Ecuador

Ka 2007, Ecuador e ile ya tsebiša gore e rulaganya go thekga ka tša ditšhelete bakeng sa go šireletša sethokgwa sa dipula sa Amazon sa bogolo bja mo e ka bago disekwere khilomithara tše 10 000, go e na le gore go borwe oli go sona. Dithulaganyo tšeo di ile tša folotša ka baka la go se hwetše thekgo ya dinaga tše dingwe ya tša ditšhelete. Karolo ye ya sethokgwa sa dipula sa Amazon ke e nngwe ya mafelo ao a tletšego ka diphedi tše di fapafapanego lefaseng.

Japane

The Japan News e re, ga go bonolo go lemoga madi ao a nago le twatši ge a hlahlobja. Pego ye e hweditše ditaba tša gore ka 2013, monna yo a nago le nywaga e 60 o ile a tsenwa ke twatši ya HIV ka ge a tšhetšwe madi. Ge madi ao a neelwago a na le HIV, go ka tšea dikgwedi tše sego kae gore twatši yeo e lemogwe.

Zimbabwe

Le ge dintwa tša botšhošetši mollwaneng wa Zimbabwe le Mozambique di fedile nywaga e 30 e fetilego, dithuthupi tše di epetšwego di tšwela pele di gobatša le go bolaya batho. Komiti ya Ditšhabatšhaba ya Sefapano se Sehwibidu e bega gore: “Ga e sa le go tloga ka 1980, go bolailwe batho ba ka godimo ga ba 1 500 le diruiwa tše 120 000 gomme batho ba 2 000 ba gobaditšwe ke dithuthupi tše di epetšwego mollwaneng wa Zimbabwe.”

Australia

Go ya ka nyakišišo e nngwe, banyalani ba bantši bao ba aroganago ba lwela gore diruiwa e tla ba tša mang. Gare ga dithoto tšeo di kopanelwago tšeo banyalani bao ba aroganago ba di lwelago ge ba di abelana, diruiwa di tla ka morago ga mafelo ao e lego dithoto, tšhelete le dithoto tše dingwe tšeo motho a di ratago.