Ke ile ka botša mohlankedi yo mongwe gore nkile ka lahlelwa kgolegong ka gobane ke be ke sa nyake go ya ntweng. Ke ile ka mmotšiša gore: “Na le wena o nyaka go ntahlela kgolegong?” Le e be e le lekga la bobedi ke laelwa go tsenela Sešole sa United States.

KE BELEGWE ka 1926 kua Crooksville, Ohio, yeo e lego United States. Tate le mma e be e se badumedi, eupša ba be ba botša rena bana ba seswai gore re ye kerekeng. Ke be ke tsena Kereke ya Methodist. Ge ke na le nywaga e 14, moruti o ile a nnea mpho ka gobane ke be ke eya kerekeng Sontaga se sengwe le se sengwe ngwaga ka moka.

Margaret Walker (kgaetšedi wa bobedi go tloga ka go le letshadi) o nthušitše go tseba therešo

Mo e ka bago ka yona nako yeo, moagišani wa rena yo a bitšwago Margaret Walker, yo e lego Hlatse ya Jehofa, o ile a thoma go etela mma gomme a bolela le yena ka Beibele. Ka letšatši le lengwe ke ile ka dula le bona. Mma o be a nagana gore ke be ke tlo šitiša thuto, ka gona o ile a mpotša gore ke tšwe ka ntlong. Eupša ke ile ka tšwela pele ke leka go theetša dipoledišano tša bona. Ka morago ga gore Margaret a etele mma ka makga a mmalwa, o ile a mpotšiša gore: “Na o tseba leina la Modimo?” Ke ile ka re: “Batho ka moka ba a le tseba—ke Modimo.” Ke moka a re: “Tšea Beibele ya gago gomme o bale Psalme 83:18.” Ke ile ka e bala gomme ka hwetša gore leina la Modimo ke Jehofa. Ke ile ka tšwa ka ntlong ka kitimela go bagwera ba ka gomme ka ba botša gore: “Ge le fihla gae mantšiboa, le baleng Psalme 83:18 ka Beibeleng gomme le bone gore leina la Modimo ke mang.” O ka no re ke ile ka thoma go nea bohlatse le semeetseng.

Ke ile ka swarelwa thuto ya Beibele gomme ka kolobetšwa ka 1941. Ka moragonyana ga moo, ke ile ka abelwa go swara thuto ya puku ya phuthego. Ke ile ka kgothaletša mma le bana bešo go ba gona, gomme ka moka ga bona ba thoma go ba gona thutong ya puku ya phuthego yeo ke bego ke e swara. Lega go le bjalo, tate o be a sa thabele seo.

GO GANETŠWA KA GAE

Ke ile ka newa boikarabelo bjo bo oketšegilego ka phuthegong, le gona ka kgoboketša dipuku tše dintši tšeo di gatišitšwego ke Dihlatse tša Jehofa. Ka letšatši le lengwe, tate o ile a šupa dipuku tša ka gomme a re: “O a di bona dilo tšela ka moka? Ke nyaka go di bona di tšwile ka mo ntlong ye, le wena o tšwe le tšona.” Ke ile ka tloga gae gomme ka yo dula motseng wa kgauswi wa Zanesville, Ohio, eupša ke be ke dula ke eya gae go yo kgothatša lapa lešo.

Tate o ile a leka go thibela mma go ya dibokeng. Ka  dinako tše dingwe ge a be a le tseleng ya go ya dibokeng, o be a mo kitimiša gomme a mo gogela ka ntlong. Eupša mma o be a no tšwa ka lebati le lengwe ke moka a ye dibokeng. Ke ile ka re go mma: “O se ke wa tshwenyega. Tate o tla lapa go go kitimiša.” Ge nako e dutše e eya, tate o ile a tlogela go mo thibela gomme mma a thoma go ya dibokeng ka bolokologi.

Ge Sekolo sa Bodiredi sa Pušo ya Modimo se be se thoma ka 1943, ke ile ka thoma go nea dipolelo ka phuthegong. Keletšo yeo ke bego ke e newa ka morago ga go nea polelo sekolong seo, e ile ya nthuša go ba seboledi sekaone.

