. Dikolong go be go dirwa dilo tša go swana le go dumediša folaga le go opela koša ya setšhaba. Nna le sesi wa ka e lego Dorothy, re ile ra rakwa ka klaseng nakong ya ditiragalo tšeo. Ka letšatši le lengwe, morutiši wa ka o ile a nkwera gomme a re ke lefšega. Ge sekolo se tšwile, bana ba bantšinyana bao ke tsenago le bona ka klaseng ba ile ba ntlhasela gomme ba ntahlela fase. Eupša tlhaselo yeo e ile ya nthuša gore ‘ke kwe Modimo e le mmuši go e na le go kwa batho.’Dit. 5:29.

Ka July 1942, ge ke be ke na le mengwaga e 11, ke ile ka kolobetšwa polaseng ka gare ga tanka ya meetse. Ka mehla ge dikolo di tswaletšwe, ke be ke tšea bobulamadibogo bja nakwana (ga bjale ke bobulamadibogo bja go thuša). Ngwageng o mongwe ke ile  ka šoma tšhemo le bana babo rena ba bararo. Re be re nea bohlatse go baremi ba mehlare bao ba bego ba dula tšhemong e sa abjago ka leboa la Ontario.

Ka May 1, 1949, ke ile ka ba mmulamadibogo wa ka mehla. Ka ge go be go agiwa ofisi ya lekala, ke ile ka laletšwa gore ke tlo thuša go aga, gomme ka ba setho sa lapa la Bethele ya Canada ka di-1 tša December. Ke ile ka newa mošomo wa go tšweletša dikgatišo gomme ka ithuta go diriša motšhene wa go gatiša. Ke ile ka abelwa go šoma bošego ka dibeke tše mmalwa ke gatiša pampišana yeo e bego e bolela ka go tlaišwa ga batho ba Jehofa Canada.

Ka morago ge ke be šoma Lefapheng la Tirelo, ke ile ka boledišana le babulamadibogo bao ba bego ba etetše lekaleng la Canada, eupša ba le tseleng ya go yo hlankela kua Quebec, moo ka nako yeo modiro wa rena o bego o ganetšwa o šorošoro. Yo mongwe wa babulamadibogo bao e be e le Mary Zazula, gomme a etšwa Edmonton, kua Alberta. Ka ge yena le buti wa gagwe e lego Joe ba ile ba gana go tlogela go ithuta Beibele, batswadi ba bona bao ba bego ba ineetše kerekeng ya Orthodox ba ile ba ba raka ka gae. Ka June 1951, Mary le Joe ba ile ba kolobetšwa, gomme ka morago ga dikgwedi tše tshela ba thoma go bula madibogo. Ge ke dutše ke boledišana le babulamadibogo bao, ke ile ka kgahlwa kudu ke tsela yeo Mary a bego a rata Jehofa ka yona. Ke ile ka ipotša ka re: ‘Ge dilo di ka sepela gabotse, kgarebe ye ke tlo e nyala.’ Re ile ra nyalana ka morago ga dikgwedi tše senyane, ka di-30 tša January, 1954. Ka morago ga beke re nyalane, re ile ra laletšwa go tlo tlwaeletšwa go ba balebeledi ba tikologo. Mengwaga e mebedi e latetšego, ke ile ka hlankela ke le molebeledi wa tikologo ka leboa la Ontario.

Ka ge mašemo a be a šweufaletše go bunwa lefaseng ka moka, go ile gwa nyakega baromiwa. Ka ge re be re kgona go kgotlelela marega a go tonyatonya a Canada le menang ka selemo, gona go ra gore re be re ka kgona go kgotlelela maemo a thata kabelong le ge e le efe. Re alogile klaseng ya bo-27 Sekolong sa Gilead ka July 1956, gomme ka November ke ge re šetše re le kabelong ya rena kua Brazil.

