PHOOFOTŠWANA ye yeo e tsomago bošego, yeo e bitšwago bobtail squid ya Hawaii e kgona go itirela seetša sa go swana le sa ngwedi le dinaledi, gore e se ke ya bonagala. Sephiri sa phoofotšwana ye se letše go dipaketheria tšeo di tšweletšago seetša. Sephiri seo le rena se ka re hola, eupša ka tsela e sa lemogegego. Se ka hola boemo bja rena bja tša maphelo.

Ela hloko: Bobtail squid ya Hawaii e phela lebopong la meetse a hlwekilego a Dihlakahlakeng tša Hawaii. Seetša sa ngwedi le dinaledi se be se ka dira gore phoofotšwana ye e bonwe ke diphoofolo tšeo di ka e hlaselago. Lega go le bjalo, bobtail squid e tšweletša seetša ka tlase ga yona seo se swanago le seetša seo se bonagalago bošego. Mafelelo ke gore ga e bonagale e bile ga e na moriti. Bobtail squid e diriša setho sa yona seo se nago le dipaketheria tšeo di tšweletšago seetša se se lekanego, e lego seo re ka rego ke thekinolotši ya maemo a godimo, bakeng sa gore e se bonwe ke diphoofotšwana tšeo e di jago.

Dipaketheria tše gape di ka thuša go laola dinako tša sona tša go robala le go tsoga. Se se kgahliša banyakišiši ka ge tswalano magareng ga dipaketheria le modikologo wa diphedi wa nako o se go di bobtail squid feela. Ka mohlala, dipaketheria tšeo di thušago diamuši go šila dijo, di ka ba di tswalana le modikologo wa diphedi wa nako. Ge e ba modikologo wo o ka šitišwa, motho a ka ba le kgateletšego ya monagano, bolwetši bja swikiri, a nona kudu le go ba le bothata bja go robala. Ka gona, go ithuta ka tshepedišo ya dipaketheria ya squid go ka thuša go kaonefatša boemo bja batho bja tša maphelo.

O nagana eng? Na setho seo se tšweletšago seetša sa bobtail squid ya Hawaii se bile gona ka tlhagelelo? Goba na se hlamilwe?