GO GANA GO YA NTWENG

Ka 1944, nakong ya Ntwa ya Bobedi Lefase, ke ile ka laelwa go tsenela bošole. Ke ile ka ya meagong ya sešole ya Fort Hayes kua Columbus, Ohio, ka lekolwa ge e ba ke phetše gabotse mmeleng gomme ka tlatša difomo. Le gona ke ile ka botša bahlankedi ba moo gore nka se be lešole. Ba ile ba ntumelela ke eya gae. Eupša ka morago ga matšatši a sego kae, mohlankedi yo mongwe o ile a tla gagešo gomme a re go nna: “Corwin Robison, ke neilwe tumelelo ya go go swara.”

Ka morago ga dibeke tše pedi ke ile ka tšwelela kgorong ya tsheko. Moahlodi o ile a re go nna: “Ge nkabe ke na le matla, ke be ke tla go ahlolela go dula kgolegong bophelo ka moka. Na go na le seo o nyakago go se bolela?” Ke ile ka araba ka gore: “Mohlomphegi, gabotse ke be ke swanetše go hlompšha go swana le baruti. Mejako ya batho ka moka e bjalo ka sethala sa ka, e bile ke boditše batho ba bantši ditaba tše dibotse tša Mmušo wa Modimo.” Moahlodi yoo o ile a botša kgoro gore: “Ga se la tla mo go dira phetho ya ge e ba lesogana le e le moruti goba go se bjalo. Le tlile go dira phetho ya ge e ba lesogana le le tsenetše bošole goba go se bjalo.” Go sešo gwa fela le seripagare sa iri, kgoro e ile ya mpona molato. Moahlodi o ile a nkahlolela nywaga e mehlano kgolegong ya Ashland, Kentucky.

JEHOFA O ILE A NTŠHIRELETŠA GE KE LE KGOLEGONG

Ke ile ka fetša dibeke tše pedi tša mathomo kgolegong ya kua Columbus, Ohio, gomme ka tsenywa ka seleng ya ka di tloga fase. Ke ile ka rapela Jehofa ka re: “Nka se kgone go dula ka seleng nywaga e mehlano. Ga ke tsebe gore ke dire eng.”

Letšatšing le le latelago, bahlapetši ba ile ba ntšha ka seleng yeo. Ke ile ka ya go mogolegwa yo mongwe yo motelele wa senatla, gomme ka ema kgauswi le yena ka lebelela ka ntle ka lefasetere. O ile a mpotšiša gore: “O swaretšwe’ng, kgopana?” Ke ile ka re: “Ke nna Hlatse ya Jehofa.” A re: “Eng? Bjale o nyaka’ng mo?” Ka re: “Dihlatse tša Jehofa ga di ye dintweng go yo bolaya batho.” O ile a re: “Bjale ba no go swarela gore ga o nyake go bolaya batho. Nna ke tseba go golegwa batho bao ba bolailego batho ba bangwe. Eupša se ba go dirilego sona ga se kwagale.” Ke ile ka re: “O a rereša, ga se kwagale.”

Ke moka o ile a re: “Ke badile dikgatišo tša lena tše itšego kgolegong e nngwe yeo go yona ke dutšego nywaga e 15.” Ge ke ekwa a re’alo, ke ile ka rapela ka re: “Jehofa, nthuše gore monna yo a be ka lehlakoreng la  ka.” Ka yona nako yeo, mogolegwa yo, yoo leina la gagwe e bego e le Paul, o ile a re: “Ge go ka ba le yo a go kgwathago, o mpotše. Ke tla mo rutela ba bantši.” Ka gona nako ka moka yeo ke e feditšego ke le kgolegong yeo, ga go na mogolegwa le o tee wa ba 50 bao ba bego ba le moo yo a kilego a ntshwenya.