MODIRO WA BOROMIWA KUA BRAZIL

Ge re fihla ofising ya lekala kua Brazil, re ile ra rutwa Sepotokisi. Ka morago ga go ithuta madume le go swara ka hlogo thero ya motsotso o tee ya go sepediša makasine, re ile ra romelwa tšhemong. Ge mong wa ntlo a be a thabela, re ile ra kgothaletšwa gore re mmalele mangwalo ao a hlalosago bophelo bja lefaseng le lefsa. Letšatšing la mathomo re le tšhemong, mosadi yo mongwe o ile a theetša ka kelohloko ge ke dutše ke mmalela Kutollo 21:3, 4, gomme ka morago ga moo ka idibala! Ke be ke se ka hlwa ke tlwaela phišo ya moo, e bile go tloga letšatšing leo ga sa nka ka e tlwaela.

Re be re abetšwe go šoma tšhemo ya motseng wa Campos, moo ga bjale go nago le diphuthego tše 15.  Ge re fihla motseng woo, go be go na le sehlopha se setee gotee le legae la baromiwa leo go lona go bego go dula dikgaetšedi tše nne, e lego: Esther Tracy, Ramona Bauer, Luiza Schwarz le Lorraine Brookes (ga bjale ke wa ga Wallen). Mošomo wa ka legaeng leo e be e le go hlatswa diaparo le go nyaka dikgong tša go apea. Bošegong bjo bongwe bja Mošupologo, ka morago ga Thuto ya Morokami, re ile ra etelwa ke moeng yoo re bego re sa mo letela. Mosadi wa ka o be a ikhuditše sofeng gomme re itshwaretše magang. Ge a tsoša hlogo mosamelong gomme a re o a emelela, gwa tšwelela noga yeo e ilego ya baka mpherefere go fihlela ke e bolaya.

Ka morago ga gore re ithute Sepotokisi ka ngwaga o tee, ke ile ka kgethwa gore ke be molebeledi wa tikologo. Re be re phela bophelo bjo bonolo magaeng a moo. Go be go se na mohlagase, re robala fase e bile re etela diphuthego re sepela ka karikana yeo e gogwago ke dipere. Lesolong le lengwe la go nea bohlatse tšhemong e sa abjago, re ile ra ya toropong e itšego ya dithabeng ka setimela gomme ra hira phapoši ya go robala. Ofisi ya lekala e ile ya re romela dimakasine tše 800 gore re di sepediše tšhemong. Re ile ra swanelwa ke go ya posong leboelela re lata mapokisi a dimakasine tšeo gomme re a tliša mo re bego re dula gona.

Ka 1962, nageng ka moka ya Brazil go ile gwa swarwa Sekolo sa Bodiredi sa Mmušo bakeng sa baromiwa ka moka. Ke ile ka abelwa go fetša dikgwedi tše tshela ke etela dikolo tšeo ka moka ke sepela ke nnoši, Mary a se gona. Ke rutile diklase tša kua Manaus, Belém, Fortaleza, Recife le Salvador. Ke ile ka rulaganya kopano ya selete holong ya go tuma ya mmino wa opera kua Manaus. Kopanong yeo, dipula tše matla di ile tša šilafatša meetse a go nwa gomme ra šala re se na lefelo leo re ka jelago go lona. (Mehleng yeo re be re apeelwa dijo kopanong.) Ke ile ka boledišana le ba bagolo ba mašole gomme ka lerato mohlankedi yo mongwe a rulaganya gore re tlišetšwe meetse a go nwa matšatši ka moka a kopano, e bile a romela mašole gore a re hlomele ditente tše pedi tše dikgolo e le gore re be le khitšhi le lefelo la go jela.

