SANTA e tšwa kae? E tšwa methopong e mentši. Eupša mothopo o mongwe woo o hlaloswago sehlogong se o ka go makatša. Ke hlapi yeo e phuphurago di-coral gore di fetoge santa, e lego hlapi yeo e bitšwago parrot!

Hlapi ya parrot e dula meetseng a fapafapanego ao a ruthetšego go dikologa lefase. Ka morago ga go metša di-coral tšeo e di phuphurilego, e iphepa ka tše dinyenyane tša tšona, ke moka ya ntšha mantle e le santa. E dira se ka meno a yona ao a swanago le molomo wa nonyana le ao a tiilego a mohlagare. Mehuta e mengwe ya dihlapi tše e ka phela nywaga e 20, ntle le gore meno a tšona a senyege.

Dikarolong tše dingwe, ge hlapi ya parrot e dutše e eja di-coral tšeo di hwilego, e tšweletša santa e oketšegilego go feta selo lege e le sefe sa tlhago seo se tšweletšago santa. Banyakišiši ba bangwe ba akanyetša gore hlapi ya parrot e tšweletša dikhilograma tše makgolo tša santa ka ngwaga.

Hlapi ya parrot ya mmala wa go tiba

Hlapi ya parrot e dira mošomo o mongwe o bohlokwa. Ge e dutše e eja di-coral tšeo di hwilego le bolele bjoo bo di khupeditšego gotee le dimela, ka go dira bjalo e hlwekiša di-coral. Tsela e sa tlwaelegago yeo hlapi ya parrot e iphepago ka yona e dira gore di-reef di dule di le boemong bjo bobotse. Mafelong ao go se nago dihlapi tše le mehuta e mengwe ya diphedi tšeo di jago dimela, di-reef di hlaselwa ka pela ke bolele le mefoka ya ka lewatleng. Puku e nngwe ya Reef Life e hlalosa gore: “Ba bangwe ba nagana gore nkabe go se na di-reef ge e be e se ka diphedi tšeo di jago dimela.”

Modiro wo wa letšatši ka moka o nyaka gore hlapi ye e khutše bošego, eupša hlapi ya parrot e dira selo seo se sa tlwaelegago. Bošego go kotsi kudu ka ge go na le manaba a yona a mantši. Ka tlwaelo hlapi ya parrot e robala e ikutile ka fase ga leriba, eupša ga se ka mehla lefelo le bjalo le e šireletšago go dišaka tšeo di swerwego ke tlala.

Mokgwa o mongwe woo dihlapi tše dingwe tša parrot di itšhireletšago ka wona bošego, ke ka go itatetša. Di ntšha seela seo se di šireletšago seo se dirago gore di bonagale eka di ka gare ga palune. Borathutamahlale ba diphedi tša ka lewatleng ba dumela gore seela se seo se nkgago se di šireletša dipheding tšeo di di hlaselago.

Hlapi ya parrot ke e nngwe ya dihlapi tše di kgahlišago tšeo o ka di bonago ka meetseng. Gantši tše ditona le tše ditshadi di na le mebalabala, yeo e fetogago ge di dutše di gola. Eupša se se kgahlišago ke gore dihlapi tša parrot ga di tšhabe batho ge di le mafelong ao go sa rewego dihlapi kudu. Ka gona se se dira gore di bonwe gabonolo.

Selo seo banyakišiši ba mmalwa ba di-coral reef ba ka se tsogego ba se lebeletše ke go bogela le go theetša ge hlapi ya parrot e eja di-coral. Le gona bobotse bja hlapi ya parrot bo bonagala ge e dutše e sesa, e hlwekiša tikologo ya yona e le gore diphedi tše dingwe tša ka meetseng gotee le batho ba e thabele.