Ke be ke le yo mongwe wa Dihlatse tšeo di golegetšwego go gana go ya ntweng kua Ashland, Kentucky

Ge bahlankedi ba nkiša kgolegong ya kua Ashland, ke ile ka kopana le bana babo rena ba moya bao ba bego ba šetše ba le moo. Ba ile ba thuša nna le ba bangwe go dula re le kgauswi le Jehofa. Ba be ba re abela go bala Beibele beke le beke, gomme re lokišeletša dipotšišo le dikarabo tša diboka tšeo re bego re di bitša Bible Bees. Re be re dula ka seleng e kgolo yeo e bego e na le mepete go bapa le maboto. Go be go na le ngwanabo rena yo a bego a re rulaganyetša tšhemo ka seleng yeo. O be a tla re go nna: “Robison, wena o ikarabela ka mepete ye le yela. Yo mongwe le yo mongwe yo a robalago mepeteng yeo ke tšhemo ya gago. O kgonthišetše gore o ba nea bohlatse pele ba sepela.” Ke kamoo re bego re nea bohlatse ka tsela e rulagantšwego.

SEO KE SE HWEDITŠEGO KA NTLE GA KGOLEGO

Ntwa ya Bobedi ya Lefase e ile ya fela ka 1945, eupša ke ile ka dula kgolegong ka nako e itšego ka morago ga moo. Ke be ke tshwenyegile ka lapa lešo ka gobane tate o be a mpoditše gore: “Ge nka fetša ka wena, ba bangwe ba ba ka se mpalele.” Ka morago ga gore ke lokollwe kgolegong, ke ile ka se kgolwe mahlo a ka. Ditho tše šupago lapeng lešo di be di eya dibokeng ka mehla gomme yo mongwe wa dikgaetšedi tša ka o be a kolobeditšwe, go sa šetšwe kganetšo ya tate.

Ke eya tšhemong le Demetrius Papageorge, e lego ngwanabo rena wa motlotšwa yo a thomilego go hlankela Jehofa ka 1913

Ge Ntwa ya kua Korea e be e thoma ka 1950, ke ile laelwa go tla bošoleng ka lekga la bobedi. Ke ile ka botšwa gore ke tle meagong ya sešole ya Fort Hayes gape. Ka morago ga go lekola bokgoni bja ka, mohlankedi yo mongwe o ile a re go nna: “O hweditšwe o phala masogana a mangwe sehlopheng sa gago.” Ke ile ka re: “Ke a leboga, eupša nka se tsenele bošole.” Ke ile ka tsopola 2 Timotheo 2:3 ke moka ka re: “Ke šetše ke le lešole la Kriste.” Ka morago ga gore a homole ka nako e teletšana, o ile a re: “O ka sepela.”

Ka moragonyana ga moo, ke ile ka ya sebokeng sa bao ba nyakago go ya Bethele kopanong ya kua Cincinnati, Ohio. Ngwanabo rena Milton Henschel o ile a re botša gore Bethele go nyakega bana babo rena bao ba nyakago go šoma ka thata bakeng sa Mmušo wa Modimo. Ke ile ka dira kgopelo ya go hlankela Bethele gomme ka amogelwa. Ke ile ka thoma go hlankela Brooklyn ka August 1954, gomme ke bile Bethele go tloga ka nako yeo.

Ke be ke dula ke na le mošomo o montši Bethele. Ke feditše nywaga e mmalwa ke šoma ka metšhene ya go bediša meetse meagong ya kgatišo le ya diofisi, ka šoma ka metšhene le go lokiša dilloko tša mabati. Le gona ke ile ka šoma Diholong tša Kopano kua New York City.

Ke šoma ka metšhene ya go bediša meetse meagong ya diofisi tša Bethele kua Brooklyn

Ke rata mananeo a Bethele a bjalo ka borapedi bja mesong le Thuto ya Morokami, gotee le go ya tšhemong le phuthego. Gabotsebotse, tše ke dilo tšeo lapa le lengwe le lengwe la Dihlatse tša Jehofa le swanetšego go  di dira ka mehla. Ge batswadi ba ahlaahla temana ya letšatši le bana ba bona, ba swara Borapedi bja Lapa ka mehla, ba tšea karolo dibokeng tša phuthego e bile ba bolela ditaba tše dibotse ka phišego, ga go pelaelo gore lapa ka moka le tla dula le le kgauswi le Jehofa.