Nakong ya ge ke sa sepetše, Mary o ile a bolela ditaba tše dibotse motseng o mongwe wa kgwebo wa Mapotokisi, moo tšhelete e bego e etla pele. Go be go se na motho yo a bego a rata go ithuta Beibele, ka gona a botša bana babo rena ba bangwe ba Bethele a re: “Lefelo la mafelelo leo nka nyakago go dula go lona mo lefaseng ke Portugal.” Go ile gwa direga mohlolo! Ka moragonyana ga moo, nna le Mary re ile ra hwetša lengwalo la go re abela go yo hlankela Portugal. Ka nako yeo, modiro wa rena wa boboledi o be o thibetšwe kua Portugal, eupša re ile ra amogela kabelo yeo le ge Mary a be a sa tlabegile.

KABELO YA RENA NAGENG YA PORTUGAL

Re ile ra fihla Lisbon, Portugal, ka August 1964. Maphodisa a moo a ka sephiring (PIDE) a be a tlaiša kudu bana babo rena. Ka baka leo, re ile ra bona go le kaone gore ge re fihla nageng yeo, bana babo rena  ba se ke ba re gahlanetša e bile re se ikgokaganye le bona. Re ile ra hira phapoši gomme ra dula moo go fihlela dipampiri tša rena tša go dumelelwa go dula nageng yeo di loka. Ka morago ga gore dipampiri tšeo di loke, re ile ra renta folete. Mafelelong ka January 1965, re ile ra ikgokaganya le ofisi ya lekala. Re ile ra thaba kudu ge re be re thoma go ba gona dibokeng ka morago ga dikgwedi tše hlano!

Re ile ra kwa gore letšatši le letšatši maphodisa a šwahlela dintlong tša bana babo rena. Ka ge Diholo tša Mmušo di be di tswaletšwe, diboka di be di swarelwa ka sephiring malapeng a bana babo rena. Dihlatse tše makgolo di ile tša išwa diteišeneng tša maphodisa gore di yo itlhalosa le go hlabja ka dipotšišo. Maphodisa a be a tlaiša bana babo rena gomme a re ba a botše maina a bao ba etelelago pele dibokeng. Seo se ile sa dira gore bana babo rena ba thome go bitšana ka maina feela, go swana le gore José goba Paulo, go e na le gore ba bitšane ka difane. Ka gona le rena re ile ra dira se se swanago.

Selo se segolo seo re bego re tshwenyegile ka sona e be e le go matlafatša tumelo ya bana babo rena. Kabelo ya Mary e be e le go thaepa dihlogo tše ithutwago tša Morokami le dikgatišo tše dingwe gomme re dira dikopi.

GO LWELA DITABA TŠE DIBOTSE KGORONG YA TSHEKO

Ka June 1966, go ile gwa direga mohlolo kgorong ya tsheko kua Lisbon. Phuthego ka moka yeo e bego e na le ditho tše 49 ya Feijó e ile ya sekišetšwa gore e swara diboka ka sephiring ka malapeng a bana babo rena. Pele re eya tshekong, ke ile ka itira moahlodi gomme ka hlaba ditho ka moka tša phuthego ka dipotšišo e le gore ge di fihla kgorong ya tsheko di kgone go araba gabotse. Re be re tseba gore kgoro e tla re bona molato, eupša ra kgothatšwa ke go tseba gore re tla ba re ba rutile se sengwe ka Modimo. Ramolao wa rena o ile a bontšha sebete gomme a fetša polelo ya gagwe ka go bolela mantšu ao a boletšwego ke Gamaliele wa lekgolong la pele la mengwaga. (Dit. 5:33-39) Ditaba tša tsheko yeo di ile tša tšwelela dikuranteng, gomme bana babo rena bao ba 49 ba ahlolelwa matšatši a 45 go ya go dikgwedi tše hlano le seripa kgolegong. Re thabišwa ke gore Ramolao wa rena o ile a dumela go swarelwa thuto ya Beibele gomme o be a šetše a eya dibokeng ge a be a tlo hlokofala.

