“Ke be ke hloka thušo gore ke namele le go fologa malaong. Ke be ke e kwa bohloko ge ke sepela. Mogolo wa ka o ile wa thibana gomme ka sa kgone go metša diphilisi tša go okobatša bohloko bja ka. Ke ile ka ba le dišo tšeo di sa folego, tšeo ka morago di ilego tša keka. Ke ile ka ba le dišo ka maleng le go swarwa ke seokolela o šoro. Ke be ke sa tsebe gore go direga eng ka nna. Ke be ke fo ba le nywaga e lesome.”—Elisa.

Go sa šetšwe mafokodi a gagwe, Elisa o thabela go ruta ba bangwe ka Beibele

SCLERODERMA—yeo e bolelago “letlalo le le thata”—ke lentšu leo le dirišwago go hlalosa malwetši ao a swarago batho ba dimilione tše 2.5 lefaseng ka bophara. Mohuta o mongwe wo o tlwaelegilego baneng ke localized scleroderma, woo o akaretšago go thatafa ga ditlhalenama tša letlalo.

Ge Elisa a be a na le nywaga e lesome go ile gwa hwetšwa gore o na le bolwetši bja systemic scleroderma, e lego mohuta woo o sa kgomego letlalo feela eupša le ditho tša ka teng, go akaretša dipshio, pelo, maswafo le tshepedišo ya tša tšhilego ya dijo. Dingaka di be di nagana gore kalafo e tla oketša bophelo bja Elisa ka nywaga e mehlano feela. Eupša ga bjale go fetile nywaga e 14, gomme Elisa o sa phela. Le ge a se a fola, o dula a na le pono e botse ka bophelo. Phafoga! e boledišane le Elisa ka bolwetši bja gagwe le kgotlelelo ya gagwe.

 O lemogile neng la mathomo gore o a babja?

Ge ke na le nywaga e senyane, ke ile ka segwa ke selotsoko mo setšung, gomme go be go le bohloko kudu. Ntho yeo e ile ya keka e bile e be e sa fole. Ditlhahlobo tša madi di ile tša utolla gore ke na le systemic scleroderma. Ka ge mmele wa ka o be o thoma go fokola, re ile ra tsoma ngaka yeo e tsebago ka bolwetši bja scleroderma.

Le hweditše eng ge le tsoma?

Re ile ra hwetša ngaka ya bolwetši bja marapo. Ngaka yeo e ile ya botša batswadi ba ka gore kalafo ya dikhemikhale (chemotherapy) e ka okobatša bolwetši bja scleroderma gomme ya oketša bophelo bja ka ka nywaga e mehlano, mohlomongwe le go dira gore bolwetši bja ka bo feleletše bo laolega. Bothata e be e le gore kalafo ya dikhemikhale e be e tla dira gore tshepedišo ya ka ya go lwantšha malwetši e fokole. Gaešita le mpshikela o be o ka mpolaya.

Ka lehlogonolo ga se gwa ba bjalo.

Ee—ke leboga gore ke sa buša moya! Eupša ge ke na le nywaga e ka bago e 12, ke ile ka thoma go ba le dihlabi tše šoro mo kgareng tšeo di bego di tšea mo e ka bago metsotso e 30 gomme ka dinako tše dingwe se se direga gabedi ka letšatši. Di be di le bohloko moo ke bego ke golola.

Seo se be se bakwa ke eng?

Dingaka di ile tša hwetša gore tekanyo ya ka ya hemoglobin e be e theogile kudu, le gona pelo ya ka e be e šoma ka thata go pompa madi ao a yago bjokong. Ka dibeke tše sego kae, kalafo e ile ya rarolla bothata bjo. Eupša ka nako yeo, ke be ke boifa gore go ka fo tšwelela mathata go sa letelwa. Ke be ke ikwa ke se na botšhabelo, ka ge go be go se na seo nka se dirago.

Go fetile nywaga e 14 go tloga ka nako yeo o tsebago ka bolwetši bja gago. Ga bjale o ikwa bjang?

Ke sa kwa bohloko, le gona ke na le malwetši a mmalwa ao a bakilwego ke scleroderma. A akaretša dišo tša ka maleng, go thatafa ga ditlhalenama tša maswafo le go swarwa ke seokolela o šoro. Lega go le bjalo, ga ke nyake go tshwenyega kudu ka bolwetši bja ka goba go senya nako ka go dula ke nyamile. Go na le dilo tše dingwe tšeo nka di dirago.

Go swana le eng?

Ke rata go thala diswantšho, go roka diaparo le go dira mabenyabje. Eupša se bohlokwa ke gore ka ge ke le yo mongwe wa Dihlatse tša Jehofa, ke dula ke ruta batho Beibele. Le ge ke sa kgone go ya magaeng a batho, ke kgona go thuša Dihlatse tše dingwe tšeo di ithutago Beibele le batho tikologong ya gešo. E bile go na le bao ke ithutago le bona. Bodiredi bo dira gore bophelo bja ka bo be le morero.

Ke ka baka la eng o dira mošomo wo mola o na le mathata a gago?

Ke a tseba gore seo ke se botšago batho ba bangwe se bohlokwa e bile se a hola. Le gona, ke a thaba ge ke dula ke thuša ba bangwe ka tsela ye. E bile ke ikwa ke phetše gabotse! Ka wona motsotswana woo, ke lebala le gore ke a babja.

Beibele e go thuša bjang gore o dule o na le pono e botse?

E nkgopotša gore tlaišego ya ka—le tlaišego ya ba bangwe—ke ya nakwana. Kutollo 21:4 e re ka nako ya gagwe e beilwego, Modimo o tla “phumola megokgo ka moka mahlong a bona gomme lehu le ka se hlwe le sa ba gona, le ge e le manyami goba sello goba bohloko di ka se hlwe di sa ba gona.” Go nagana ka mangwalo a mohuta wo go tiiša tumelo ya ka dikholofetšong tša Modimo tša bokamoso bjo bokaone—bakeng sa bao ba tlaišwago ke malwetši a sa folego le ba bangwe ka moka.