Ke na le bagwera ba bantši Bethele le ka phuthegong. Ba bangwe e be e le batlotšwa gomme ga bjale ba legodimong. Ba bangwe e be e se batlotšwa. Eupša bahlanka ka moka ba Jehofa ga se ba phethagala, go akaretša le ditho tša Bethele. Ge nka kgopišana le ngwanešo, ke dula ke leka go dira khutšo. Ke nagana ka Mateo 5:23, 24 le kamoo re swanetšego go rarolla diphapano tša rena. Ga go bonolo go botša motho gore: “Ke kgopela tshwarelo,” eupša diphapano tše dintši di rarollwa ka tsela ye.

MAFELELO A MABOTSE A TIRELO YA KA

Gona bjale go thata gore ke šome tšhemo ka ntlo le ntlo ka baka la botšofadi, eupša ga se ka kgaotša go dira boboledi. Ke tseba se-China sa Mandarin ganyenyane gomme ke thabela go boledišana le Machina modirong wa seterateng. Mesong e mengwe ke kgona go sepediša dimakasine tše 30 goba tše 40.

Ke nea bohlatse go Machina kua Brooklyn, New York

Ke ile ka kgona go dira leeto la go boela go Lechina! Ka letšatši le lengwe, ngwanenyana yo mongwe yo botho o ile a myemyela le nna gomme a re nea dipampišana tša go bapatša ditafolana tša go rekišetša dienywa. Le nna ke ile ka myemyela gomme ka mo sepedišetša Morokami le Phafoga! tša se-China. O ile a di tšea gomme a mpotša gore ke yena Katie. Go tloga letšatšing leo, ka mehla ge Katie a mpona o be a etla go nna gomme re boledišana. Ke ile ka mo ruta maina a dienywa le merogo ka Seisemane, gomme a boeletša seo ke bego ke se bolela. Le gona ke ile ka mo hlalosetša ditemana tše itšego tša Beibele, gomme a amogela puku ya Seo Beibele e se Rutago. Eupša ka morago ga dibeke tše itšego, ke ile ka se sa mmona.

Ka morago ga dikgwedi tše itšego, ke ile ka sepedišetša ngwanenyana yo mongwe dimakasine yo a bego a nea batho dipampišana tša papatšo, gomme a di amogela. Bekeng e latetšego, o ile a mpha selefouno ya gagwe gomme a re: “Bolela le China.” Ke ile ka re: “Ga ke tsebe motho kua China.” Eupša o ile a nkgapeletša, ke moka ka tšea founo ya gagwe gomme ka re: “Hallo, ke Robison yo a bolelago.” Motho yo a bego a founne o ile a re: “Robby, ke nna Katie. Ke boetše China.” Ke ile ka re: “China?” Katie o ile a araba ka gore: “Ee. Robby, tseba gore ngwanenyana yo a go neilego selefouno ke ngwanešo. Robby, o nthutile dilo tše dintši tše dibotse. Ke kgopela gore le yena o mo rute ka tsela yeo o nthutilego ka yona.” Ke ile ka re: “Katie, ke tla dira seo nka se kgonago. Ke leboga ge o mpoditše gore o kae.” Go se go ye kae ka morago ga moo, ke ile ka boledišana le ngwanabo Katie ka lekga la mafelelo. Ke duma gore kae goba kae moo banenyana bao ba lego gona, ba tšwele pele ba ithuta ka Jehofa.

Ke hlanketše Jehofa ka nywaga e 73, gomme ke thabela gore o nthušitše go dula ke sa tšee lehlakore dintweng le go dula ke botega kgolegong. Le gona bana ba gešo ba mpotša gore ba matlafaditšwe ke mohlala wa ka wa go ema ke tiile go sa šetšwe kganetšo ya tate. Mafelelong, mma le ba tshelelago ba bana bešo le dikgaetšedi ba ile ba kolobetšwa. Tate le yena o ile a fetoga ganyenyane, gomme o ile a ba gona dibokeng tše itšego pele a ka hwa.

Ge e ba e le thato ya Modimo, ditho tša lapa la gešo le bagwera bao ba hwilego ba tla tsoga bahung lefaseng le lefsa. Nagana kamoo re tla thabago ka gona ge re tla be re hlankela Jehofa ka mo go sa felego le batho bao re ba ratago! *—Bona mongwalo wa ka tlase.

^ ser. 32 Corwin Robison o ile a hwa a botegela Jehofa ge sehlogo se se be se sa ngwalwa.