Ka December 1966, ke ile ka kgethwa gore ke be molebeledi wa lekala, e bile ka fetša mengwaga e mentši ke šoma ka ditaba tša semolao. Dihlatse tša Jehofa di ile tša dumelelwa semolao gore di hlankele Jehofa ka bolokologi nageng ya Portugal. (Bafil. 1:7) Di ile tša ngwadišwa semmušo ka di-18 tša December, 1974. Ngwanabo rena Nathan Knorr le Frederick Franz, bao ba bego ba etšwa ntlongkgolo, ba ile ba tla Portugal go tlo thaba le rena sebokeng se bohlokwahlokwa seo se bego se swaretšwe Oporto le Lisbon, gomme batho bao ba bilego gona sebokeng seo e bile ba 46 870.

 Jehofa o ile a dira gore ditaba tše dibotse di thome go bolelwa le dihlakahlakeng tšeo go bolelwago Sepotokisi, tšeo di akaretšago Azores, Cape Verde, Madeira, São Tomé le Príncipe. Ka ge re be re nyaka gore meago ya lekala la rena e oketšwe, dithapelo tša rena di ile tša arabja ka 1988 ge meago yeo e feditšwe go agwa. Wona ngwageng woo, ka di-23 tša April, Ngwanabo rena Milton Henschel o ile a nea polelo ya go neela meago yeo e mefsa, gomme go be go na le batheetši ba 45 522. Sebokeng seo, go ile gwa thabiša kudu go ba le bana babo rena le dikgaetšedi ba 20 bao e kilego ya ba baromiwa mo Portugal.

RE ILE RA HOLWA KE MEHLALA YA BATHO BAO BA BOTEGAGO

Go theoša le mengwaga, go tlwaelana le bana babo rena ba botegago go ile gwa re hola kudu. Ke ile ka ithuta thuto ya bohlokwa go Ngwanabo rena Theodore Jaracz ge re be re etetše ofisi e itšego ya lekala. Lekala leo re bego re le etetše le be le na le bothata bjo bogolo, gomme Komiti ya Lekala e be e dirile sohle seo e ka se kgonago go bo rarolla. Ngwanabo rena Jaracz o ile a thuša komiti yeo gore e se ke ya tšhoga ka go bolela gore: “Ga bjale ke nako ya gore re dumelele moya o mokgethwa gore o dire mošomo wa wona.” Ge nna le mosadi wa ka Mary re be re etetše Brooklyn mengwageng e masome e fetilego, mantšiboeng a mangwe re ile ra thabela segwera le Ngwanabo rena Franz le ba bangwe. Ge Ngwanabo rena Franz a be a kgopelwa gore a tswalele pokano yeo ka go re botša seo a ithutilego sona tirelong ya Jehofa, o ile a re: “Keletšo ya ka še: Dulang ka mokgatlong wa Jehofa o bonagalago, go le bose goba go se bose. Mokgatlo wo ke wona o nnoši wo o dirago mošomo wo Jesu a itšego barutiwa ba gagwe ba o dire, e lego mošomo wa go bolela ditaba tše dibotse tša Mmušo wa Modimo!”

Nna le mosadi wa ka re ipshinne kudu mošomong woo. Ga re lebale dinako tše di kgahlišago tšeo re bilego le tšona ge re be re etela makala. Diketelo tše di re neile sebaka sa go leboga mošomo o mobotse wa bana babo rena ba bagolo le ba banyenyane le go ba kgothatša gore ba sware ba tiiše tirelong ya Jehofa.

Ga bjale mengwaga e ile, gomme nna le Mary re mengwageng ya bo-80. Mary o babja kudu. (2 Bakor. 12:9) Diteko di tiišitše tumelo ya rena le go re thuša go dula re botega. Ge re lebelela morago, re a bona gore ruri Jehofa o re bontšhitše botho bja gagwe bjo bogolo ka ditsela tše dintši. *

^ par. 29 Douglas Guest o hlokofetše a botegela Jehofa ka di-25 tša October, 2015 ge phihlelo ye e be e sa ngwalwa.